|

Privacy-/Cookiebeleid

Ingangsdatum: 11 September 2020

In dit Privacy-/Cookiebeleid wordt uitgelegd hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt op deze website, https://freestyle.abbott/nl-nl/ , die beheerd wordt door Abbott Diabetes Care, een divisie van Abbott BV met Handelsregister: 33179692 Amsterdam (“Abbott”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”)] (met inbegrip van de dochterbedrijven en filialen) en die een link bevat naar dit Privacy-/Cookiebeleid (ook “Abbott-websites” genoemd) en wanneer je telefonisch contact met ons opneemt.

Abbott is verantwoordelijk voor de verwerking van en is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens krachtens de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”)]. De in deze Privacy-/Cookiebeleid gebruikte termen (“persoonsgegevens”, “verwerking”, “verwerkingsverantwoordelijke”, …) moeten worden begrepen zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In dit Privacy-/Cookiebeleid wordt ook beschreven hoe we je persoonsgegevens, met inbegrip van gezondheidsinformatie, verzamelen en gebruiken wanneer je via onze kanalen voor klantenondersteuning contact met ons opneemt over onze producten of diensten of over producten of diensten van onze partners en filialen.  Het bevat ook een beschrijving van de verzameling van bepaalde andere soorten technische informatie en informatie over het browsen met gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën op Abbott-websites.

Dit Privacy-/Cookiebeleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld op Abbott-websites die geen link bevatten naar dit Privacy-/Cookiebeleid, of op websites van derden waarnaar mogelijk gelinkt wordt op Abbott-websites. Lees dit Privacy-/Cookiebeleid voordat je Abbott-websites gebruikt of persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Soorten verzamelde gegevens

Verzameling van persoonsgegevens

Gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën

Je rechten

  • Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

Contactgegevens en beleidsupdates

I. Soorten verzamelde gegevens

Hoe worden ‘persoonsgegevens’ gedefinieerd in dit Privacy-/Cookiebeleid?

‘Persoonsgegevens’ betekent gegevens die je identificeren of die direct of indirect  kunnen worden gebruikt om je te identificeren. Je persoonsgegevens worden aan ons verstrekt wanneer je onze website gebruikt of wanneer je contact opneemt met onze kanalen voor klantenondersteuning. Je persoonsgegevens worden ook verzameld worden door andere Abbott-websites en die door Abbott worden bijgehouden in een toegankelijke vorm. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer.

Welke soorten gegevens verzamelt Abbott?

Persoonsgegevens die je verstrekt: Abbott verzamelt persoonsgegevens die je invoert in gegevensvelden op Abbott-websites. Je kunt bijvoorbeeld je naam, postadres, e-mailadres, betalingsgegevens, geboortedatum en/of andere gegevens verstrekken om informatie te ontvangen over onze producten en diensten (inclusief software-updates, speciale aanbiedingen, producttraining en andere informatie in verband met FreeStyle Libre die interessant kan zijn), je te registreren voor programma’s of webinars van Abbott, onze kanalen voor klantenondersteuning te gebruiken of te reageren op enquêtes van Abbott. Om je privacy te beschermen, mag je Abbott geen persoonsgegevens verstrekken die niet specifiek worden gevraagd.

Als je contact met ons opneemt via onze kanalen voor klantenondersteuning via telefoon, e-mail, sociale media of online chat (indien beschikbaar in je land van verblijf), kunnen we diverse persoonsgegevens van je verzamelen. Afhankelijk van de aard van je verzoek kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

·       Je naam, adres, geboortedatum, land van verblijf, e-mailadres, telefoonnummer;

·       of je contact met ons opneemt namens een gebruiker van onze website of iemand die onze producten of diensten heeft gebruikt;

·       gegevens van je sensor, lezer of meter, accountinformatie of andere gegevens over je gebruik van door Abbott geleverde producten/diensten, afhankelijk van de reden waarom je contact opneemt met de klantenondersteuning;

·       als je de apps FreeStyle of LibreLinkUp gebruikt, gegevens over je mobiel toestel, inclusief gegevens over je besturingssysteem; en

·       informatie over het onderwerp waarover je contact met ons hebt opgenomen, inclusief opnames van onze gesprekken en eventuele follow-up waarbij wij contact met je opnemen.

