security icon
American Express
mastercard icon
visa icon

Gemiddeld duurt het 2 – 3 werkdagen tot aflevering.

delivery

Alle betalingen zijn versleuteld en veilig

safe

Je mandje is leeg

Wil je onze producten shoppen?
Ontdek onze FreeStyle Libre 2-sensor en voeg deze toe aan uw winkelwagen.

Privacybeleid

Ingangsdatum: 1 februari 2023, laatste wijziging per 1 februari 2024

 

In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die u ons verstrekt op de website van FreeStyle Libre, https://www.freestyle.abbott/nl-nl/, die beheerd wordt door Abbott B.V. – Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp, Nederland (“Abbott”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”) met inbegrip van de dochterbedrijven en filialen, en die een link bevat naar dit Privacybeleid (ook “Abbott-websites” genoemd) en wanneer u telefonisch contact met ons opneemt. Abbott is verantwoordelijk voor de verwerking van en is de verwerkings-verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In dit Privacybeleid wordt ook beschreven hoe we uw persoonsgegevens, met inbegrip van gezondheidsinformatie, verzamelen en gebruiken wanneer u via onze kanalen voor klantenondersteuning contact met ons opneemt over onze producten of diensten of over producten of diensten van onze partners en filialen.  Het bevat ook een beschrijving van de verzameling van bepaalde andere soorten technische informatie en informatie over het browsen via cookies en gelijkaardige technologieën op Abbott-websites.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld vanaf Abbott-websites die geen link bevatten naar dit Privacybeleid, of op websites van derden waarnaar mogelijk gelinkt wordt op Abbott-websites. Op uw gebruik van Abbott-websites, die een link bevatten naar dit Privacybeleid, zijn dit Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Lees dit Privacybeleid voordat u Abbott-websites gebruikt of persoonsgegevens aan ons verstrekt.

 

I.                    Soorten verzamelde gegevens, doeleinden en rechtsgrond

a.       Hoe worden ‘persoonsgegevens’ gedefinieerd in dit Privacybeleid?

‘Persoonsgegevens’ betekent gegevens die u identificeren of die redelijkerwijs kunnen worden gebruikt om u te identificeren en die u aan ons verstrekt wanneer u onze website gebruikt of wanneer u contact opneemt met onze kanalen voor klantenondersteuning en/of die verzameld worden door andere Abbott-websites en die door Abbott worden bijgehouden in een toegankelijke vorm. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, uw postadres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer.

 

b.       Welke soorten gegevens verzamelt Abbott?

Persoonsgegevens die u verstrekt: Abbott verzamelt persoonsgegevens die u invoert in gegevensvelden op Abbott-websites. U kunt bijvoorbeeld uw naam, postadres, e-mailadres, betalingsgegevens, geboortedatum en/of andere gegevens verstrekken om bestellingen op onze website te plaatsen, informatie te ontvangen over onze producten en diensten (inclusief software-updates, speciale aanbiedingen, producttraining en andere informatie in verband met FreeStyle Libre die interessant kan zijn), u te registreren voor programma’s of webinars van Abbott, onze kanalen voor klantenondersteuning te gebruiken of te reageren op enquêtes van Abbott. Om uw privacy te beschermen, mag u Abbott geen gegevens verstrekken die niet specifiek worden gevraagd.

Als u contact met ons opneemt via onze kanalen voor klantenondersteuning via telefoon, e-mail, sociale media of online chat (indien beschikbaar in uw land van verblijf), kunnen we diverse persoonsgegevens van u verzamelen. Afhankelijk van de aard van uw verzoek kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • uw naam, adres, geboortedatum, land van verblijf, e-mailadres, telefoonnummer;
 • of u contact met ons opneemt namens een gebruiker van onze website of iemand die onze producten of diensten heeft gebruikt;
 •  gegevens van uw sensor, lezer of meter, accountinformatie of andere gegevens over uw gebruik van door Abbott geleverde producten/diensten, afhankelijk van de reden waarom u contact opneemt met de klantenondersteuning;
 • als u de apps FreeStyle LibreLink of LibreLinkUp gebruikt, gegevens over uw mobiel toestel, inclusief gegevens over uw besturingssysteem; en
 • informatie over het onderwerp waarover u contact met ons hebt opgenomen, inclusief opnames van onze gesprekken en eventuele follow-up waarbij wij contact met u opnemen.

Als u dergelijke persoonsgegevens niet verstrekt, kan dat betekenen dat wij u het door u gevraagde product of de door u gevraagde dienst niet kunnen verstrekken.

