security icon
American Express
mastercard icon
visa icon

Gemiddeld duurt het 2 – 3 werkdagen tot aflevering.

delivery

Alle betalingen zijn versleuteld en veilig

safe

Je mandje is leeg

Wil je onze producten shoppen?
Ontdek onze FreeStyle Libre 2-sensor en voeg deze toe aan uw winkelwagen.

Leveringsvoorwaarden voor consumenten

 

Definities

1.            Zoals gedeponeerd op 29 april 2019 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 31/2019.

·         Abbott:                 Abbott Diabetes Care, een onderneming van Abbott B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Hoofddorp aan de Wegalaan 9;

·         Algemene Voorwaarden:             De hieronder beschreven algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Abbott;

·         Koper:  de natuurlijke persoon van 18 jaar en ouder die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) waarmee Abbott een Overeenkomst heeft gesloten of die, naar aanleiding van de door Abbott aangeboden Producten een Bestelling plaatst en overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden gehouden is daarvoor de gevraagde prijs in geld te betalen;

·         Bestelling:           iedere door Koper aan Abbott gegeven opdracht tot het leveren van Producten;

·         Overeenkomst: de overeenkomst tussen Abbott en Koper tot koop en levering van Producten.

·         Producten:         de zaken die door Abbott worden aangeboden of geleverd, zoals de FreeStyle Libre sensor (“sensor”) of de FreeStyle Libre reader (“reader”).

·         Website:              De website van Abbott waar deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd.

 

 

Toepasselijkheid

2.            Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, alle door Abbott gedane aanbiedingen ter zake van Producten en alle Bestellingen en de aanvaarding daarvan door Abbott. Door het plaatsen van een Bestelling, respectievelijk het aanvaarden van een aanbieding van Abbott, wordt Koper geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard. Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien Abbott deze schriftelijk heeft aanvaard.

 3.           Een Overeenkomst komt tot stand door middel van uitvoering door Abbott van een Bestelling, dan wel door een bevestiging door Abbott van een Bestelling of door een schriftelijke bevestiging door Koper van een door Abbott gedane aanbieding van Product(en). Abbott is gerechtigd om Bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering van Producten te verbinden zoals de hierna beschreven leveringsvoorwaarden.

Prijs en levering

4.            Alle door Abbott gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt, tenzij bij de aanbieding een geldigheidsduur is vermeld. De prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, inclusief btw en andere mogelijke van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief eventuele op de Website kenbaar gemaakte verzendkosten. Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft Abbott het recht de aanbieding binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen zonder enige aansprakelijkheid jegens Koper. Indien na de totstandkoming van een Overeenkomst bepaalde Producten niet langer door Abbott leverbaar zijn, dan zal Abbott Koper daarvan in kennis stellen, heeft Abbott het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen aan Koper en zal Abbott gedane betalingen retourneren binnen dertig (30) dagen nadat Koper door Abbott is geïnformeerd. Abbott zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade als gevolg van het niet langer leverbaar zijn van bepaalde Producten.

 5.           Abbott behoudt zich uitdrukkelijk  het recht voor prijzen van Producten te wijzigen. Indien niet anders is overeengekomen, geschiedt de verkoop tegen de op de datum van de levering geldende prijzen zoals door Abbott vastgesteld.  In geen geval wordt Koper gecrediteerd  voor het prijsverschil indien nadien een prijsverlaging  plaatsvindt. Koper is bij een prijsverhoging  binnen drie maanden na het aangaan van de Overeenkomst  bevoegd om de Overeenkomst  door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.

6.            Plaats van levering is het door de Koper opgegeven adres in Nederland. Het tijdstip van levering is het moment waarop Producten ter beschikking van Koper zijn gesteld. De Producten zijn voor risico van de koper vanaf de aflevering.

