Actievoorwaarden Sampling Campagne

 

1. De promotor

1.1 Deze promotor van deze campagne is Abbott BV, geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 33179692 te Amsterdam, met bezoekadres Wegalaan 9, 2130 AS Hoofddorp.

2. De campagne en de voorwaarden

2.1 De titel van de campagne is Sampling Campagne en in aanmerking komende personen kunnen één (1) FreeStyle Libre 2 sensor ontvangen in overeenstemming met deze actievoorwaarden.

2.2 De campagne staat open voor:

a) personen met diabetes van 18 jaar of ouder die in Nederland wonen. Jongeren onder de 18 jaar kunnen alleen deelnemen aan deze campagne met toestemming van de  ouders/verzorgers, kinderen met diabetes dienen minimaal 4 jaar oud te zijn om FreeStyle Libre te gebruiken.

(b) personen die het FreeStyle Libre-systeem of het FreeStyle Libre 2-systeem niet hebben gebruikt of getest; en

(c) mensen die niet in aanmerking komen voor vergoeding van FreeStyle Libre 2 vanuit de basiszorg.

2.3 Door deel te nemen aan deze campagne, bevestigt u dat u hiervoor in aanmerking komt en in aanmerking komt om één (1) FreeStyle Libre 2 sensor te claimen. Abbott kan u vragen om bewijs te leveren dat u in aanmerking komt voor de campagne.

2.4 Voordat u naar een aanvraag indient, moet u ervoor zorgen dat u de doeleinden hebt gelezen en begrepen waarvoor het FreeStyle Libre-systeem moet worden gebruikt. Deze informatie is beschikbaar op https://freestyle.abbott/nl-nl/

2.5 Er geldt een limiet van één (1) aanmelding per persoon. Inzendingen namens een andere persoon worden niet geaccepteerd en gezamenlijke inzendingen zijn niet toegestaan.

3. Hoe kunt u meedoen?

3.1 De campagne begint op 15 Juni 2021 om 00.01 uur ("Openingsdatum"). Abbott zal gebruikers op haar website op de hoogte stellen van de sluitingsdatum. Inzendingen die vóór de openingsdatum zijn gedaan, komen niet in aanmerking voor deelname aan de campagne.

3.2 Om één (1) FreeStyle Libre 2 sensor te ontvangen, vult u de gegevens en de vragenlijst in die zijn opgenomen in het aanvraagformulier.

3.3 Zodra het aanvraagformulier is ingediend, zal Abbott uw gegevens controleren aan de hand van de bestaande databases van Abbott in overeenstemming met het Privacybeleid om te bevestigen dat u een nieuwe klant bent. Antwoorden op de diabetesvragenlijst in het aanvraagformulier moeten correct worden beantwoord om in aanmerking te komen voor één (1) FreeStyle Libre 2 sensor. Zodra de validatie door Abbott is voltooid, ontvangt u een vouchercode op het e-mailadres dat u op het aanvraagformulier opgeeft om op www.FreeStyleLibre.nl te worden gebruikt om een (1) FreeStyle Libre-sensor te bestellen.

3.4 Er is geen aankoop nodig en er zijn geen kosten verbonden aan registratie voor gebruik van de website of voor verzending en verpakking van het sample.

3.5 Abbott aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor toepassingsformulieren die verloren gaan, verkeerd worden gelegd, beschadigd of vertraagd tijdens het transport, ongeacht de oorzaak, waaronder bijvoorbeeld apparatuurstoringen, technische storingen, systemen, satelliet, netwerk, server, computerhardware of softwarestoringen van welke aard dan ook.

3.6 Door het indienen van een Aanvraagformulier gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze actievoorwaarden.

3.7   Buiten hetgeen in paragraaf 3.9 is uiteengezet, zal er geen alternatief in contanten of een alternatieve prijs voor de FreeStyle Libre Sensor zijn.

3.8 Abbott is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van deze actie en/of als gevolg van een verstoring, onderbreking of beëindiging van deze actie of het gebruik van het monster. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Abbott voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Abbott of zijn leidinggevende ondergeschikten. 

3.9 Door het indienen van een Aanvraagformulier schrijft u zich in voor deze actie en bent u gebonden aan deze algemene voorwaarden. Inschrijvingen die niet compleet zijn of niet voldoen aan deze algemene voorwaarden , kunnen naar het redelijk oordeel van Abbott als ongeldig worden beschouwd en niet in aanmerking worden genomen.. 

