Bancontact
PayPal
Visa Icon
Mastercard Icon
Trusted Shops

100% geld-terug-garantie binnen 14 dagen na aankoop (zie Algemene verkoopvoorwaarden).

money-refund

Levering binnen 2 tot 3 werkdagen (standaard levering).

delivery

Alle betalingen zijn versleuteld en veilig.

safe

Uw mandje is leeg

Wilt u onze producten shoppen?
Ontdek onze FreeStyle Libre 2-sensor en voeg deze toe aan uw winkelwagen.

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Ingangsdatum: 1st februari 2023

De regels in dit document zijn bindend voor alle natuurlijke personen of rechtspersonen (hierna ‘de Klant’ genoemd) die toegang hebben tot de website https://www.freestylelibre.be/nl_BE/ (hierna ‘de Abbott-site’ genoemd) van Abbott SA/NV - Avenue Einstein 14, 1300 Waver, België, eigenaar en uitgever van de Abbott-site (hierna ‘Abbott’ genoemd).

Abbott kan worden gecontacteerd op de volgende contactgegevens (Klantendienst):
Abbott SA/NV - Avenue Einstein 14, 1300 Wavre, België
Telefoon: 0800 167 72 (gratis nummer)
E-mail: adc.customerservice.belux@abbott.com  

De toegang tot de Abbott-site en het gebruik ervan door de Klant zijn onderworpen aan de hierna beschreven Algemene Verkoopvoorwaarden, aan de geldende wetten betreffende het algemene gebruik van internet, aan de regelgevende bepalingen betreffende de gezondheidsindustrie en meer in het algemeen aan de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving. Abbott behoudt zich het recht voor om, rekening houdend met de voortdurende ontwikkelingen van het internet, de gebruiksvoorwaarden op de Abbott-site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen (toevoeging of verwijdering). Abbott behoudt zich tevens het recht voor om de informatie op de Abbott-site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te laten wijzigen, te verwijderen of te laten verwijderen.

De toegang tot de Abbott-site is onbeperkt en is bedoeld voor elk publiek.

Abbott streeft ernaar om op de Abbott-site nauwkeurige, betrouwbare en regelmatig bijgewerkte informatie te verstrekken.

 

I.            Aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden

De Klant erkent bij het plaatsen van de bestelling kennis te hebben genomen van de Algemene Verkoopvoorwaarden alsook van de toepasselijke tarieven en verklaart deze uitdrukkelijk zonder voorbehoud te aanvaarden. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden die in enig ander document voorkomen, tenzij Abbott daar vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk afstand van doet.

 

II.            Informatie over de site en de producten

De Abbott-site wordt uitgegeven en uitsluitend gefinancierd door Abbott. De Abbott-site bevat geen externe reclame. Alle producten, software en handelsmerken op de Abbott-site zijn eigendom van Abbott.

 

III.            Prijzen en betaling

De prijzen in euro zijn inclusief alle belastingen en kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd in het kader van de geldende regelgeving, wetende dat de artikelen zullen worden gefactureerd tegen het tarief dat van kracht is op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst. Alle bestellingen worden gefactureerd in euro en betaald in euro.

De aan de Klant gefactureerde prijs is de prijs vermeld op door Abbott aan de Klant gerichte bevestiging van de bestelling. De prijs van de producten is contant betaalbaar op de dag waarop de effectieve bestelling wordt gevalideerd.

De betaling van de bestelling gebeurt: ofwel per bankkaart via een bankserver in een volledig beveiligde omgeving (Bancontact, Visa, Mastercard/Eurocard), ofwel via een PayPal-rekening.

De Klant ontvangt een factuur bij de levering van zijn bestelling en dit binnen een termijn van vijf (5) tot zeven (7) werkdagen. De factuur kan ook worden geraadpleegd op de Abbott-site.