Als je dergelijke persoonsgegevens niet verstrekt, kan dat betekenen dat wij je het door je gevraagde product of de door je gevraagde dienst niet kunnen verstrekken.

Passieve verzameling van bepaalde andere technische informatie en informatie over je browsegedrag: Abbott-websites kunnen informatie verzamelen over je bezoeken aan Abbott-websites zonder dat je actief dergelijke informatie verstrekt. Deze informatie kan bijvoorbeeld mogelijk je browsertype en -taal omvatten, alsook je besturingssysteem, je IP-adres (Internet Protocol), de URL's van sites die je hebt bezocht voor en na je bezoek aan de Abbott-website, de zoekopdracht op het web die je op de Abbott-website heeft gebracht, webpagina's en advertenties die je bekijkt en links waarop je klikt op de Abbott-website.

Deze informatie kan worden verzameld met behulp van verschillende technologieën, zoals cookies, internettags en webbakens. Voor sommige cookies is toestemming verplicht, die Abbott zal vragen voordat de cookies worden geplaatst (zie III. Gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën). Een deel van deze informatie zendt je internetbrowser ook automatisch door naar Abbott-websites, zoals de URL van de website die je net heeft bezocht en de browserversie die je computer gebruikt.

II. Verzameling van persoonsgegevens

Verzamelt Abbott ‘gevoelige’ persoonsgegevens?

In sommige rechtsgebieden en mits je je toestemming geeft, verzamelen Abbott-websites persoonsgegevens zoals gezondheidsinformatie. Wij kunnen ook gevoelige persoonsgegevens verzamelen, waaronder gezondheidsinformatie, als je die informatie aan ons verstrekt via onze kanalen voor klantenondersteuning. Deze gegevens kunnen worden aangeduid als ‘gevoelig’ ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor de verwerking van dergelijke gegevens moet Abbott bijkomende maatregelen nemen zoals vereist door de lokale wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming van 16 mei 2018 (‘UAVG’). Daarnaast kunnen individuele dochterbedrijven of filialen van Abbott maatregelen nemen om tegemoet te komen aan de lokale gebruiken of sociale verwachtingen inzake dergelijke informatie. Waar dit vereist wordt door de toepasselijke wetgeving, vraagt Abbott je uitdrukkelijke toestemming voor het verzamelen, doorgeven, opslaan en verwerken van de gevoelige persoonsgegevens door Abbott.

Hoe gebruikt Abbott persoonsgegevens die ik heb verstrekt?

Abbott zal de persoonsgegevens die je verstrekt via Abbott-websites gebruiken om je vragen te beantwoorden en je efficiënte klantenservice te bieden. Abbott zal de persoonsgegevens die je verstrekt, gebruiken om je klantaccount te valideren, te faciliteren en te beheren en je aanvragen te verwerken en af te handelen.

Abbott zal de persoonsgegevens, waaronder gezondheidsinformatie, die je ons verstrekt wanneer je via onze kanalen voor klantenondersteuning contact met ons opneemt, gebruiken om je diensten voor klantenondersteuning te verlenen.

We kunnen deze persoonsgegevens ook gebruiken voor andere zakelijke doeleinden, bijvoorbeeld om je de mogelijkheid te bieden om meldingen te ontvangen over de producten of diensten van Abbott, om je uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes over onze producten of om je te informeren over speciale promoties (als je je uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven, indien dit vereist is door de toepasselijke wetgeving). Abbott kan je persoonsgegevens ook gebruiken voor het gerechtvaardigd zakelijk belang om andere bedrijfsfuncties te vergemakkelijken en te verbeteren.

Wij verwerken persoonsgegevens indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de veiligheid van producten of medische hulpmiddelen. We kunnen je persoonsgegevens ook verwerken wanneer dit in ons gerechtvaardigd zakelijk belang is, bijvoorbeeld om je klantenondersteuning te bieden, om onze bestaande producten en diensten en onze website te evalueren en te verbeteren en om nieuwe producten en diensten te onderzoeken en te ontwikkelen. 