7.            Abbott zal zich inspannen binnen de overeengekomen of door Abbott opgegeven termijn te leveren. Bij niet tijdige aflevering dient Koper Abbott schriftelijk in gebreke te stellen alvorens verzuim intreedt. De koop en levering van bepaalde Producten zoals Sensoren en Readers wordt aan Kopers aangeboden onder het voorbehoud dat zij voorradig zijn en dat Abbott het aantal te bestellen Producten per Koper, en de periode(s) dat de Koper zal kunnen bestellen, kan beperken. Abbott zal de Koper zo spoedig als mogelijk informeren indien het Product dat is besteld niet voorradig is en de Bestelling niet zal worden uitgevoerd. Indien de Koper in dat geval al betaald heeft dan zal Abbott het betaalde bedrag terugbetalen binnen 30 dagen nadat de Koper door Abbott is geïnformeerd.

8.            Abbott behoudt zich het recht voor Bestelling(en) in gedeelten te leveren en daarvoor afzonderlijk te factureren. Koper is verplicht om op de deellevering betrekking hebbende facturen te voldoen op de wijze als bepaald in artikel 10.

9.            Koper is gehouden Producten in ontvangst te nemen zodra deze door Abbott ter beschikking zijn gesteld. Indien, om welke reden dan ook, Koper niet in staat is Producten in ontvangst te nemen, dan is Koper verplicht Abbott daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen en de daaruit voortvloeiende (opslag)kosten te vergoeden.

Betaling

10.          Betaling dient te geschieden door middel van creditcard of andere door Abbott aangegeven betaalmethode die Koper verkiest bij het plaatsen van zijn Bestelling. De beschikbare betalingsmethoden worden weergegeven in het bestelproces op de Website. De dag van creditering van de bankrekening van Abbott geldt als datum van betaling.

 11.         Ingeval van niet tijdige betaling is Koper in verzuim - zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist - en vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd over het uitstaande bedrag tot aan de dag van gehele voldoening daarvan.

12.          Naast het verschuldigde bedrag, vermeerderd met rente overeenkomstig artikel 11, dient Koper aan Abbott alle kosten en schade te vergoeden die door Abbott zijn gemaakt of geleden als gevolg van niet of niet tijdige betaling door Koper, waaronder zowel de kosten voor door Abbott genomen gerechtelijke als buitengerechtelijke maatregelen. De kosten voor buitengerechtelijke maatregelen bedragen minimaal 15% van het uitstaande bedrag, met een minimum van € 70 en zijn opeisbaar zodra Koper niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien Abbott zulks verlangt, is Koper verplicht zekerheid te (doen) stellen voor de betaling van de door Abbott te verzenden facturen.

Eigendomsvoorbehoud

13.          De eigendom van de door Abbott krachtens Overeenkomst geleverde Producten wordt door haar voorbehouden en gaat pas op Koper over wanneer Koper alle vorderingen tot betaling van de koopprijs van geleverde en nog te leveren Producten, inclusief daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente, en terzake vorderingen wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen, al dan niet opeisbaar, volledig aan Abbott heeft voldaan. Koper is verplicht, zo lang één of meer facturen openstaan, op eerste verzoek van Abbott zekerheid in de door Abbott gewenste vorm voor de betaling daarvan te stellen, bij gebreke waarvan al hetgeen Koper Abbott verschuldigd is, onmiddellijk en geheel opeisbaar wordt.

 14.         Indien Koper met enige betalingsverplichting in gebreke is, is Abbott gerechtigd te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst Producten terug te nemen of anderszins over Producten te beschikken, waarna Koper zal worden gecrediteerd voor de marktwaarde welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de aan de terugneming van Producten verbonden kosten. Zolang de eigendom van Producten niet op Koper is overgegaan, mag Koper Producten niet verpanden of enig ander recht daarop aan een derde verlenen.