 

IV.            Bestelling

a.       Een bestelling wordt geacht te zijn geplaatst op https://www.freestylelibre.be/nl_BE/ en de Algemene verkoopvoorwaarden worden geacht te zijn aanvaard zodra de Klant zijn betaling heeft bevestigd. De door Abbott en onze beveiligde betalingsdienstverlener geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. Indien het bestelde product niet beschikbaar is, zal de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. Raadpleeg de pagina ‘Producten’ om de bestelling te wijzigen.

Abbott behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant waarmee een geschil zou bestaan over de betaling van een eerdere bestelling, te annuleren.

De door de Klant bij de bestelling verstrekte informatie is bindend. In geval van een fout in de contactgegevens van de Klant, kan Abbott niet verantwoordelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om het product te leveren.

Na het plaatsen van elke bestelling worden automatisch e-mails naar de Klant gestuurd om de opvolging van de bestelling te verzekeren (bevestiging, verzending).

b.       Teneinde Abbott in staat te stellen de naleving van de toepasselijke lokale en internationale antiterrorisme-, antiwitwas- en exportwetgeving te waarborgen, kunnen de gegevens van de Klant [naam, adres, nationaliteit, paspoort, fiscaal identificatienummer, geboortedatum en -plaats] worden gecontroleerd aan de hand van lijsten van onbevoegde partijen die door lokale en buitenlandse autoriteiten worden bijgehouden, met inbegrip van de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Abbott behoudt zich het recht voor de bestellingen van de Klant te annuleren in geval van niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen, met inbegrip van niet-betaling van zijn facturen, alsmede in het geval dat Abbott verneemt dat de Klant op een lijst van onbevoegde partijen staat zoals vermeld in de vorige paragraaf.

 

V.            Verzending en levering

Abbott verbindt zich ertoe de bestellingen te verzenden binnen een termijn van maximaal dertig (30) dagen na de bestelling van het product. Het product wordt geleverd op het door de Klant opgegeven adres op het Belgische grondgebied. In het geval van een bestelling van producten met verschillende verzendingstermijnen, is de verzendingstermijn van de bestelling de langste van die van de bestelde producten. Abbott levert zijn producten op het bij de bestelling opgegeven leveringsadres, door DPD.

 

a.       Beschadigde producten

De klant dient de staat van de verpakking van het pakje bij levering te controleren en eventuele schade te melden aan de vervoerder op de leveringsbon alsmede aan Abbott binnen een termijn van twee (2) werkdagen. Abbott kan niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering.

Elke klacht of betwisting moet worden ingediend bij de Klantendienst.

Indien de producten bij ontvangst gebreken vertonen of niet in overeenstemming zijn met de bestelling, verbindt Abbott zich ertoe om, naar keuze van de Klant:

-          ofwel het product te vervangen door een product dat identiek is aan het bestelde product, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden;

-          ofwel de prijs van het bestelde product terug te betalen indien de vervanging door een gelijkwaardig product onmogelijk zou blijken.

Elke vervanging van een product of terugbetaling zal pas gebeuren zodra het product door Abbott in ontvangst is genomen.

Eventuele retourzendingen moeten samen met de factuur worden gericht aan Abbott, op het adres: Abbott SA/NV - Avenue Einstein 14, 1300 Wavre, België.

De Klant beschikt over een rubriek ‘Help’, die toegankelijk is op de Abbott-site, waarin de instructies voor de terugzending van het/de product(en) zijn opgenomen.

 

b.       Niet-levering

Indien het bestelde product niet binnen de opgegeven termijn of binnen een maximumtermijn van dertig (30) dagen na de bestelling wordt geleverd, moet de Klant dit melden aan de Klantendienst. Indien nodig zal het product opnieuw worden verzonden.

Indien de Klant ondanks deze kennisgeving het product niet heeft ontvangen, beschikt hij over de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren.

Abbott zal bij zijn bank- of PayPal-rekening om terugbetaling van de Klant vragen en het bedrag zal binnen maximaal dertig (30) dagen worden terugbetaald aan de Klant.