Wij kunnen een beroep doen op je uitdrukkelijke toestemming om gezondheidsinformatie te verwerken in sommige omstandigheden (bv. om klantondersteuning te bieden, om op je vragen te kunnen antwoorden, etc.), om je informatie te zenden over onze producten of diensten, om je uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes over onze producten, om je te informeren over speciale promoties en om gegevens te verwerken die zijn verzameld via cookies of gelijkaardige technologieën op onze website.

Zal Abbott persoonsgegevens die ik aan Abbott verstrek combineren met andere persoonsgegevens van mij?

Abbott kan de persoonsgegevens die een klant op één Abbott-website verstrekt combineren met de persoonsgegevens die deze klant op andere Abbott-websites verstrekt.

Abbott kan persoonsgegevens die je ons online verstrekt combineren met onze offline-gegevens.

Abbott kan persoonsgegevens die je ons rechtstreeks hebt verstrekt combineren met gegevens die derden hebben verstrekt.

We gebruiken deze geconsolideerde informatie om ons te helpen Abbott-websites en producten van Abbott beter te ontwerpen, om informatie aan je te verstrekken, om onze marketing- en onderzoeksactiviteiten te verbeteren en om andere bedrijfsfuncties te vergemakkelijken en te verbeteren.

Welke keuzes heb ik met betrekking tot de manier waarop Abbott persoonsgegevens van mij verzamelt en gebruikt?

Je kunt altijd de hoeveelheid en de aard van de persoonsgegevens die Abbott van je ontvangt beperken door te kiezen om de informatie niet te verstrekken of door geen persoonsgegevens in te voeren in formulieren of gegevensvelden op Abbott-websites.

Sommige van onze diensten kunnen alleen aan je worden verleend als je ons de juiste persoonsgegevens verstrekt. Hierbij aanvaardt je dus dat het niet-verstrekken van persoonsgegevens kan leiden tot een verminderd of zelfs onmogelijk gebruik van Abbott-websites of van de diensten van Abbott. Andere delen van Abbott-websites kunnen je vragen of je je wilt inschrijven of uitschrijven voor onze contactlijsten voor aanbiedingen, promoties en bijkomende diensten waarin je mogelijk geïnteresseerd kunt zijn.

Deelt Abbott persoonsgegevens met derden?

Abbott zal je persoonsgegevens niet verkopen of in licentie geven aan derden, behalve in het kader van de verkoop of overdracht van een productlijn of divisie, in het kader van een gezamenlijk marketingprogramma of als je je toestemming hiervoor hebt gegeven, indien dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving.

Abbott kan je persoonsgegevens delen met derden met wie Abbott gezamenlijk een product of dienst op de markt brengt of gezamenlijk een programma of activiteit uitvoert. Abbott handhaaft de praktijk dat het je op de hoogte brengt als je je inschrijft voor een programma dat zal worden uitgevoerd in samenwerking met een ander bedrijf dat mogelijk toegang nodig heeft tot je persoonsgegevens.

Abbott kan je persoonsgegevens ook delen met verkopers met wie Abbott een contract afsluit voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten voor Abbott (zoals klantenondersteuning, leveringsdiensten, online betalingsdiensten en fraudedetectiediensten). Als Abbott je persoonsgegevens verstrekt aan verkopers om ons te helpen bij onze bedrijfsactiviteiten, handhaaft Abbott de praktijk dat het van deze verkopers eist dat ze je persoonsgegevens vertrouwelijk houden en je persoonsgegevens alleen gebruiken om functies voor Abbott uit te voeren.

Abbott kan je persoonsgegevens delen met een derde in het kader van de verkoop of overdracht van een van zijn productlijnen of divisies, zodat de koper je informatie en diensten kan blijven verstrekken.

Abbott behoudt zich het recht voor om je persoonsgegevens te verstrekken om gevolg te geven aan geautoriseerde informatieverzoeken van bevoegde overheids- of rechterlijke instanties, om te reageren op nationale veiligheidssituaties, of wanneer dit anderszins wettelijk vereist is. In bepaalde gevallen kan Abbott je persoonsgegevens ook verstrekken aan juridische adviseurs en auditeurs.

Wie zal binnen Abbott toegang hebben tot persoonsgegevens van mij?

Persoonsgegevens zijn toegankelijk voor een beperkt aantal medewerkers van Abbott.

We verschaffen onze medewerkers opleiding over het belang van privacy en over hoe ze klantgegevens correct en veilig kunnen behandelen en beheren.