Passieve verzameling van bepaalde andere technische informatie en informatie over browsen: Abbott-websites kunnen informatie verzamelen over uw bezoeken aan Abbott-websites zonder dat u actief dergelijke informatie verstrekt. Deze informatie kan bijvoorbeeld mogelijk uw browsertype en -taal omvatten, alsook uw besturingssysteem, uw IP-adres (Internet Protocol), de URL's van sites die u hebt bezocht voor en na uw bezoek aan de Abbott-website, de zoekopdracht op het web die u op de Abbott-website heeft gebracht, webpagina's en advertenties die u bekijkt en links waarop u klikt op de Abbott-website. Deze informatie kan worden verzameld met behulp van verschillende technologieën, zoals cookies, internettags en webbakens. Een deel van deze informatie zendt uw internetbrowser ook automatisch door naar Abbott-websites, zoals de URL van de website die u net heeft bezocht en de browserversie die uw computer gebruikt.

 

II.                  Verzameling van persoonsgegevens

 

a.       Verzamelt Abbott ‘gevoelige’ persoonsgegevens?

In sommige jurisdicties en mits u uw toestemming geeft, verzamelen Abbott-websites persoonsgegevens, zoals gezondheidsinformatie. We kunnen ook gevoelige of bijzondere categorieën van persoonsgegevens verzamelen, waaronder gezondheidsinformatie, als u die informatie aan ons verstrekt via onze kanalen voor klantenondersteuning. Deze gegevens kunnen worden aangeduid als ‘gevoelig’ ingevolge de wetgeving inzake gegevensbescherming of privacy. Voor de verwerking van dergelijke gegevens moet Abbott bijkomende maatregelen nemen zoals vereist door de lokale wetgeving. Daarnaast kunnen individuele dochterbedrijven of filialen van Abbott maatregelen nemen om tegemoet te komen aan de lokale gewoonten of sociale verwachtingen inzake dergelijke informatie. Waar dit vereist wordt door de toepasselijke wetgeving, stemt u, door ons gevoelige persoonsgegevens te verstrekken, ermee in dat Abbott deze gegevens verzamelt, doorgeeft, opslaat en verwerkt.

 

b.      Hoe gebruikt Abbott persoonsgegevens die ik heb verstrekt?

Abbott zal de persoonsgegevens die u verstrekt via Abbott-websites gebruiken om uw vragen te beantwoorden en u efficiënte klantenservice te bieden. Abbott zal de persoonsgegevens die u verstrekt, gebruiken om uw eventuele bestellingen op de website te verwerken en uit te voeren (inclusief om u informatie over het bestelproces te zenden per e-mail, sms of post), uw klantaccount te valideren, te faciliteren en te beheren en uw aanvragen te verwerken en af te handelen.

Abbott zal de persoonsgegevens, waaronder gezondheidsinformatie, die u ons verstrekt wanneer u via onze kanalen voor klantenondersteuning contact met ons opneemt, gebruiken om u diensten voor klantenondersteuning te verlenen.

We kunnen deze persoonsgegevens ook gebruiken voor andere zakelijke doeleinden, bijvoorbeeld om u de mogelijkheid te bieden om meldingen te ontvangen over de producten of diensten van Abbott, om u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes over onze producten of om u te informeren over speciale promoties (als u uw toestemming hiervoor hebt gegeven indien dit vereist wordt door de toepasselijke wetgeving). Wij sturen u alleen informatie waarvan wij denken dat deze voor u relevant is.

Uw verstrekking van persoonsgegevens aan Abbott is vereist om te voldoen aan de voorwaarden van een contract dat u met ons hebt om u het product of de dienst te verstrekken waar u om hebt gevraagd (bijvoorbeeld wanneer u een bestelling plaatst via onze website). Wij verwerken ook persoonsgegevens indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de veiligheid van producten of medische hulpmiddelen. We kunnen uw persoonsgegevens, met inbegrip van gezondheidsinformatie, ook verwerken wanneer dit in ons gerechtvaardigde zakelijke belang is, bijvoorbeeld om u klantenondersteuning te bieden, om onze bestaande producten en diensten en onze website te evalueren en te verbeteren en om nieuwe producten en diensten te onderzoeken en te ontwikkelen. Indien dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij een beroep doen op uw toestemming om u informatie te zenden over onze producten of diensten, om u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes over onze producten, om u te informeren over speciale promoties en om gegevens te verwerken die zijn verzameld via cookies of gelijkaardige technologieën op onze website.

Wanneer het in ons legitiem zakelijk belang is, kunnen we uw gegevens gebruiken om zowel uzelf als Abbott te beschermen tegen fraude. Deze maatregelen kunnen het screenen van bepaalde interacties omvatten om veelgebruikt frauduleus gedrag op te sporen.