Opschorting en ontbinding

15.          Indien Koper in verzuim is en/of Abbott goede gronden te vrezen heeft dat Koper niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, onder meer in geval van (aanvrage van) faillissement, surséance van betaling of de regeling schuldsanering natuurlijke personen van Koper of beslaglegging op (een gedeelte van) het vermogen van Koper, dan zal Abbott, zonder tot enige vergoeding van schade gehouden te zijn en onverminderd alle aan Abbott verder toekomende rechten, het recht hebben:

-  vooruitbetaling  of zekerheidstelling te verlangen;

- de uitvoering van de Overeenkomst  geheel of gedeeltelijk op te schorten;

- overeengekomen betalingstermijnen te herroepen,  waardoor alle (overige) openstaande  vorderingen  onmiddellijk  opeisbaar worden;

- haar verplichtingen  uit alle andere Overeenkomsten met Koper op te schorten; en/of

- de Overeenkomst  met onmiddellijke  ingang schriftelijk te ontbinden.

In geval van opschorting of ontbinding van de Overeenkomst zal de schade geleden door Abbott als gevolg van de opschorting of ontbinding, geleden verlies of gederfde winst daaronder begrepen, onmiddellijk opeisbaar zijn en door Koper worden vergoed.

Overmacht

16.          Indien Abbott door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst of een deel daarvan uit te voeren, is zij gerechtigd, te harer keuze, hetzij de uitvoering op te schorten tot de overmacht heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder tot enige vergoeding van schade te zijn gehouden. Onder “overmacht" wordt hierin verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Abbott kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht zal in ieder geval worden verstaan werkstakingen, bedrijfsbezetting, sabotage, overheidsrestricties en - maatregelen, ongevallen, transportmoeilijkheden, gebrek aan grondstoffen, energie of arbeidskrachten, vertraagde aflevering door leveranciers en contractpartners van Abbott.

Herroepingsrecht

17.          Bij de aankoop van Producten heeft de Koper de mogelijkheid zich te bedenken en zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen gedurende 14 dagen onder de navolgende voorwaarden. De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de Koper of door een vooraf door de Koper aangewezen, en aan Abbott bekendgemaakte, derde die niet de vervoerder is.

 18.         Tijdens de bedenktijd dient de Koper zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Producten waar¬van de verzegeling (van de verpakking) is verbroken, voor Sensoren waarvan de steriele verpakking is geopend, anders dan de kartonnen buitenverpakking van de Sensor, of voor Readers die uitgepakt en/of gebruikt zijn en een beperkte houdbaarheid hebben of die in dat geval niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming zoals voor Readers en Sensoren. In die gevallen kunnen Producten uitsluitend nog geretourneerd worden indien de Koper recht heeft op vervanging daarvan of restitutie van de koopprijs onder de garantievoorwaarden in de artikelen 21 t/m 28.

 19.         Indien de Koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het op de Website beschikbare herroepingsformulier of door een andere ondubbelzinnige verklaring aan Abbott bijvoorbeeld door dit telefonisch kenbaar te maken aan de in artikel 30 genoemde klantenservice. Daarna zal hij het Product met alle geleverde toebehoren zoals leveringsbon en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Abbott retourneren binnen 14 dagen nadat de Overeenkomst is herroepen, met inachtname van de door of namens Abbott verstrekte instructies. Ingeval van herroeping stuurt Abbott na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 20.         Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending voor zijn rekening. Indien de Koper een koopsom betaald heeft, zal Abbott dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na verstrekken van bewijs van de retourzending of uitoefenen van het herroepingsrecht, terugbetalen. De terugbetaling vindt plaats op de creditcard, PayPal- of bankrekening die gebruikt is voor betaling door de Koper.