Hoe beveiligt Abbott persoonsgegevens?

Abbott neemt alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid vanje persoonsgegevens te garanderen, om deze te beschermen tegen verlies, ongewenste vernietiging, aantasting en niet-geautoriseerde toegang.

Abbott handhaaft de praktijk dat het elke webpagina waarop persoonsgegevens worden verzameld beveiligt, maar de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die via het internet worden verzonden kan niet worden gegarandeerd. Wij verzoeken je met aandrang om voorzichtig te zijn wanneer je persoonsgegevens, en vooral persoonsgegevens in verband met je gezondheid, doorzendt via het internet.

Abbott kan niet garanderen dat onbevoegde derden geen toegang krijgen tot je persoonsgegevens; daarom moet je zowel de voordelen als de risico’s afwegen wanneer je persoonsgegevens verstrekt op Abbott-websites.

Bovendien zullen Abbott-websites die onder dit Privacy-/Cookiebeleid vallen een waarschuwing tonen telkens als je een link volgt naar een website die niet door Abbott wordt beheerd of niet onderworpen is aan het Privacy-/Cookiebeleid van Abbott; je dient het privacybeleid van deze websites van derden te controleren voordat je persoonsgegevens indient.

Geeft Abbott persoonsgegevens door naar andere rechtsgebieden?

Abbott bewaart gegevens op beveiligde servers in verschillende landen over de hele wereld. Houd er rekening mee dat de informatie die je aan ons verstrekt of die we verkrijgen als gevolg van je gebruik van de Abbott-websites kan worden verwerkt en doorgegeven naar andere landen dan het land waar je woont, met inbegrip van de Verenigde Staten. De wetten inzake privacy en gegevensbescherming in deze landen zijn mogelijk niet gelijkwaardig aan de wetten in je land van verblijf.

Wij dragen persoonsgegevens over buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) en het Verenigd Koninkrijk naar derde landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden. Abbott zorgt ervoor dat deze landen een adequaat beschermingsniveau kennen of treft aanvullende waarborgen bij de doorgifte.

 Om je persoonsgegevens te beschermen, zullen wij dergelijke overdrachten alleen uitvoeren (i) op grond van een besluit van de Europese Commissie dat deze overdracht toestaat of, in het geval van het Verenigd Koninkrijk, een besluit van het Information Commissioner’s Office (ICO), of (ii) met inachtneming van door de EU goedgekeurde standaardcontractbepalingen of, voor het Verenigd Koninkrijk, een door het ICO goedgekeurde vorm van een overeenkomst inzake de doorgifte van gegevens.

Houd er rekening mee dat Abbott overeenkomsten inzake de doorgifte van gegevens heeft gesloten op basis van de EU-standaardcontractbepalingen om je persoonsgegevens door te geven van de EER naar derde landen, waaronder de Verenigde Staten.

Om een kopie aan te vragen van de standaardcontractbepalingen van de EU die we gebruiken om je persoonsgegevens uit de EER te exporteren, kun je contact opnemen met onze EU DPO (zie gegevens hieronder).

Afhankelijk van het land waar je woont, kunnen we diensten voor klantenondersteuning verlenen of derden inschakelen om deze diensten te verlenen in de EER, het VK, de VS of Noord-Afrika. Wanneer je onze kanalen voor klantenondersteuning belt, wordt je in eerste instantie doorverbonden met een callcenter in je regio.

Als we je probleem in deze eerste fase niet kunnen oplossen, moeten we je verzoek mogelijk doorsturen naar een team in een andere regio. Dit betekent dat er in eerste instantie binnen je geografische regio toegang tot je persoonsgegevens kan worden verkregen en vervolgens in een ander land buiten je regio. Je persoonsgegevens zullen worden opgeslagen op een beveiligd, cloudgebaseerd gegevensbeheersysteem met op rollen gebaseerde toegang.

Hoe lang zal Abbott mijn persoonsgegevens bewaren?

Je persoonsgegevens zullen worden bewaard zolang ze nodig zijn om het doel van de opslag volledig te verwezenlijken, namelijk de levering en terbeschikkingstelling van de bestelde app, dienst of product, in overeenstemming met alle wettelijke vereisten, onder andere met betrekking tot de veiligheid van producten en medische hulpmiddelen.

