security icon
American Express
mastercard icon
visa icon

Gemiddeld duurt het 2 – 3 werkdagen tot aflevering.

delivery

Alle betalingen zijn versleuteld en veilig

safe

Je mandje is leeg

Wil je onze producten shoppen?
Ontdek onze FreeStyle Libre 2-sensor en voeg deze toe aan uw winkelwagen.

Het Sensorrapport Editie 3

In deze editie:

Voorwoord

In dit derde nummer van Het sensorrapport bespreken we de laatste klinische inzichten in wat het FreeStyle Libre-portfolio kan betekenen voor mensen met diabetes en zorgprofessionals, en gaan we in op het veelomvattende onderwerp telemonitoring. Daarbij bekijken we hoe telemonitoring in korte tijd is uitgegroeid tot een effectief zorgmodel voor mensen met diabetes mellitus type 1 of 2 (DM1 of DM2). We schenken echter ook aandacht aan de moeilijkheden die nog overwonnen moeten worden om telemonitoring voor zorgprofessionals een standaard werkwijze te laten worden bij de zorg voor hun diabetespatiënten. Daarbij kijken we naar de logistieke, organisatorische en bestuurlijke barrières die omzeild moeten worden om grote groepen mensen met diabetes consistente en effectieve zorg op afstand te kunnen bieden. Dit vraagt om het gebruik van robuuste systemen die door grote regionale en nationale spelers binnen de gezondheidszorg ondersteund kunnen worden.

Diabeteszorg op afstand benut de bewezen voordelen dieglucosemonitoring en -regulatie met behulp van een sensor te bieden heeft. Het doel van deze aanpak is niet nieuw, maar

door de beperkte toegankelijkheid van diabetesdiensten tijdens coronapandemie zijn de voordelen van telemonitoring en e-health de laatste tijd in de schijnwerpers komen te staan.

In het postcoronatijdperk zullen de voordelen zich verder ontwikkelen, mede dankzij de lessen die uit de afgelopen jaren getrokken kunnen worden. Die lessen hebben we in dit nummer in beeld gebracht. Veel plezier met editie nummer 3 van Het sensorrapport en we kijken ernaar uit om van u te horen.

Alexander Seibold, 

Regional Medical Director Europe, Middle East, Africa, Pakistan bij de afdeling diabeteszorg van Abbott

Hoofdartikel

Werken aan duurzame toegang tot telemonitoring voor mensen met diabetes

Door de coronapandemie heeft het gebruik van telemonitoring binnen de diabeteszorg een hoge vlucht genomen. Glucosemeettechnieken waarmee de meetgegevens ook gedeeld en op afstand ingezien kunnen worden – zoals flash glucose monitoring met het FreeStyle Libre-systeem – hebben bij mensen met diabetes een goede glykemische controle mogelijk gemaakt die zeker niet onderdoet voor die bij conventionele diabeteszorg vóór de coronapandemie. Dit komt mede doordat patiënten via telemonitoring contact kunnen houden met hun zorgprofessional en retrospectief glucosegegevens kunnen delen, wat hun behandeling ten goede komt.1

Afbeelding van Shutterstock.

Onderzoeksnieuwtjes over telemonitoring

Enquête onder jonge diabetesartsen wijst op goed onthaal voor telemonitoring tijdens de coronapandemie

Bij een enquête onder de JENIOUS-groep, de jongste leden van de International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), werd informatie verzameld over hoe er gedacht werd over de inzet van telemonitoring tijdens de coronapandemie.1

Italiaanse enquête vindt hiaten bij de inzet van telemonitoring in de beginperiode van de coronapandemie

Met een uitgebreide enquête werd onderzoek gedaan naar het gebruik van telemonitoring in alle Italiaanse kinderdiabetescentra tijdens de beginperiode van de coronapandemie.

Telemonitoring: wat vinden de diabetesspecialisten er écht van?

Zorgprofessionals hebben de afgelopen tijd snel moeten inspelen op de opkomst van telemonitoring, en pas nu wordt er onderzocht hoe zij erover denken. De twee artikelen op deze pagina gaan over de feedback die onder honderden kinderdiabetesartsen is ingewonnen over sterke punten en beperkingen van telemonitoring die tijdens de coronapandemie aan het licht zijn gekomen.