3.10 Abbott is niet aansprakelijk voor enige verstoring van deze campagne om redenen buiten de redelijke controle van Abbott. In geval van verstoring van deze campagne zal Abbott haar redelijke inspanningen doen om de verstoring op te lossen en de campagne te hervatten op een manier die eerlijk is voor de deelnemers.

3.11 Abbott behoudt zich het recht voor om het tijdstip van kennisgeving uit te stellen.

3.12 Door deel te nemen aan de campagne gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Alle inzendingen die niet aan deze algemene voorwaarden voldoen, kunnen naar goeddunken van Abbott, redelijkerwijs handelend, als ongeldig en gediskwalificeerd worden beschouwd.

4. Gegevensbescherming

4.1 U gaat ermee akkoord dat uw persoonsgegevens die tijdens deze campagne worden verstrekt, uitsluitend ten behoeve van deze campagne aan externe leveranciers kunnen worden doorgegeven. Raadpleeg ons privacybeleid als u vragen heeft op https://www.freestyle.abbott/nl-nl/privacybeleid.html

5. Algemeen

5.1 Indien er enige reden is om aan te nemen dat er sprake is van een schending van deze algemene voorwaarden, kan Abbott zich naar eigen goeddunken het recht voorbehouden u uit te sluiten van deelname aan de campagne.

5.2 Abbott kan elke deelnemer diskwalificeren die volgens haar de eerlijke werking van deze campagne heeft verstoord of heeft geprobeerd te verstoren.

5.3 Abbott behoudt zich het recht voor om de campagne ongeldig te verklaren, te annuleren, op te schorten of te wijzigen wanneer dit nodig is.

5.4 Op deze actie en/of deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Alle geschillen (contractueel of buitencontractueel) die voortvloeien uit deze actie en/of algemene voorwaarden zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank van Amsterdam in Nederland. 

 

ADC-38170 v4 Jan 2022

Indicaties en belangrijke veiligheidsinformatie: FreeStyle Libre producten zijn glucose monitoring systemen voor het vervangen van bloedglucosetests en het meten van trends en patronen die helpen bij het detecteren van episodes van hyperglycemie en hypoglykemie, waardoor zowel acute als langdurige therapie wordt vergemakkelijkt voor personen van 4 jaar en ouder met diabetes. De systemen zijn bedoeld voor gebruik bij één patiënt. Voor vergoede zorg is schriftelijke goedkeuring van een behandelaar vereist.

Contra-indicaties: Verwijder de sensor vóór MRI-, CT-scan-, röntgen- of diathermiebehandeling.

Waarschuwingen: Negeer geen symptomen die het gevolg kunnen zijn van lage of hoge bloedglucose, hypoglycemische onbewustheid of uitdroging. Controleer de sensorglucosemetingen met een bloedglucosemeter wanneer het symbool Bloedglucose controleren verschijnt, wanneer de symptomen niet overeenkomen met de systeemmetingen of wanneer wordt vermoed dat de metingen onnauwkeurig zijn. 

Plaatsing: Het plaatsen van de sensor op andere plaatsen dan de achterkant van de arm is niet goedgekeurd. De ingebouwde bloedglucosemeter is niet bedoeld voor gebruik op gedehydrateerde, hypotensieve, in shock, hyperglycemisch-hyperosmolaire toestand, met of zonder ketose, pasgeborenen, ernstig zieke patiënten, of voor diagnose of screening van diabetes. Raadpleeg de gebruikershandleiding, bekijk de veelgestelde vragen of bel gratis met de klantenservice op 0800 0228828, van maandag tot vrijdag tussen 08:00 – 20:00 uur en zaterdag van 10:00 – 17:00 uur.

Handelsmerken:  FreeStyle, Libre, en gerelateerde merk aanduidingen zijn eigendom van Abbott. Er mag geen gebruik worden gemaakt van een handelsmerk, handelsnaam of handelskleding van Abbott op deze site zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Abbott, behalve om het product of de diensten van het bedrijf te identificeren.

Afbeeldingen: productafbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Gesimuleerde gegevens alleen ter illustratie; geen echte patiënt of gegevens. Afbeeldingen ter illustratie; dit is geen echte patiënt of professionele zorgverlener. 

Deze website en de hierin opgenomen informatie is bedoeld voor inwoners van Nederland. 

 

ADC-25246 Feb 2022 v7.0

Loading...