|

Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo:

Data on File. Abbott Diabetes Care.

Điều khoản và điều kiện áp dụng. Kiểm tra điều kiện của bạn ở đây.

Viết tắt: A1c: Chỉ số HbA1c; BGM: Theo dõi đường huyết; CGM: Theo dõi đường huyết liên tục; ISF: dịch mô kẽ; MDI: tiêm insulin nhiều lần mỗi ngày; SMBG: tự theo dõi đường huyết; TIR: thời gian đường huyết trong khoảng mục tiêu.

± Tham khảo Chuyên gia y tế để hiểu thêm về lịch sử đường huyết của bạn

* Quét cảm biến để nhận các thông tin về đường mà không cần trích máu. Để có được báo cáo trong 24 giờ, người dùng cần quét ít nhất 8 giờ một lần

** Cảm biến có khả năng chống nước ở độ sâu lên đến 1 mét. Không ngâm nước quá 30 phút.

~ Dữ liệu dựa trên số người dùng FreeStyle Libre trên toàn thế giới so với số người dùng các thiết bị cá nhân theo dõi đường huyết bằng cảm biến khác.

§ Kích thước cảm biến: 35mm x 5mm Trọng lượng: 5 gram.

# Đầu đọc FreeStyle Libre có thể thu thập dữ liệu trong phạm vi từ 1 cm đến 4 cm của cảm biến, thậm chí xuyên qua các lớp áo.

ф Hầu hết mọi người không cảm thấy khó chịu khi đeo cảm biến FreeStyle Libre. Theo một nghiên cứu do Abbott Diabetes Care thực hiện, 93,4% bệnh nhân được khảo sát (n=30) hoàn toàn đồng ý hoặc đồng ý rằng, khi đeo cảm biến, họ không cảm thấy khó chịu dưới da. [29 người đã hoàn thành nghiên cứu; 1 người kết thúc nghiên cứu sau 3 ngày do kích ứng da ở khu vực dán cảm biến].

†† Thử máu đường mao mạch nếu đường cảm biến không tương xứng với triệu chứng hay mong đợi, hoặc khi hệ thống báo cáo đang hạ đường huyết hoặc sắp xảy ra hạ đường huyết

Đường huyết đo được bằng FreeStyle Libre là đường trong dịch mô kẽ ( đã được chứng minh tương quan với đường trong máu)