Afbeelding van Shutterstock. Afbeelding dient uitsluitend ter illustratie. Geen echte zorgprofessional/gegevens

Een coronabesmetting verslechtert de glykemische controle

Bij dit onderzoek werd gekeken naar veranderingen in glykemische parameters bij mensen met T1DM die een CGMsysteem gebruikten en vanwege een coronabesmetting in thuisquarantaine zaten en niet in het ziekenhuis opgenomen hoefden te worden.

Afbeelding uitsluitend voor illustratieve doeleinden. Geen echte patiënt/gegevens.

Casus uit de coronaperiode duiden op de effectiviteit van telemonitoring

Een artikel met vier casusbeschrijvingen laat zien welke voordelen CGM-gebruik en telemonitoring te bieden hebben bij het bewerkstelligen van glykemische controle, in het bijzonder tijdens de coronapandemie.

Flash glucose monitoring op afstand is tijdens de coronapandemie een handig hulpmiddel om het HbA1c te verlagen

Bij dit onderzoek werd gekeken naar de haalbaarheid en werkzaamheid van diabetesmonitoring met het FreeStyle Libre-systeem tijdens een coronalockdown.

Afbeelding uitsluitend voor illustratieve doeleinden. Geen echte patiënt/gegevens.

Betere glykemische controle bij kinderen en adolescenten met T1DM tijdens de coronalockdown dankzij CGMgebruik en telemonitoring

Bij een observationeel onderzoek onder 85 kinderen en adolescenten met T1DM (met een leeftijd tussen 5-18 jaar) die een CGM gebruikten, werd gericht gekeken naar de gevolgen van de coronalockdown op de glykemische controle bij deze groep patiënten.

Telehealth in de kliniek is een nuttig model voor het behandelen van mensen met diabetes die in afgelegen gebieden wonen

Bij dit Amerikaanse retrospectieve cohortonderzoek werd gekeken naar glykemische uitkomsten bij mensen met T1DM die tussen 2013 en 2019 zorg ontvingen in een kliniek met telehealth.

Telemonitoring kan het best worden ingezet in combinatie met fysieke consulten

Bij twee afzonderlijke onderzoeken uit Frankrijk vond evaluatie plaats van de toepassing van telemonitoring in combinatie met fysieke consulten in de dagelijkse praktijk, bij volwassenen met T1DM die gebruikmaakten van CGM of flash glucose monitoring.

Telemonitoring blijkt effectief voor vrouwen met zwangerschapsdiabetes

Deze meta-analyse bevestigd de klinische effectiviteit van telemonitoring-consulten bij de zorg voor vrouwen met zwangerschapsdiabetes.

Afbeelding uitsluitend voor illustratieve doeleinden. Geen echte patiënt/gegevens.
Afbeelding uitsluitend voor illustratieve doeleinden. Geen echte zorgverlener/gegevens.

Een beoordeling van het bewijs voor gebruik van virtuele zorg ter verbetering van de diabetesregulatie

Deze literatuurreview werd opgezet om na te gaan of virtuele zorg een andere klinische ervaring of andere kwaliteitsuitkomsten oplevert dan zorg met fysieke consulten.

Het gebruik van CGM met telehealth voor volwassenen met T1DM kan worden geoptimaliseerd door training

Factoren als het krijgen van te veel informatie, het negeren of niet meer opmerken van alarmmeldingen, en lichamelijk ongemak kunnen consistent gebruik van CGM en telemonitoring in de weg staan. Bij het ONBOARD onderzoek werd gekeken naar een gedragsinterventie die erop gericht was het CGM-gebruik onder volwassenen met T1DM te optimaliseren.

Telemonitoring blijkt bij slecht gereguleerde T2DM ten tijde van corona kosteneffectiever te zijn dan conventionele zorg

Bij dit onderzoek werd gekeken naar de kosteneffectiviteit van gebruik van telemonitoring in Saoedi-Arabië tijdens de coronapandemie bij een patiëntencohort met slecht gereguleerde T2DM.

Kinderen en adolescenten hebben mogelijk de meeste baat bij gebruik van telehealthconsulten tussen hun fysieke consulten

Bij dit observationele multicenteronderzoek werd gekeken naar de werkzaamheid van een eenmalig telehealthconsult voor kinderen en adolescenten met T1DM dat als onderdeel van de dagelijkse praktijk werd ingezet toen de coronapandemie de toegang tot fysieke consulten beperkten.

Digitaal diabetesprogramma vanuit huis blijkt bij T2DM wat betreft het HbA1c, emotionele klachten vanwege diabetes, en hypoglykemie beter te presteren dan conventionele zorg

Bij dit onderzoek werd een digitaal diabetesprogramma vanuit huis vergeleken met conventionele zorg, waarbij gekeken werd naar de glykemische controle, de HbA1c, en deelname aan jaarlijkse screening op microvasculaire problemen.

wist u ...