Garantie, aansprakelijkheid en reclame

21.          Abbott garandeert dat Producten op het moment van levering aan Koper vrij zijn van defecten in materiaal en afwerking en dat zij voldoen aan de eigenschappen zoals genoemd in de aan Koper ter beschikking gestelde specificaties of in de gebruikershandleiding bij elk Product en op de website een en ander gedurende 2 jaar na de oorspronkelijk leveringsdatum (of 3 jaar voor een Reader zoals hierna bepaald) en behoudens voorzover voor hierna genoemde Producten hiervan afwijkende garantievoorwaarden gelden. Deze garantie laat onverlet (i) Kopers plicht om bij ontvangst te controleren of de verpakking of Producten niet zichtbaar beschadigd zijn en vrij zijn van defecten in materiaal en afwerking, en (ii) Abbotts recht zich te beroepen op overmacht, en (ii) de in artikel 24 benoemde uitsluitingen van garantie.

 

Voor Sensoren geldt een afwijkende garantie: om te voorkomen dat een Koper verwacht dat een Sensor bepaalde eigenschappen heeft (die voor normaal gebruik daarvan nodig zijn) maar die eigenschappen niet blijkt te (kunnen) hebben, dient iedere Koper het volgende in acht te nemen: Sensoren zijn ontworpen om te worden gedragen voor een periode van niet langer dan 14 aaneensluitende dagen (de “draagtijd”) mits gedragen voor afloop van de op de verpakking gedrukte houdbaarheidsdatum. De draagtijd van een Sensor is bovendien afhankelijk van vele factoren, onder meer huidtype en de bezigheid van een gebruiker. Sensoren die om dergelijke redenen van de huid vallen worden door Abbott niet aangemerkt als defect of als niet-conform Product. Koper dient zich daarom ook voorafgaande aan zijn Bestelling rekenschap te geven van het Abbott beleid ten aanzien van de vervulling van deze garantievoorwaarden.

 22.         Indien gedurende de garantietermijn een Product, of in het geval van een sensor gedurende de draagtijd van een Sensor voor afloop van de op de verpakking gedrukte houdbaarheidsdatum, deze defect is of defect raakt of niet de genoemde eigenschappen blijkt te hebben dan dient Koper Abbott daarvan binnen bekwame tijd na de ontdekking ervan echter uiterlijk binnen 2 maanden na de ontdekking, bij voorkeur telefonisch via de klantenservice in kennis te stellen, altijd onder vermelding van het serienummer van het Product, de foutcode die zichtbaar is op een defect Product en met een gedetailleerde uiteenzetting of uitleg van de defecten. Indien het Product niet de genoemde eigenschappen heeft of om andere reden als defect (geraakt) of niet-conform dient te wordt aangemerkt, dan zal Abbott naar haar eigen keuze het Product repareren, vervangen of, als dat niet mogelijk is, het betaalde bedrag terugbetalen. Voor het retourneren van een niet-conform Product dient Koper de Abbott procedure te volgen die op de Website te zien is of, indien ontbrekend, die de Abbott klantenservice aan Koper kenbaar maakt.

23.          In geval van vervanging van een niet-conform Product zal Abbott het Product kosteloos leveren op het door de Koper opgegeven adres in Nederland. De vervanging kan van een ander model of type zijn.

 24.         De in artikel 21 beschreven garantie en het recht op reparatie, vervanging of restitutie van de koopprijs en eventueel betaalde verzendkosten is uitgesloten indien (a) de Koper zelf wijziging(en) aanbrengt of laat aanbrengen in of aan het Product, (b) de Producten aan abnormale omstandigheden of (natuur) krachten zijn blootgesteld of onnauwkeurig, onzorgvuldig en/of roekeloos zijn gebruikt, of (c) de Producten zijn gebruikt in strijd met de aanwijzingen van Abbott of na afloop de op de verpakking gedrukte houdbaarheidsdatum of zonder (voldoende) inachtname van de betreffende gebruiksvoorschriften in de gebruikershandleiding of anders dan voor doeleinden waarvoor zij zijn bestemd. De in artikel 21 beschreven garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke Koper en is niet overdraagbaar.