 

c.       Zal Abbott persoonsgegevens die ik aan Abbott verstrek combineren met andere persoonsgegevens van mij?

Abbott kan de persoonsgegevens die een klant op één Abbott-website verstrekt combineren met de persoonsgegevens die deze klant op andere Abbott-websites verstrekt.

Abbott kan persoonsgegevens die u ons online verstrekt combineren met onze gegevens offline.

Abbott kan persoonsgegevens die u ons rechtstreeks hebt verstrekt combineren met gegevens die derden hebben verstrekt.

We gebruiken deze geconsolideerde informatie om ons te helpen Abbott-websites en producten van Abbott beter te ontwerpen, om informatie met u te communiceren, om onze marketing- en onderzoeksactiviteiten te verbeteren en om andere bedrijfsfuncties te faciliteren.

Om u een betere klantervaring te bieden zullen wij waar mogelijk uw gegevens combineren en integreren (i) van onze FreeStyle Libre webshops (inclusief gegevens zoals aankoopgeschiedenis) en (ii) over de frequentie en aard van uw contact en interacties met onze klantenservice. Hierdoor kunnen wij uw bekendheid met, gebruik van en ervaring met onze producten begrijpen en zo:

 • Onze interacties met u verbeteren en u snellere en nauwkeurigere probleemoplossingen bieden. Voor dit doel krijgen vertegenwoordigers van de klantenservice samenvattingen van uw eerdere interacties en de resultaten ervan.
 • U voorzien van een persoonlijke service en inhoud. Als u bijvoorbeeld een nieuwe gebruiker van onze producten bent, kunnen medewerkers van de klantenservice u informatie op instapniveau verstrekken.
 • Uw gegevens accuraat en up-to-date houden in alle ADC-systemen (bijvoorbeeld: minimaliseren van handmatige transcriptiefouten).

d.      Welke keuzes heb ik met betrekking tot de manier waarop Abbott persoonsgegevens van mij verzamelt en gebruikt?

U kunt altijd de hoeveelheid en de aard van de persoonsgegevens die Abbott van u ontvangt beperken door te kiezen om de informatie niet te verstrekken of door geen persoonsgegevens in te voeren in formulieren of gegevensvelden op Abbott-websites. Sommige van onze diensten kunnen alleen aan u worden verleend als u ons de juiste persoonsgegevens verstrekt. Andere delen van Abbott-websites kunnen u vragen of u zich wilt inschrijven of uitschrijven voor onze contactlijsten voor aanbiedingen, promoties en bijkomende diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd kunt zijn.

 

e.       Deelt Abbott persoonsgegevens met derden?

Abbott zal uw persoonsgegevens niet verkopen of in licentie geven aan derden, behalve in het kader van de verkoop of overdracht van een productlijn of divisie, in het kader van een gezamenlijk marketingprogramma of als u uw toestemming hiervoor hebt gegeven, indien dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving.

Abbott kan uw persoonsgegevens delen met derden met wie Abbott gezamenlijk een product of dienst op de markt brengt of gezamenlijk een programma of activiteit uitvoert. Abbott handhaaft de praktijk dat het u op de hoogte brengt als u zich inschrijft voor een programma dat zal worden uitgevoerd in samenwerking met een ander bedrijf dat mogelijk toegang nodig heeft tot uw persoonsgegevens.

Abbott kan uw persoonsgegevens ook delen met verkopers met wie Abbott een contract afsluit voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten voor Abbott (zoals klantenondersteuning, leveringsdiensten, online betalingsdiensten en fraudedetectiediensten). Als Abbott uw persoonsgegevens verstrekt aan verkopers om ons te helpen bij onze bedrijfsactiviteiten, handhaaft Abbott de praktijk dat het van deze verkopers eist dat ze uw persoonsgegevens vertrouwelijk houden en uw persoonsgegevens alleen gebruiken om functies voor Abbott uit te voeren.

Abbott kan uw persoonsgegevens delen met een derde in het kader van de verkoop of overdracht van een van zijn productlijnen of divisies, zodat de koper u informatie en diensten kan blijven verstrekken.

Abbott behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens te verstrekken om gevolg te geven aan geautoriseerde informatieverzoeken van overheids- of rechtshandhavingsinstanties, om te reageren op nationale veiligheidssituaties, of wanneer dit anderszins wettelijk vereist is. In bepaalde gevallen kan Abbott uw persoonsgegevens ook verstrekken aan juridische adviseurs en auditors.