Wist u dat de afdeling diabeteszorg van Abbott een e-mail met specifieke medische vragen heeft die enkel bestemd is voor zorgverleners? Als u medische informatie wenst over de FreeStyle Libre-portfolio, kunt u schrijven naar:

adc.emeap.medical@abbott.com

De impact van flash glucose monitoring en telemonitoring bij ouderen met T2DM

Bij dit onderzoek werd gekeken naar de perspectieven en uitkomsten van een zorgmodel dat gebruikmaakte van flash glucose monitoring en telemonitoring met begeleiding door een gespecialiseerd team onder 41 volwassen deelnemers ≥ 65 jaar met T2DM.

FLARE-NL-6 toont een verbetering van het HbA1c en kwaliteit van leven na 2 jaar ononderbroken FreeStyle Libre-gebruik in Nederland

Dit onderzoek is een follow-up van het in Nederland uitgevoerde FLARE-NL-4-onderzoek, waarbij tijdens het eerste jaar van gebruik van het FreeStyle Libre-systeem een verbetering van de glykemische controle en kwaliteit van leven werd gezien, evenals een afname van de ziektelast.

Afbeelding uitsluitend voor illustratieve doeleinden. Geen echte patiënt/gegevens.

Telehealthconsulten in de eerste lijn verbeteren het zelfmanagementgedrag en het HbA1c bij T2DM

In de eerste lijn bieden artsen steeds vaker telemonitoring aan als een manier om tijd en kosten te besparen, maar bij telemonitoring worden ook bijkomende voordelen voor patiënten met T2DM gezien, zoals een verbetering van zelfmanagementgedrag.

Het FreeStyle Libre 2-systeem verbetert de glykemische controle bij jongeren met T1DM die een insulinepomp gebruiken

Bij dit prospectieve onderzoek, uitgevoerd in een onderzoekscentrum in Saoedi-Arabië, werd gekeken naar het gebruik van het FreeStyle Libre 2-systeem gedurende 12 weken bij 47 jongeren (met een leeftijd tussen 13-21 jaar) met T1DM die een insulinepomp gebruikten en voorheen vingerprikmetingen gebruikten voor hun glucosemonitoring.

Mensen die de FreeStyle LibreLink-app gebruiken, hebben betere glykemische uitkomsten dan mensen die de reader gebruiken

Bij deze in de VS uitgevoerde analyse werd gekeken of er een verschil in glykemische uitkomsten bestond tussen FreeStyle Libre-gebruikers die gebruikmaakten van de FreeStyle LibreLink-app en degenen die gebruikmaakten van de FreeStyle Libre-reader.

Voorlichting op afstand bij diabetes werkt, maar doet nog meer

Bij dit onderzoek werd de werkzaamheid van EDUC@DOM, een niet uitsluitend op glykemische parameters gericht telemonitoringsprogramma, beoordeeld door na te gaan of het een betere glykemische controle opleverde dan standaardzorg.

Flash glucose monitoring verlaagt de frequentie van acute diabetesvoorvallen en ziekenhuisopname bij mensen met T2DM

Bij volwassenen met T2DM die behandeling met basale insuline of diabetesbehandeling zonder insuline ondergingen, werd 6 maanden na aanvang van gebruik van het FreeStyle Libre-systeem een afname gezien van acute diabetesvoorvallen (‘acute diabetes events’, ADE’s) en ziekenhuisopnames door alle oorzaken samen (‘all-cause hospitalizations’, ACH’s).

Een beoordeling van verbeteringen in het dagelijks gezinsleven voor kinderen met T1DM die het FreeStyle Libre-systeem gebruiken

Bij dit onderzoek, verricht in Georgië, werd gekeken naar de door ouders ervaren impact op het gezin wanneer een kind met T1DM het FreeStyle Libre-systeem ging gebruiken.

Contact met het sensorrapport

Neem contact op met het sensorrapport

Wiebke Jessen, Medical Affairs Coordinator EMEAP bij de afdeling diabeteszorg van Abbott via het e-mail adres

wiebke.jessen@abbott.com

ADC-55575 v1.0 04/22

Schrijf je in voor de e-mail nieuwsbrief

Ongeveer 1 keer per maand sturen we je een e-mail nieuwsbrief met nieuws en product informatie

Loading...