 25.         De door Abbott verstrekte garantie doet niet af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die de Koper op grond van de Overeenkomst tegenover Abbott kan doen gelden. Indien Koper Abbott niet tijdig in kennis heeft gesteld van de niet-conformiteit van een Product, dan verliest hij alle rechten ter zake van de tekortkoming wegens non-conformiteit.

 26.         Koper vrijwaart Abbott tegen alle aanspraken van derden als gevolg van door Koper aan derden verschafte informatie omtrent Producten die afwijkt van eventuele door Abbott gegeven garantie en/of door Abbott verschafte informatie ter zake van Producten.

 27.         Enige aansprakelijkheid van Abbott jegens Koper vanwege diens geleden schade als gevolg van een aan Abbott toerekenbare tekortkoming van een verplichting uit hoofde van een Overeenkomst of vanwege andere gronden zal beperkt zijn tot het bedrag van de op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van Abbott door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar niet overgaat tot uitkering, dan zal enige aansprakelijkheid van Abbott jegens Koper te allen tijde beperkt zijn tot vergoeding van de tweemaal factuurwaarde van het betreffende Product dat de schade heeft veroorzaakt.

 

Iedere verdere of andere aansprakelijkheid tot vergoeding van enigerlei schade van Koper of derden, waaronder mede begrepen inkomsten- of winstderving, schade wegens productieverlies, verlies van arbeidsuren en/of tevergeefs gemaakte arbeidskosten, schade wegens heropbouw van verloren gegane informatie, gemiste besparingen of overeenkomsten, kortingen of boetes, aanvullende schade en/of indirecte schade, of immateriële schade, die aan Abbott of aan haar werknemers of vertegenwoordigers kan worden toegerekend, is hierbij nadrukkelijk uitgesloten, behoudens voorzover de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Abbott, en behoudens voorzover Abbott aansprakelijk is krachtens de artikelen 6:185 tot en met 6:193 van het Burgerlijk Wetboek.

 28.         Voor zover Abbott of haar klantenservice adviezen verstrekt, op haar Website of tijdens haar contacten met Kopers, zonder dat daar een uitdrukkelijke overeenkomst tot het verlenen van adviezen aan ten grondslag ligt, dragen deze adviezen een vrijblijvend karakter en aanvaardt Abbott daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. De Informatie die door of namens Abbott aan Koper wordt verstrekt over het (juiste) gebruik van Producten of garantie is nimmer bedoeld als (vervangingsmiddel voor) professioneel medisch advies. Voor medische adviezen dient de Koper zich te wenden tot zijn zorgverlener. Abbott is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd toepassen en/of verkeerd gebruiken van Producten. Derden die volgens opdracht van Abbott bij de uitvoering van een Bestelling of Overeenkomst zijn betrokken, kunnen tegen een vordering van de Koper in ieder geval dezelfde verweermiddelen aanvoeren als Abbott op grond van deze Algemene Voorwaarden kan aanvoeren.

Intellectuele eigendomsrechten

29.          Koper zal geen inbreuk maken op intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op Producten. Koper vrijwaart Abbott ten aanzien van aanspraken van derden ter zake.

Overige bepalingen

30.          Voor garantie, incidentmeldingen, aansprakelijkheid en/ of reclameren dient de Koper telefonisch contact op te nemen met de klantenservice van Abbott Diabetes Care tijdens kantooruren via het telefoonnummer zoals een en ander is vermeld op de Website. Voor alle overige vragen zoals over facturen of leveringen kan de Koper de klantenservice bereiken bij voorkeur via dat telefoonnummer of via het online contactformulier.

31.          Indien Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 17 en volgende, en hij daarvoor contact opneemt met Abbotts klantenservice dan mag de klantenservice vragen naar de reden van de herroeping, maar mag deze de Koper niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

32.          Abbott kan gesprekken tussen de klantenservice en Koper meeluisteren of (laten) opnemen ten behoeve van zakelijke doeleinden zoals training, beoordeling en/of kwaliteitsbewaking. Een Klant die contact zoekt met de klantenservice zal een melding krijgen indien een gesprek wordt opgenomen en heeft dan de mogelijkheid de verbinding te staken en desgewenst via het contactformulier op de Website zijn vragen of opmerkingen over garantie of het juiste gebruik van een Product door te geven aan de klantenservice.