 

f.        Wie zal binnen Abbott toegang hebben tot persoonsgegevens van mij?

Persoonsgegevens zijn toegankelijk voor een beperkt aantal medewerkers van Abbott. We verschaffen onze medewerkers opleiding over het belang van privacy en over hoe ze persoonsgegevens correct en veilig kunnen behandelen en beheren.

 

g.       Hoe beveiligt Abbott persoonsgegevens?

Abbott handhaaft de praktijk dat het elke webpagina waarop persoonsgegevens worden verzameld beveiligt, maar de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die via het internet worden verzonden kan niet worden gegarandeerd. Wij verzoeken u met aandrang om voorzichtig te zijn wanneer u persoonsgegevens, en vooral persoonsgegevens in verband met uw gezondheid, doorzendt via het internet.

Abbott kan niet garanderen dat onbevoegde derden geen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens; daarom moet u zowel de voordelen als de risico’s afwegen wanneer u persoonsgegevens indient op Abbott-websites.

Bovendien zullen Abbott-websites die onder dit Privacybeleid vallen een waarschuwing tonen telkens als u een link volgt naar een website die niet door Abbott wordt beheerd of niet onderworpen is aan het Privacybeleid van Abbott; u dient het privacybeleid van deze websites van derden te controleren voordat u persoonsgegevens indient.

 

h.      Geeft Abbott persoonsgegevens door naar andere jurisdicties?

Abbott bewaart gegevens op beveiligde servers in verschillende landen over de hele wereld. Houd er rekening mee dat de informatie die u aan ons verstrekt of die we verkrijgen als gevolg van uw gebruik van de Abbott-websites kan worden verwerkt en doorgegeven naar andere landen dan het land waar u woont, met inbegrip van de Verenigde Staten. De wetten inzake privacy en gegevensbescherming in deze landen zijn mogelijk niet gelijkwaardig aan de wetten in uw land van verblijf. Door gebruik te maken van en deel te nemen aan Abbott-websites of ons uw informatie te verstrekken, gaat u akkoord met deze verzameling, overdracht, opslag en verwerking van informatie naar en in deze landen.

Wij dragen persoonsgegevens over buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) en het Verenigd Koninkrijk naar derde landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden. Om uw persoonsgegevens te beschermen, zullen wij dergelijke overdrachten alleen uitvoeren (i) op grond van een besluit van de Europese Commissie dat deze overdracht toestaat of, in het geval van het Verenigd Koninkrijk, een besluit van het Information Commissioner’s Office (ICO), of (ii) met inachtneming van door de EU goedgekeurde standaardcontractbepalingen of, voor het Verenigd Koninkrijk, een door het ICO goedgekeurde vorm van een overeenkomst inzake de doorgifte van gegevens. Houd er rekening mee dat Abbott overeenkomsten inzake de doorgifte van gegevens heeft gesloten op basis van de EU-standaardcontractbepalingen om uw persoonsgegevens door te geven van de EER naar derde landen, waaronder de Verenigde Staten.

Om een kopie aan te vragen van de overeenkomst die we gebruiken om uw persoonsgegevens uit de EER/het VK naar een derde land te exporteren, kunt u contact opnemen met onze EU DPO (zie gegevens hieronder).

Afhankelijk van het land waar u woont, kunnen we diensten voor klantenondersteuning verlenen of derden inschakelen om deze diensten te verlenen in de EER, het VK, de VS of Noord-Afrika. Wanneer u onze kanalen voor klantenondersteuning belt, wordt u in eerste instantie doorverbonden met een callcenter in uw regio. Als we uw probleem in deze eerste fase niet kunnen oplossen, moeten we uw verzoek mogelijk doorsturen naar een team in een andere regio. Dit betekent dat er in eerste instantie binnen uw geografische regio toegang tot uw persoonsgegevens kan worden verkregen en vervolgens in een ander land buiten uw regio. Uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen op een beveiligd, cloudgebaseerd gegevensbeheersysteem met op rollen gebaseerde toegang.

 

i.        Hoe lang zal Abbott mijn persoonsgegevens bewaren?

 

Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard zolang ze nodig zijn om de app of de dienst die of het product dat u hebt gevraagd te leveren en beschikbaar te stellen of in overeenstemming met alle wettelijke vereisten, onder andere met betrekking tot de veiligheid van producten en medische hulpmiddelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons EU-DPO-kantoor via onderstaande gegevens.

 

j.        Hoe beschermt Abbott de privacy van kinderen?

