Loading...

Privacybeleid 

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 23/07/2020.

Wanneer je een van onze websites bezoekt, kan het voorkomen dat wij een aantal persoonsgegevens van je registreren. Dit privacybeleid licht toe op welke wijze wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van je verwerken. De verantwoordelijke entiteit voor de verwerking van je persoonsgegevens is Abbott B.V., gevestigd te Hoofddorp aan de Wegalaan 9 (2132 JD), inclusief haar dochterondernemingen en nevenvestigingen (hierna: “Abbott”). Dit privacybeleid is niet van toepassing op de persoonsgegevens die je offline wordt gevraagd, op de Abbott-websites die geen link bevatten naar dit privacybeleid, noch op de websites van derden waarop je kunt terechtkomen via de Abbott-website.  

Gelieve dit privacybeleid te raadplegen alvorens gebruik te maken van de Abbott-website of ons persoonsgegevens voor te leggen.

I. Soorten persoonsgegevens, doeleinden, ontvangers van persoonsgegevens, grondslagen, bewaringstermijn, veiligheid van persoonsgegevens en overdracht van persoonsgegevens

Wat wordt in dit privacybeleid verstaan onder “persoonsgegevens”?

Onder persoonsgegevens wordt in deze verklaring verstaan alle informatie waarmee je kunt worden geïdentificeerd of die redelijkerwijs kan worden gebruikt om je (tezamen met andere informatie) te identificeren en die door Abbott wordt verzameld indien je gebruik maakt van onze websites en wanneer je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail of via de telefoon. Persoonsgegevens omvatten bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Welke informatie verwerkt Abbott en voor welke doeleinden?

Bij contact met Abbott
Je kunt contact met ons opnemen door ons te bellen, het contactformulier op een van onze websites in te vullen of door ons een e-mailbericht te sturen. De persoonsgegevens die je daarbij aan ons ter beschikking stelt (denk aan je naam, contactgegevens en andere informatie die kenbaar zijn gemaakt aan ons), worden door ons gebruikt voor het beantwoorden van je vragen, het afhandelen van klachten en het onderhouden van contacten met je. Wanneer je reeds een overeenkomst met ons bent aangegaan, kunnen wij de door je verstrekte persoonsgegevens ook gebruiken om uitvoering te geven aan de met je gesloten overeenkomst.

Wanneer je contact opneemt met onze klantenservice, worden je persoonsgegevens gebruikt om een persoonlijke account aan te maken door een van onze klantenservicemedewerkers. Wij kunnen vragen naar uje naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Op deze manier worden wij in staat gesteld om je klantenservice te bieden. De telefoongesprekken die wij met je voeren kunnen door ons worden opgenomen voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden. Je wordt hiervan altijd vooraf op de hoogte gesteld.

Wanneer je rechtstreeks een product bij ons wilt bestellen, vragen wij je om een aantal gegevens. Je persoonsgegevens en bestelling worden verwerkt door een order fulfillment systeem waarin je persoonsgegevens veilig worden verwerkt. Wij gebruiken je gegevens om de bestelling af te handelen en je te informeren over het verloop van je bestelling. Het niet verstrekken van dergelijke persoonsgegevens betekent dat Abbott je het product niet kan leveren.

Op je verzoek of wanneer wij een overeenkomst zijn aangegaan kunnen wij je informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf en over onze (nieuwe) producten en diensten die binnen je interessegebied vallen.

Je persoonsgegevens kunnen ook beschikbaar zijn voor of worden gebruikt ten behoeve van onze groepsmaatschappijen, ten behoeve van de klantenadministratie, aftersales service en terugroep acties.

Bij gebruik van onze website
Abbott gebruikt externe advertentiebedrijven om advertenties op andere websites te plaatsen. Deze bedrijven kunnen informatie gebruiken over je bezoeken aan Abbott-websites en andere websites om de effectiviteit van advertenties te meten en om advertenties te geven over onze producten en services die mogelijk interessant voor je zijn. De informatie die wordt gebruikt is echter nooit herleidbaar tot jou als persoon.

