security icon
American Express
mastercard icon
visa icon
Google Pay

Gemiddeld duurt het 2 – 3 werkdagen tot aflevering.

delivery

Alle betalingen zijn versleuteld en veilig

safe

Je mandje is leeg

Wil je onze producten shoppen?
Ontdek onze FreeStyle Libre 2-sensor en voeg deze toe aan uw winkelwagen.

Privacybeleid FreeStyle Facebook pagina

Voor het laatst bijgewerkt op 1 Februari 2023

1. Algemeen

Dit Privacybeleid informeert u over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt op de FreeStyle Facebook-pagina. De Facebookpagina is toegankelijk via de volgende link: https://www.facebook.com/FreeStyleDiabetesNL/

Het beschermen van uw persoonlijke gegevens is van het grootste belang voor Abbott Laboratories Limited. Wij gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU) 2016/679; AVG). Dit Privacybeleid moet worden gelezen in samenhang met het Privacybeleid van Facebook, in het bijzonder het Gegevensbeleid; meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking, uw rechten en instellingen om uw privacy te beschermen, vindt u in het gegevensbeleid van Facebook. Het gegevensbeleid is te vinden op: https://facebook.com/about/privacy/update

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Abbott Laboratories Limited is de verwerkingsverantwoordelijke voor gegevensverwerking onder artikel 24 AVG. Voor zover Abbott Laboratories Limited en Facebook gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn in overeenstemming met artikel 26, lid 1, AVG, is de overeenkomstige overeenkomst van toepassing: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Ga voor meer informatie over deze overeenkomst naar de volgende link (sectie 'Verantwoordelijkheid voor uw gegevens die worden gebruikt om paginastatistieken te maken'): https://facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data


Contactgegevens:

"Abbott"

Abbott B.V, Wegalaan 9, Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp, Nederland.
Contact: https://www.nl.abbott/contact.html

"Facebook"
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland
Contact: https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586

 

3. Contactgegevens van de functionaris voor gegevens-bescherming

voor Abbott B.V.
www.eu-dpo.abbott.com

voor Facebook Ireland Ltd.
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

4. Omvang en aard van de gegevensverwerking

Abbott verwerkt uw persoonsgegevens op de FreeStyle Facebook-pagina op de volgende manieren:

 • Wanneer u communiceert met de FreeStyle Facebook-pagina, uw openbare profielinformatie (inclusief weergavenaam)
 • Wanneer u communiceert met de FreeStyle Facebook-pagina door
  • het uploaden van een bericht en het invoeren van uw persoonlijke gegevens daar
  • het invoeren van uw persoonlijke gegevens via de commentaarfunctie onder posts
  • contact opnemen met Abbott via Messenger en uw persoonsgegevens verstrekken
 • Wanneer u communiceert met de FreeStyle Facebook-pagina, gebruikt Facebook Insights uw gegevens om statistieken over het gebruik van de pagina te verzamelen. Voor meer informatie over de verwerking van Insights-gegevens bij interactie met de FreeStyle Facebook-pagina, zie: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data


Om berichten van Facebook-gebruikers efficiënt te verwerken, worden deze, evenals de stamgegevens van het bijbehorende profiel, ook buiten de FreeStyle Facebook-pagina verwerkt  in systemen waarvoor Abbott verantwoordelijk is. De gegevens worden na 12 maanden verwijderd; voor gegevens op de FreeStyle Facebook-pagina zijn de verwijderingsregels van Facebook van toepassing (zie hoofdstuk 6). Als u per e-mail of via Facebook Messenger contact met ons opneemt, is de communicatie onversleuteld.

5. Rechtsgrond en doeleinden

5.1 Abbott

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende rechtsgrond:

6(1) b) AVG (uitvoering van het contract, uitvoering van precontractuele maatregelen)

Abbott verwerkt uw persoonsgegevens om contracten na te komen die u met Abbott bent aangegaan  of om precontractuele maatregelen uit te voeren.  U kunt uw persoonsgegevens aan Abbott verstrekken als

 • u vragen heeft over de producten van Abbott
 • u een klacht heeft over de producten van Abbott 

Uw gegevens kunnen intern worden gedeeld om uw verzoek te verwerken. De hoeveelheid en categorie gegevens die worden verwerkt, is afhankelijk van wat u aan
Abbott verstrekt. Om uw verzoek te verwerken, kan het nodig zijn dat Abbott verdere gegevens van u opvraagt. In dit geval  zal Abbott u vragen om de aanvullende gegevens en informatie die nodig zijn om uw verzoek te verwerken. De volgende gegevens worden over het algemeen verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Titel / Geslacht
 • Persoonlijke informatie die u ons stuurt als onderdeel van uw verzoek / bericht

6(1) f) AVG (om gerechtvaardigde belangen te beschermen)

Abbott verwerkt uw persoonsgegevens ook om haar gerechtvaardigde belangen te behartigen. Het doel van deze verwerking is als volgt:

 • Om analyses en statistieken met betrekking tot gebruikersgedrag op de FreeStyle Facebook-pagina te evalueren
 • Om de FreeStyle Facebook-pagina te optimaliseren in termen van gebruiksvriendelijkheid en aantrekkelijkheid, en om gebruiksvriendelijke marketingmaatregelen te introduceren
 • Andere communicatie en interacties geïnitieerd door Facebook-gebruikers

5.2 Facebook

U kunt informatie vinden over de wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Facebook op:

6. Gegevenswissing en bewaartermijnUw persoonsgegevens worden uit de interne systemen van Abbott verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor de vermelde doeleinden. Abbott moet uw gegevens echter soms blijven opslaan tot het einde van de bewaartermijnen en -termijnen die door de wetgever of toezichthoudende autoriteiten zijn vastgesteld en die kunnen worden afgeleid uit de, de Belastingwet of de Witwaswet. Deze zijn over het algemeen zes tot tien jaar. Abbott kan uw gegevens ook bewaren totdat de wettelijke verjaringstermijnen zijn verstreken, indien dit noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. Daarna worden de relevante gegevens routinematig gewist. Voor informatie over de gegevensverwijderings- en bewaartermijnen van Facebook, zie: https://www.facebook.com/about/privacy/update

(sectie "Gegevensbewaring, account deactivering en verwijdering")

7. Uw rechten

U kunt de volgende rechten hebben onder hoofdstuk 3 van de AVG:

 • Recht op informatie, art. 15 AVG
 • Recht op rectificatie, art. 16 AVG
 • Recht op gegevenswissing ("Recht om vergeten te worden"), art. 17 AVG
 • Recht op beperking van de verwerking, artikel 18 AVG
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid, artikel 20 AVG
 • Recht van bezwaar, art. 21 AVG

Om uw rechten met betrekking tot Abbott te doen gelden, neemt u contact met ons op via www.eu-dpo.abbott.com; gebruik met betrekking tot Facebook de volgende link: https://www.facebook.com/help/contact/308592359910928

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteiten zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ  DEN HAAG

Tel: 070-8888 500
Fax: 070-8888 501
Web: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 


 

ADC-62162 v2 Feb 2023

Loading...