De producten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. In geval van een voorraadtekort voor een of meer artikelen van een bestelling verbindt Abbott zich ertoe om: de Klant zo spoedig mogelijk per e-mail of telefoon op de hoogte te brengen en de Klant ofwel een tegoed voor te stellen dat geldig is voor zijn volgende bestelling, ofwel een terugbetaling.

 

VI.            Herroeping

De Klant beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het product om het product terug te zenden, in perfecte staat met de originele factuur. In geval van meerdere goederen die door de Klant in één bestelling werden besteld en afzonderlijk werden geleverd, begint deze termijn te lopen vanaf de dag waarop de Klant het laatste product ontvangt. Voor producten geleverd in het kader van een abonnement begint deze termijn te lopen vanaf de dag waarop de Klant het eerste product ontvangt.

Indien de laatste dag van de termijn geen werkdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Dit recht kan zonder opgave van redenen worden uitgeoefend.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant:

-          vóór het verstrijken van voormelde termijn zijn beslissing tot herroeping meedelen door contact op te nemen met de Klantendienst van Abbott op het gratis nummer 0800 167 72. De Klant kan desgewenst ook het voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, dat u hieronder kan vinden, en dit per e-mail of per post aan Abbott bezorgen, of de Klant kan een ondubbelzinnig bericht sturen via ons contactformulier op de Abbott-site;

-          en de betrokken producten samen met het factuurnummer terugzenden naar Abbott, uiterlijk binnen veertien (14) dagen volgend op de dag waarop de Klant zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld.

 

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen indien u de overeenkomst wenst te herroepen).

Ter attentie van de Klantendienst van Abbott SA/NV
Postadres: Avenue Einstein 14, 1300 Wavre - België
E-mail: adc.customerservice.belux@abbott.com

Ik/Wij stellen u hierbij kennis van mijn/onze herroeping van de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen:

-          Besteld op:
-          Bestelnummer:
-          Ontvangen op:

Naam van de consument(en):
Adres van de consument(en):

Handtekening van de consument(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum: 

 

De terugzending van de geretourneerde producten is voor rekening en gebeurt op risico van de Klant.

De Klant is aansprakelijk voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van andere handelingen dan deze die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen vast te stellen. In dat geval wordt het product niet terugbetaald of omgeruild en wordt het teruggezonden naar de Klant.

Abbott verbindt zich er dan toe de Klant de voor zijn aankopen betaalde bedragen volledig terug te betalen (de leveringskosten van de producten zijn voor rekening van Abbott) binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen na de datum waarop het in kennis is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen of, in voorkomend geval, van het bewijs van verzending van de goederen door de Klant. De terugbetaling zal worden uitgevoerd met hetzelfde betaalmiddel als het betaalmiddel dat de Klant voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt.

Het herroepingsrecht is bij wet uitgesloten voor verzegelde producten die niet kunnen worden teruggezonden om redenen van bescherming van de gezondheid of hygiëne en die na levering door de Klant zijn ontzegeld.

De Klant heeft toegang tot een rubriek ‘Help’ op de website van Abbott om de juiste instructies voor de terugzending van het/de product(en) te volgen.

 

VII.            Eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht van de producten aan de Klant zal gebeuren op de leveringsdatum van deze producten. Vanaf de levering vallen de producten onder de verantwoordelijkheid van de Klant, die dan alle risico’s, verliezen of verzekeringsschade draagt.

 

VIII.            Persoonsgegevens

In het kader van deze Algemene Verkoopvoorwaarden kan Abbott als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens van de Klant verkrijgen en verwerken, zoals contactgegevens, informatie die nodig is voor de verwerking en levering van de bestellingen en het opstellen van de facturen (de ‘Persoonsgegevens’).