Net als de meeste adverteerders plaatsen we advertenties waarvan we denken dat ze het meest relevant zijn voor onze klanten. Een manier om dit te doen is door netwerkadvertentiebedrijven waar we mee samenwerken toe te staan hun eigen cookies te plaatsen wanneer een persoon Abbott-websites bezoekt. Hierdoor kan het netwerkreclamebedrijf personen herkennen die eerder Abbott-websites hebben bezocht. Wanneer het individu een website van een derde bezoekt waarop dat netwerkreclamebedrijf advertentieruimte heeft gekocht, kan het reclamebedrijf vervolgens de interesse van het individu in onze producten en diensten herkennen en een van onze advertenties leveren.

Sommige van onze websites gebruiken twee Google Analytics-functies voor advertentieweergave, die informatie verzamelen via cookies: remarketing met Google Analytics en rapportage over demografische en interessecategorieën.

Meer informatie over de door ons gebruikte cookies kun je lezen in het cookiebeleid. De link naar het cookiebeleid kun je, net als de link naar het privacybeleid, vinden onder aan de pagina van onze website.

Informatie van derden
Wij kunnen informatie over uw bezoeken aan Abbott websites verzamelen zonder dat je deze informatie zelf heeft ingevoerd. Deze informatie betreft bijvoorbeeld, je browser type en taal, je besturingssysteem, je Internet Protocol (IP)-adres, de URL's van sites die je voor en na een bezoek aan de Abbott website hebt bezocht, de web search waardoor je op de Abbott website terecht bent gekomen en webpagina's en advertenties die je bekijkt en koppelingen waarop je klikt op binnen de Abbott website. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van verschillende technologieën, zoals cookies, internet labels en web beacons. Je internet browser geeft ook automatisch bepaalde informatie door aan Abbott-websites, zoals de URL van de website die je net bezocht hebt en de browserversie die op je computer actief is. Meer informatie hierover kun je lezen in ons cookiebeleid. De link naar het cookiebeleid kun je, net als de link naar het privacybeleid, vinden onder aan de pagina van onze website.

 

Verzamelt Abbott zogenaamde “gevoelige” persoonsgegevens?

De gegevens die wij over je verzamelen kunnen gegevens over uw gezondheid omvatten, af te leiden uit het soort producten dat je hebt gekocht. Wij verwerken deze gegevens met je uitdrukkelijke toestemming op de dan specifiek bepaalde wijze voor de behandeling van je bestellingen of om op je vragen te kunnen antwoorden.

Voegt Abbott de persoonsgegevens die ik meedeel op een Abbott-website, samen met andere persoonsgegevens over mij?

Wij kunnen de persoonsgegevens die je verstrekt op een Abbott-website combineren met de persoonsgegevens die je op andere Abbott websites of via andere media verstrekt, zoals wanneer je een bestelling plaatst of telefonisch contact met ons opneemt.

Wij kunnen persoonsgegevens die je online verstrekt met offline gegevens combineren en met gegevens die door derden zijn verstrekt.

Wij gebruiken deze geconsolideerde informatie om tot betere Abbott-websites en producten te komen, om informatie aan je te verstrekken, om onze marketing-en onderzoeksactiviteiten te verbeteren, en andere zakelijke functies te vergemakkelijken.

Deelt Abbott persoonsgegevens met derden?

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met derden waarmee Abbott een dienst of product verkoopt of ter beschikking stelt of waarmee Abbott een programma of activiteit organiseert ten behoeve van jou, andere klanten of belanghebbenden. Het is gebruikelijk voor ons om je daarover te informeren als je zich inschrijft voor een programma of activiteit dat samen met een andere onderneming of instelling wordt georganiseerd.

Voor het beheer van de systemen en het leveren van de diensten maken wij gebruik van diensten van derden, zoals IT-leveranciers, enquetebureaus en distributeurs. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met onze filialen en dienstverleners aan wie wij (commerciele) activiteiten hebben uitbesteed. Wij zien er daarbij op toe dat deze derden op een juiste wijze en conform geldende wetgeving omgaan met je gegevens, indien en voor zover zij deze in kunnen zien. Het is gebruikelijk dat de dienstverleners gebonden zijn aan geheimhoudingsverplichtingen en dat ze uitsluitend gebruik maken van uw persoonsgegevens in het kader van hun relatie met Abbott.

Abbott behoudt zich het recht voor om je persoonsgegevens te verspreiden om vragen voor inlichtingen vanwege overheidsdiensten te beantwoorden, om situaties op het vlak van nationale veiligheid aan te pakken, of wanneer de wetgeving het vereist.

Wat zijn de grondslagen voor de gegevensverwerking?