 1. Ajjan R, et al. Continuous Glucose Monitoring: A Brief Review for Primary Care Practitioners. Adv Ther 2019;36:579-596. https://doi.org/10.1007/s12325-019-0870-x.
 2. Alva S, et al. Accuracy of a 14-Day Factory-Calibrated Continuous Glucose Monitoring System With Advanced Algorithm in Pediatric and Adult Population With Diabetes. J Diabetes Sci Technol 2020. https://doi.org/10.1177/1932296820958754.
 3. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes—2020. Diabetes Care. 2020;43(1):S77-S88.
 4. Battelino T, et al. Clinical Targets for Continuous Glucose Monitoring Data Interpretation: Recommendations From the International Consensus on Time in Range. Diabetes Care. 2019. https://doi.org/10.2337/dci19-0028.
 5. Beck RW, et al. Validation of Time in Range as an Outcome Measure for Diabetes Clinical Trials. Diabetes Care 2019;42(3):400–405. https://doi.org/10.2337/dc18-1444.
 6. Bolinder J, et al. Novel glucose-sensing technology and hypoglycaemia in type 1 diabetes a multicentre, non-masked, randomised controlled trial. Lancet. 2016;388(10057):2254-2263.
 7. Brixner D, et al. Clinical and Economic Outcomes of Patients with Type 2 Diabetes on Multiple Daily Injections of Basal-bolus Insulin (MDI) Therapy: A Retrospective Cohort Study. Clinical Therapeutics 2019;41(2):303-313. doi: 10.1016/j.clinthera.2018.12.014.
 8. Carlson AL, et al. Flash glucose monitoring in type 2 diabetes managed with basal insulin in the USA: a retrospective real-world chart review study and meta-analysis. BMJ Open Diab Res Care. 2022. https://doi.org/10.1136/bmjdrc-2021-002590.
 9. Cengiz E, and Tamborlane WV. A tale of two compartments: interstitial versus blood glucose monitoring. Diabetes Technol Ther. 2009;11 Suppl 1(Suppl 1):S11-S16. doi:10.1089/dia.2009.0002.
 10. Charleer S, et al. Quality of Life and Glucose Control After 1 Year of Nationwide Reimbursement of Intermittently Scanned Continuous Glucose Monitoring in Adults Living With Type 1 Diabetes (FUTURE): A Prospective Observational Real-World Cohort Study. Diabetes Care 2020;43(2):389-397. https://doi.org/10.2337/dc19-1610.
 11. Evans M, et al. The Impact of Flash Glucose Monitoring on Glycaemic Control as Measured by HbA1c: A Meta-analysis of Clinical Trials and Real-World Observational Studies. Diabetes Ther 2020;11:83-95. https://doi.org/10.1007/s13300-019-00720-0.
 12. Evans M, et al. Reductions in HbA1c with Flash Glucose Monitoring Are Sustained for up to 24 Months: A Meta-Analysis of 75 Real-World Observational Studies. Diabetes Ther 2022. https://doi.org/10.1007/s13300-022-01253-9.
 13. Fokkert M, et al. Improved well-being and decreased disease burden after 1-year use of flash glucose monitoring (FLARE-NL4). BMJ Open Diabetes Research and Care 2019;7:e000809. doi: 10.1136/bmjdrc-2019-000809.
 14. Foster NC, et al. State of Type 1 Diabetes Management and Outcomes from the T1D Exchange in 2016–2018. Diabetes Technol Ther 2019;21(2):66-72. https://doi.org/10.1089/dia.2018.0384.
 15. FreeStyle Libre 2 User Manual (EU).
 16. Garden GL, et al. HbA1c and hypoglycaemia outcomes for people with type 1 diabetes due to the introduction of a single-day structured education programme and flash glucose monitoring. Br J Diabetes 2021;21:84-88. https://doi.org/10.15277/bjd.2021.284.
 17. Haak T, et al. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes. Diabetes Ther. 2016. doi: 10.1007/s13300-016-0223- 6.
 18. Hirst JA, et al. Quantifying the effect of metformin treatment and dose on glycemic control. Diabetes Care. 2012 Feb;35(2):446-54. doi: 10.2337/dc11-1465.
 19. Lang J, et al. Expanded Real-World Use Reaffirms Strong Correlation between Scanning Frequency of Flash Glucose Monitoring and Glucose Control. Diabetes 1 June 2019; 68 (Supplement_1): 972–P. https://doi.org/10.2337/db19-972-P.
 20. Lee WC, et al. Frequency of blood glucose testing among insulin-treated diabetes mellitus patients in the United Kingdom. J Med Econ. 2014 Mar;17(3):167-75. doi: 10.3111/13696998.2013.873722.
 21. Miller E, Brandner L, Wright E. HbA1c reduction after initiation of the FreeStyle Libre system in type 2 diabetes patients on long-acting insulin or non-insulin therapy [84-LB]. Poster presented at: American Diabetes (ADA) 80th Scientific Sessions.
 22. Seibold AJ, Minimizing Adverse Skin Reactions to Wearable Continuous Glucose Monitoring Sensors in Patients With Diabetes. J Diabetes Sci Technol. 2021 May;15(3):713-714. doi: 10.1177/1932296820984763.
 23. Unger J, et al. Practical guidance for using the FreeStyle Libre flash continuous glucose monitoring in primary care. Postgrad Med. 2020 May;132(4):305-313. doi: 10.1080/00325481.2020.1744393.
 24. Vigersky RA, et al. The Relationship of Hemoglobin A1C to Time-in-Range in Patients with Diabetes. Diabetes Technol Ther. 2019 Feb;21(2):81-85. doi: 10.1089/dia.2018.0310.
 25. Vincze G, et al. Factors Associated With Adherence to Self-Monitoring of Blood Glucose Among Persons With Diabetes. Diabetes Educ 2004;30(1):112-125. doi:10.1177/014572170403000119.
 26. Wagner J, et al. Invasiveness as a barrier to self-monitoring of blood glucose in diabetes. Diabetes Technol Ther. 2005 Aug;7(4):612-9. doi: 10.1089/dia.2005.7.612.
 27. Wright E, et al. Diabetes Spectrum. Use of Flash Continuous Glucose Monitoring Is Associated With A1C Reduction in People With Type 2 Diabetes Treated With Basal Insulin or Noninsulin Therapy. 2021;34(2):184–189. https://doi.org/10.2337/ds20-0069.
 28. Yaron M, et al. Effect of Flash Glucose Monitoring Technology on Glycemic Control and Treatment Satisfaction in Patients With Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2019 Jul;42(7):1178-1184. doi: 10.2337/dc18-0166.
 29. Haak T, Hanaire H, Aijan R et al. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes: a multicentre, open-label randomised controlled trial. [published online ahead of print December 20, 2016]. Diabetes Ther. 2017;8(1):55-73. doi:10.1007/s13300-016-0223-6