Deze Persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en om bijstand te verlenen aan de Klant, alsook voor de rechtmatige belangen van Abbott bij het onderhouden van zakelijke relaties met zijn partners. Voor deze doeleinden kunnen de Persoonsgegevens worden meegedeeld aan andere entiteiten van de Groep waarvan Abbott deel uitmaakt of aan onderaannemers van deze laatste. Deze entiteiten en onderaannemers kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden in landen die niet noodzakelijkerwijs hetzelfde beschermingsniveau bieden als de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In dat geval zal Abbott passende maatregelen nemen in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De Klant kan een kopie van deze maatregelen verkrijgen door een schriftelijk verzoek te sturen naar adc.customerservice.belux@abbott.com.   

Deze Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie en voor een duur van tien (10) jaar na afloop of beëindiging daarvan.

De Klant heeft het recht Abbott te vragen om toegang tot de Persoonsgegevens die hem betreffen, verbetering ervan indien deze onjuist of onvolledig zijn, verwijdering ervan, beperking van de verwerking ervan of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan indien aan de voorwaarden van de AVG is voldaan. De Klant heeft tevens het recht om een kopie te vragen van de Persoonsgegevens die hij aan Abbott heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Bovenstaande rechten kunnen uitgeoefend worden door een schriftelijke aanvraag te sturen naar adc.customerservice.belux@abbott.com. Abbott behoudt zich het recht voor om de identiteit van de aanvrager te controleren.

De Klant kan, indien hij dit passend acht, ook een klacht indienen bij de Nationale Commissie voor Gegevensbescherming, via e-mail contact@apd-gba.be of via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/handelen/contact.  

 

IX.            Aansprakelijkheid

De aangeboden producten voldoen aan de geldende Belgische wetgeving. Abbott kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd. Het is aan de Klant om bij de lokale autoriteiten te informeren naar eventuele beperkingen op de invoer of het gebruik van de producten of diensten die hij wil bestellen.

De foto’s worden ter illustratie meegedeeld. Abbott nodigt de Klant uit om de beschrijving van elk product te raadplegen om de precieze kenmerken ervan te kennen; en om in geval van twijfel of voor bijkomende inlichtingen contact op te nemen met Abbott.

Abbott kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-levering van een product in geval van overmacht, oorlog, oproer, brand, stakingen, ongevallen en onmogelijkheid om te worden bevoorraad. De Klant moet zijn pakje altijd controleren bij aankomst. Indien er een probleem is met het pakje, dient de Klant de pagina ‘Verzending en levering’ te raadplegen.

 

X.            Intellectuele eigendom

Alle informatie op de Abbott-site (met inbegrip van de lay-out, domeinnamen, teksten, gegevens, illustraties, logo's, animaties, video's en geluiden) is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De gebruiker van de Abbott-site is gemachtigd deze informatie uitsluitend voor persoonlijk en privégebruik te kopiëren, op voorwaarde dat hij alle vermeldingen betreffende de reproductie- en intellectuele eigendomsrechten die erop betrekking hebben, bewaart. Het is verboden de informatie van de Abbott-site te wijzigen, te verspreiden, door te sturen, opnieuw te gebruiken of te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Abbott.

Elk ander gebruik is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de communicatieafdeling van Abbott en moet gebeuren zonder vervorming, wijziging of aanpassing, op welke manier dan ook.

Elk ongeoorloofd gebruik vormt namaak. Abbott behoudt zich het recht voor elke daad van namaak van zijn intellectuele eigendomsrechten te vervolgen.

Abbott kan niet garanderen dat het gebruik van de informatie en gegevens van de Abbott-site geen inbreuk vormt op de rechten van bepaalde derden die niet met Abbott verbonden zijn.

 

XI.            Geschillen

De hierboven uiteengezette Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Elke betwisting met betrekking tot deze Algemene Verkoopvoorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van België.