Uitvoering overeenkomst
Wanneer je een product bij ons bestelt, registreren wij de gegevens die noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan de overeenkomst die je met Abbott sluit en je te informeren over het verloop daarvan.

Wettelijke verplichting
Wij registreren de gegevens die benodigd zijn om te voldoen aan plaatselijke EU-wetgeving, bijvoorbeeld wetgeving in verband met terugroepacties of wetgeving in verband met de veiligheid van een product of medische apparatuur.

Gerechtvaardigd belang
Voor het verwerken van persoonsgegevens bestaat een gerechtvaardigd belang van Abbott. Registratie van je gegevens stelt ons in staat om je klantenservice te bieden, met je (weer) contact te zoeken, en jevragen te beantwoorden. Ook verwerken wij je gegevens om onze dienstverlening te verbeteren en voor trainingsdoeleinden.

Abbott heeft tot slot een gerechtvaardigd belang bij het overdragen van je persoonsgegevens in geval van een overdracht van de gehele onderneming, of wezenlijk deel daarvan, of ingeval van een fusie of overname, in welk geval wij je daarover zullen informeren en wij er op zullen toezien voorafgaande en bij de overdracht, fusie of overname dat de verkrijgende partij de verplichting op zich neemt je persoonsgegevens te verwerken op een wijze die voldoet aan de eisen die de privacywet daaraan stelt.

Toestemming
Door het invullen van je contactgegevens voor de bestelling van producten, het verzenden van onze nieuwsbrieven, of voor andere programma’s of activiteiten geef je toestemming voor het verwerken van je naam, e-mailadres en mogelijke andere gevraagde persoonsgegevens.

Wie bij Abbott kan toegang krijgen tot mijn persoonsgegevens?

Slechts een beperkt aantal werknemers van Abbott en van aan ons gelieerde ondernemingen kan toegang krijgen tot je persoonsgegevens. Onze werknemers zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst. Wij instrueren onze werknemers over het belang van de vertrouwelijkheid en de manier waarop ze de klantengegevens moeten verwerken en er op gepaste en veilige wijze mee moeten omgaan.

Link naar andere websites?

De website van Abbott kan links bevatten naar andere websites. Zodra je deze links hebt gebruikt om onze website te verlaten, moet je begrijpen dat wij geen controle hebben over die andere website. Dientengevolge kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de bescherming en de vertrouwelijkheid van de informatie die je verstrekt, wanneer je die websites bezoekt, die niet worden beheerst door dit privacybeleid.

Welke veiligheid biedt Abbott aan de persoonsgegevens?

De bescherming van je privacy is belangrijk voor je en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. We hanteren beheersprocessen om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot je persoonsgegevens.

Abbott beveiligt elke webpagina die persoonsgegevens verzamelt, maar wij kunnen de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die via het internet worden verstuurd niet garanderen. Wij raden je aan voorzichtig te zijn bij het verzenden van persoonsgegevens via het internet, met name persoonsgegevens met betrekking tot uje gezondheid. Abbott kan niet garanderen dat onbevoegde derden geen toegang tot je persoonsgegevens zal krijgen. Je moet daarom bij het verstrekken van persoonsgegevens via het internet zowel de voordelen als de risico’s afwegen.

Daarnaast zullen Abbott websites waarvoor dit privacybeleid geldt een waarschuwing geven als je een link naar een website volgt die niet wordt gecontroleerd door Abbott of onderworpen is aan een Abbott privacybeleid. In dat geval raden wij je aan om het privacybeleid van deze derde te bekijken alvorens persoonsgegevens te verstrekken.

Wordt de persoonsgegevens door Abbott doorgestuurd naar andere gebieden?

Abbott bewaart de gegevens op beveiligde servers die in verschillende landen in de hele Europese Unie gevestigd zijn en een toereikend beveiligingsniveau verzekeren voor de overdracht van gegevens binnen de Europese Unie. Het kan voorkomen dat we je persoonsgegevens over moeten dragen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) naar derde landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als het niveau dat door de EU wordt vereist. Om je persoonsgegeven te beschermen zullen we een dergelijke overdracht alleen uitvoeren op basis van (i) een besluit van de Europese Commissie dat de overdracht toestaat, (ii) op grond van EU goedgekeurde modelcontractbepalingen of (iii) op grond van bindende bedrijfsvoorschriften. Om toegang te krijgen tot of een kopie te ontvangen van de passende waarborgen die we gebruiken voor het exporteren van uw persoonsgegevens vanuit de EER, kun je contact opnemen met onze EU DPO (gegevens hieronder).

