|

Kết quả lâm sàng người bệnh đái tháo đường không điều trị với insulin

Chứng minh lâm sàng trên người bệnh đái tháo đường tuýp 2

Kết quả lâm sàng người bệnh đái tháo đường không điều trị với insulin

Chứng minh lâm sàng trên người bệnh đái tháo đường tuýp 2

FreeStyle Libre - bộ theo dõi đường huyết liên tục

Chứng minh lâm sàng trên người bệnh đái tháo đường tuýp 2

Kết quả lâm sàng người bệnh đái tháo đường không điều trị với insulin

Chứng minh lâm sàng trên người bệnh đái tháo đường tuýp 2

Kết quả lâm sàng người bệnh đái tháo đường không điều trị với insulin
FreeStyle Libre - bộ theo dõi đường huyết liên tục

FreeStyle Libre được chứng minh lâm sàng giúp giảm HbA1c trên người bệnh đái tháo đường tuýp 218,21,27,28

Liệu pháp điều trị không insulin

Giảm 1.6 phần trăm A1c

Sau 22 tuần

Trên người bệnh đái tháo đường tuýp 2 đang sử dụng liệu pháp điều trị không insulin và FreeStyle Libre (p<0,001 so với chỉ số A1c ban đầu)27

Người bệnh điều trị với insulin nền

Giảm 1.1 phần trăm A1c

Sau 22 tuần

Trên người bệnh đái tháo đường tuýp 2 đang điều trị với insulin nền và FreeStyle Libre (p<0,001 so với chỉ số A1c ban đầu)27

Mũi tên vàng chỉ xuống

Chỉ số A1c ban đầu:

10.1%

Chỉ số A1c theo dõi sau đó:

8.5%

Giảm HbA1c giúp giảm nguy cơ biến chứng đái tháo đường

 

Liệu pháp điều trị không insulin

Giảm 0.9 phần trăm A1c

Sau 24 tuần

Trên người bệnh đái tháo đường tuýp 2 đang sử dụng liệu pháp điều trị không insulin và FreeStyle Libre (p<0,001)21

Người bệnh đái tháo đường tuýp 2 đang tiêm nhiều mũi insulin trong ngày

Giảm 0.82 phần trăm A1c

Sau 10 tuần

Người bệnh đái tháo đường tuýp 2 đang tiêm nhiều mũi insulin trong ngày (MDI) sử dụng FreeStyle Libre giảm đáng kể HbA1c so với nhóm theo dõi đường huyết bằng cách trích máu đầu ngón tay (lần lượt là 0,82% so với 0,33%, p=0.005)28

 

Trên người bệnh đái tháo đường tuýp 2, điều trị bằng thuốc viên sử dụng FreeStyle Libre đã giảm A1c từ 0,6% đến 1,12%18

Viết tắt: A1c: Chỉ số HbA1c; MDI: Tiêm nhiều mũi insulin hằng ngày SMBG: Tự theo dõi đường huyết;

Tài liệu tham khảo: 18. Hirst JA, et al. Diabetes Care. 2012;35(2):446–454. 21. Miller E, Brandner L, Wright E. HbA1c reduction after initiation of the FreeStyle Libre system in type 2 diabetes patients on long-acting insulin or non-insulin therapy [84-LB]. Poster presented at: 80th Scientific Sessions of the American Diabetes Association; June 12-16, 2020;Virtual. 27. Wright E, et al. Diabetes Spectrum. 2021;34(2):184–189. 28. Yaron, M. Diabetes Care 2019;42(7):1178–1184.