De Europese Unie heeft een platform voor online geschillenbeslechting (ODR-platform) opgericht dat u kunt contacteren om consumentengeschillen buitengerechtelijk op te lossen. Dit ODR-platform is te vinden op het volgende adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. U kunt contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: adc.customerservice.belux@abbott.com

Abbott verbindt zich er niet toe gebruik te maken van een procedure voor buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen en is niet verplicht er gebruik van te maken. 

 

XII.            Duur van de FreeStyle Libre-sensoren

De sensoren van het FreeStyle Libre-systeem zijn ontworpen om maximaal veertien (14) dagen te worden gebruikt. De slijtagetijd van een FreeStyle Libre-sensor is afhankelijk van vele factoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het huidtype en de activiteiten die de gebruiker onderneemt terwijl hij een sensor draagt. Sensoren, die door dergelijke factoren zijn gevallen, zijn niet defect.

Om te bepalen of het FreeStyle Libre-systeem geschikt is voor gebruikers, stelt het beleid van Abbott bovendien duidelijk:

a.       Wanneer een gebruiker meldt dat een sensor is gevallen vóór de maximale slijtageperiode van veertien (14) dagen en een terugbetaling of een vervangende sensor vraagt, zal Abbott samen met de gebruiker nagaan of de sensor is aangebracht volgens de instructies in de gebruikershandleiding.

b.       Als de sensor tijdens de eerste zeven (7) dagen gevallen is, zal Abbott de sensor kosteloos vervangen of de Klant een terugbetaling aanbieden.

c.       Abbott kan maximaal drie (3) niet-defecte sensoren gratis vervangen. Na ontvangst van de derde vervangende sensor worden de rechten op vervanging van de sensor na negentig (90) kalenderdagen gereset. Om twijfel te vermijden, heeft deze bepaling betrekking op sensoren die niet defect zijn.

d.       Als de gebruiker na de derde vervangende sensor nog problemen ondervindt en de FreeStyle Libre-sensoren vallen vóór de maximale draagperiode van veertien (14) dagen, kan Abbott geen andere sensor vervangen en kan het geen terugbetaling doen.

e.       Als de gebruiker er niet in slaagt om een FreeStyle Libre-sensor te dragen voor de maximale periode, moet worden geconcludeerd dat het FreeStyle Libre-systeem niet het juiste product is voor de gebruiker.

Om een vervangende sensor te ontvangen, moet de gebruiker contact opnemen met Abbott op de dag dat de sensor valt, de sensor bijhouden en de instructies van de vertegenwoordiger van Abbott opvolgen.

Abbott zal geen sensoren vervangen die zijn beschadigd of gevallen als gevolg van door de gebruiker veroorzaakte schade.

 

XIII.            Gebruik van de Site

a.       Abbott en/of zijn dienstverleners kan/kunnen op elk moment de Abbott-site geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, wijzigen of onderbreken om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen op de Abbott-site. Abbott is niet aansprakelijk voor de gevolgen van elke wijziging, opschorting of onderbreking van de Site, met name op de platformen die geen eigendom zijn van Abbott.

b.       Door de Abbott-site te gebruiken, stemt u ermee in de elektronische informatie die op onze servers staat niet te verstoren of te onderscheppen. U verbindt zich er tevens toe niet te proberen de veiligheidsmaatregelen van de Abbott-site te omzeilen en de toepasselijke lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving na te leven.

c.       Abbott verzamelt of gebruikt niet bewust persoonlijke informatie van minderjarigen (Abbott definieert een minderjarige als een persoon jonger dan 18 jaar) via zijn websites. Abbott laat minderjarigen niet bewust toe zijn producten te bestellen, met Abbott te communiceren of zijn online diensten te gebruiken. Als u een ouder bent en ontdekt dat uw kind informatie aan Abbott heeft verstrekt, neem dan contact op met Abbott per telefoon op 0800 167 72 of door te schrijven naar: Abbott SA/NV - Avenue Einstein 14, 1300 Wavre, België; Abbott zal met u samenwerken om deze situatie te verhelpen.

Loading...