 

Abbott verzamelt noch gebruikt bewust persoonsgegevens van kinderen op Abbott-websites. We staan kinderen niet bewust toe om onze producten te bestellen, met ons te communiceren of online diensten van ons te gebruiken. Als u als ouder weet dat uw kind ons gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via een van de onderstaande methoden. We zullen met u samenwerken om deze kwestie te behandelen.

 

k.       Hoe kan ik persoonsgegevens corrigeren of verwijderen uit de actuele klantenadministratie?

In overeenstemming met de lokale wetgeving kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens uit onze actuele klantenadministratie te verwijderen of uw persoonsgegevens te wijzigen. Breng ons op de hoogte van uw wensen door contact met ons op te nemen op een van de onderstaande manieren. Ten behoeve van onze administratie bewaren wij bepaalde persoonsgegevens die u indient in het kader van commerciële transacties.

III.                Gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën

Abbott-websites maken normaal gesproken gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën. Om te weten te komen hoe wij cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken op deze Website voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens en uw keuzes, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid (https://www.freestyle.abbott/nl-nl/voorwaarden/cookiebeleid.html)

 

IV.                Uw rechten

a.       Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u gegevensbeschermingsrechten op uw persoonsgegevens.  Dit zijn:

 • het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die Abbott van u heeft te rectificeren of te wissen;
 • het recht om u op om het even welk moment uit te schrijven voor marketingmateriaal van ons. Dit zal worden vermeld onderaan elke e-mail die u van ons ontvangt;
 •  het recht op toegang tot de Persoonsgegevens die Abbott van u heeft;
 • het recht om, in sommige gevallen, op gerechtvaardigde gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming die bepaalde persoonlijke aspecten van u moet evalueren, zoals analyses op basis van gedrag. Raadpleeg het Cookiebeleid voor meer informatie over hoe u dit recht kunt uitoefenen als blijkt dat cookies worden gebruikt;
 • wanneer u ons uw persoonsgegevens hebt verstrekt met uw toestemming of in het kader van een overeenkomst, het recht op overdraagbaarheid van die persoonsgegevens aan een andere persoon of, indien dit technisch haalbaar is voor ons, aan een ander bedrijf;
 • het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming of om een vergoeding van door u geleden schade te ontvangen; en
 • het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Abbott in te trekken, zonder nadelige of negatieve gevolgen.

Houd er rekening mee dat deze rechten beperkt kunnen zijn, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, of afhankelijk kunnen zijn van bijkomende vereisten.

V.                  Contactgegevens en beleidsupdates

a.   Hoe kan ik contact opnemen met Abbott?

Als u vragen hebt over het gebruik, de wijziging of de verwijdering van persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt of als u zich wilt uitschrijven voor toekomstige communicatie van een onderneming van Abbott of een bepaald programma van Abbott, neem dan contact met ons op door te klikken op de link “Contact met klantenservice" op deze website die u bezoekt of door ons een brief sturen naar het volgende postadres: Abbott B.V., Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp.

Vermeld in alle communicatie met Abbott het e-mailadres dat gebruikt werd voor de registratie (in voorkomend geval), het adres van de website waarop of het specifieke Abbott-programma waarin u persoonsgegevens heeft verstrekt (bv. Abbott.com enz.), en gedetailleerde uitleg bij uw verzoek.

b.    Waar vind ik de functionaris voor gegevensbescherming?

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze EU DPO via www.eu-dpo.abbott.com of via e-mail op EU-dpo@abbott.com. Als u uw persoonsgegevens wilt wissen, wijzigen of corrigeren en contact met ons opneemt via e-mail, zet dan "Verzoek tot wissen" of "Verzoek tot wijziging/correctie" in de onderwerpregel van de e-mail, naargelang hetgeen van toepassing is. We zullen alles in het werk stellen om tijdig te reageren op alle redelijke verzoeken.

c.   Hoe weet ik of Abbott dit beleid heeft bijgewerkt?

Zonder afbreuk te doen aan uw rechten op grond van de toepasselijke wetgeving behoudt Abbott zich het recht voor om dit Privacybeleid zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen om rekening te houden met technologische vooruitgang, wijzigingen in wet- of regelgeving en goede bedrijfspraktijken. In bepaalde jurisdicties zullen geregistreerde gebruikers via e-mail op de hoogte worden gebracht van wijzigingen en zal relevante informatie op de Abbott-website worden gepubliceerd.

Als Abbott zijn privacypraktijken wijzigt, zal een bijgewerkte versie van dit Privacybeleid deze wijzigingen weerspiegelen en zullen we u op de hoogte brengen van deze wijzigingen door de ingangsdatum bovenaan dit Privacybeleid bij te werken.

ADC-62074 v2 01/24

Loading...