Welke bescherming biedt Abbott aan minderjarigen op het vlak van vertrouwelijkheid?

Abbott verzamelt noch gebruikt bewust persoonsgegevens van minderjarigen (“minderjarigen” wordt daarbij begrepen als jonger dan 18 jaar) op de Website van Abbott. We laten minderjarigen niet doelbewust onze producten bestellen, communiceren met ons of gebruikmaken van onze diensten.

Indien je kinderen hebt en te weten komt dat je minderjarig kind ons informatie heeft meegedeeld, gelieve dan contact met ons op te nemen via een van de onderstaande manieren, zodat we alles in het werk kunnen stellen om dit probleem samen op te lossen.

Hoe lang worden mijn gegevens door Abbott bewaard?

Je persoonsgegevens worden opgeslagen zolang dit nodig is voor het leveren en beschikbaar stellen aan je van de apps, services of producten waar je om hebt verzocht, of conform wettelijke vereisten, inclusief in verband met een contract of de veiligheid van een product of medische apparatuur. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Abbott klantenservice of de EU-DPO via de onderstaande gegevens.

II. Je rechten en onze contactgegevens

Wat zijn mijn rechten?

Voor zover het uw persoonsgegevens betreft heeft je de volgende rechten:

  • Het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die Abbott over je in het bezit heeft te corrigeren of verwijderen;
  • Het recht om je op elk moment af te melden voor de ontvangst marketing materiaal van ons. Dit recht wordt vermeld aan het einde van elke e-mail die je van ons ontvangt.
  • Het recht op toegang tot de persoonsgegevens die Abbott over je in het bezit heeft;
  • Het recht om in bepaalde gevallen vanwege gerechtvaardigde redenen bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
  • Het recht om niet onderworpen te worden aan automatische beslissingen die bedoeld zijn om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren in verband met je, zoals analyses op basis van gedrag. Zie het cookiebeleid voor meer informatie over het uitoefenen van dit recht als wordt aangegeven dat er cookies worden gebruikt;
  • In geval je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt met je toestemming of als onderdeel van een contract, het recht van overdraagbaarheid van die persoonsgegevens aan je, of indien dit technisch voor ons mogelijk is, aan een ander bedrijf;
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming of op ontvangst van vergoeding voor schade die je lijdt, en;
  • Het recht om je instemming met verwerking van je persoonsgegevens door Abbott in te trekken zonder dat dit nadelige gevolgen heeft.

Op welke wijze kan ik contact opnemen met Abbott?

Voor alle vragen in verband met het gebruik, de wijziging of de verwijdering van persoonsgegevens die je ons hebt meegedeeld, of als je zich wilt uitschrijven van toekomstige communicaties afkomstig van een activiteit van Abbott of een specifiek programma van Abbott, kun je contact met ons opnemen door te klikken op de link “Contact” op deze website, of door een e-mailbericht te sturen naar info.nl@abbott.com. Je kunt ook een brief sturen naar Abbott Diabetes Care. Abbott B.V., Wegalaan 9, 2132 JD, Hoofddorp.

Indien je je persoonsgegevens wenst te verwijderen, wijzigen of corrigeren en als je contact met ons opneemt via e-mail, gelieve dan "Aanvraag verwijdering" of "Aanvraag wijziging/correctie", naar gelang van het geval, te vermelden in de onderwerp van het e-mailbericht. Wij zullen alles in het werk stellen om redelijke vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Als je vragen heeft in verband met het verwerken van je persoonsgegevens, kun je ook contact opnemen met onze EU DPO via www.eu-dpo.abbott.com.

 

Handelsmerken: De ronde vorm van de sensor, FreeStyle, Libre en gerelateerde merk aanduidingen zijn eigendom van Abbott. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Er mag geen gebruik worden gemaakt van een handelsmerk, handelsnaam of handelskleding van Abbott op deze site zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Abbott, behalve om het product of de diensten van het bedrijf te identificeren. De productafbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Gesimuleerde gegevens alleen ter illustratie; geen echte patiënt of gegevens. Deze website en de hierin opgenomen informatie is bedoeld voor gebruik door inwoners van Nederland. 

ADC-25246 Jul 2020 v1.0