33.          Indien en zodra Koper zich bewust is van een incident waarbij (mogelijk) sprake is van een Product, de verpakking of gebruikershandleiding dat een ernstig risico voor zijn patiëntveiligheid of die van een andere gebruiker vormt, of sprake is van overlijden of ernstige schade of letsel of ander incident bij Koper, dan dient Koper dat onmiddellijk te melden bij de klantenservice van Abbott en zal Abbott dat incident, indien wettelijk vereist, overeenkomstig de wettelijke plicht voor fabrikanten van medische hulpmiddelen te (doen) melden bij de inspectie die toeziet op de volksgezondheid.

34.          Om de Producten te kunnen leveren, en voor de in artikel 30 tot en met 33 genoemde doeleinden, dient Abbott in voorkomende gevallen persoonsgegevens van de Koper te verwerken. Abbott draagt er zorg voor dat de verwerking van persoonsgegevens, ook die betreffende de gezondheid, voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent de bescherming van de persoonsgegevens. Op de Website - via een link onder de noemer privacy- en cookie beleid - kan de Koper lezen welke privacy - en cookiebeleidsvoorwaarden voor iedere Koper en gebruiker van de Website van toepassing zijn. De Koper dient die voorwaarden aandachtig te lezen alvorens een Bestelling te plaatsen. Bij het bestellen van Producten wordt de Koper geacht kennis te hebben genomen van het privacy- en cookiebeleid van Abbott en onder meer uitdrukkelijk toestemming te geven aan Abbott voor de hier en daarin beschreven verwerkingen van zijn bijzondere persoonsgegevens die betrekking hebben op de gezondheid van Koper.

 35.         Koper mag de Overeenkomst of de rechten en verplichtingen daaruit niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Abbott aan derden overdragen.

 36.         Indien afzonderlijke in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, dan zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

 37.         Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, vervallen alle rechtsvorderingen van Koper jegens Abbott uit hoofde van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden door verloop van 2 jaren vanaf de levering van het Product.

 38.         Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

 39.         Deze Algemene Voorwaarden kunnen gewijzigd worden door Abbott, echter voor zover geen wettelijke bepalingen zich daar tegen verzetten. Van toepassing is steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden zoals deze gold en kenbaar was aan Koper ten tijde van het tot stand komen van de betreffende Overeenkomst met Koper.

 40.         Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam en worden op verzoek gratis toegezonden.

 41.         Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten alsmede daaruit voortvloeiende geschillen worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, terzake van deze Algemene Voorwaarden of onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam of, indien Koper dat verkiest, de rechter van de woonplaats van de Koper in Nederland.

 42.         De Europese Unie (EU) heeft een website opgezet om ontevreden consumenten te helpen. Via die EU-website kan een Koper een klacht indienen over producten of diensten die de Koper via internet heeft gekocht, en kan de Koper op zoek gaan naar een neutrale derde partij ("geschillenorgaan") om het geschil op te lossen, met dien verstande dat Abbott niet verplicht is om deel te nemen aan een dergelijke geschillenprocedure.

 43.         Een FreeStyle Libre-systeem is geïndiceerd voor het meten van glucosewaarden in het interstitiële vocht bij personen met diabetes mellitus. De indicatie voor kinderen in de leeftijd van leeftijd 4 tot 17 jaar is beperkt tot degenen die worden begeleid door een verzorger die ten minste 18 jaar oud is. Een verzorger van ten minste 18 jaar oud is verantwoordelijk voor het toezicht houden op en ondersteunen bij het gebruik van een FreeStyle Libre- systeem door kinderen.

 

ADC-XXXXX v1.0Sep 2022

Loading...