Als het doel van opslag niet langer van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig gewist in overeenstemming met wettelijke vereisten.

Voor meer informatie kunt je contact opnemen met ons EU-DPO-kantoor via onderstaande gegevens.

Hoe beschermt Abbott de privacy van kinderen?

Abbott verzamelt noch gebruikt bewust persoonsgegevens van kinderen op Abbott-websites. We staan kinderen niet bewust toe om met ons te communiceren of online diensten van ons te gebruiken.

Als je als ouder weet dat je kind ons gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via een van de onderstaande methoden. We zullen met je samenwerken om deze kwestie te behandelen.

Hoe kan ik persoonsgegevens corrigeren of verwijderen uit de actuele klantenadministratie?

In overeenstemming met de lokale wetgeving kunt je ons verzoeken je persoonsgegevens uit onze actuele klantenadministratie te verwijderen of je persoonsgegevens te wijzigen. Breng ons op de hoogte van je wensen door contact met ons op te nemen op een van de onderstaande manieren. Ten behoeve van onze administratie bewaren wij voor een beperkte duur, en enkel voor zolang dat het noodzakelijk is om onze verplichtingen na te komen, bepaalde persoonsgegevens die je verstrekt in het kader van commerciële transacties.

III. Gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën

Waarom gebruiken Abbott-websites ‘cookies’ en andere trackingtechnologieën?

Een ‘cookie’ is een bestand dat onze webserver naar je computer kan sturen wanneer je een Abbott-website bezoekt. Dit bestand wordt vervolgens op je computer opgeslagen. Nadat je persoonsgegevens hebt ingevoerd in een formulier of gegevensveld op een Abbott-website kan Abbott cookies en bepaalde andere technologieën gebruiken zodat die website je persoonlijke voorkeuren kan 'onthouden', zoals delen van die website die je vaak bezoekt en, als je dat verkiest, je gebruikers-ID.

Technologieën voor passieve gegevensverzameling kunnen je gebruik van Abbott-websites vergemakkelijken door Abbott in staat te stellen een betere service aan te bieden, websites aan te passen op basis van de voorkeuren van de consument, statistieken op te stellen, trends te analyseren en anderszins Abbott-websites te beheren en te verbeteren. Zonder het gebruik van technologieën voor passieve informatieverzameling werken bepaalde functies van Abbott-websites mogelijks niet. Je kunt ook meer te weten komen over cookies op www.allaboutcookies.org  (deze website is beschikbaar in het Engels, Duits, Spaans en Frans).

Welke soorten cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken Abbott-websites?

Abbott-websites gebruiken “sessiecookies”. Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die gewist worden zodra je je browservenster verlaat of anderszins je computer uitschakelt. Sessiecookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de navigatie op onze websites te verbeteren, bezoekers te beletten om informatie te verstrekken wanneer dat niet aangewezen is (de site ‘onthoudt’ eerder ingevoerde gegevens voor leeftijd of land van herkomst die buiten de gespecificeerde parameters vielen en blokkeert latere wijzigingen) en om geaggregeerde statistische gegevens te verzamelen. Hier vindt je de lijst met cookies die worden gebruikt op de website https://freestyle.abbott/nl-nl/.

 

#Cookie nameCookie uitgeverDoel van de cookieVerzamelde informatieDuur van retentie
1_gat_UA-131072416-4.freestyle.AbbottAnalytischCookie geplaatst door Google om bladergedrag van gebruikers op deze website te volgen.3 jaar
2_gid.freestyle.AbbottAnalytischCookie geplaatst door Google om bladergedrag van gebruikers op deze website te volgen.3 jaar
3sbt_p.freestyle.AbbottSessie cookieCookie geplaatst door Google om bladergedrag van gebruikers op deze website te volgen.3 jaar
4sbt_i.freestyle.AbbottSessie cookieCookie geplaatst door Google om bladergedrag van gebruikers op deze website te volgen.3 jaar
5fdsCookies.freestyle.AbbottLand keuze cookieCookie wordt geplaatst als de gebruiker NL kiest als land, bij het binnengaan van de website.3 jaar
6_gcl_au.freestyle.AbbottAnalytischCookie geplaatst door Google om bladergedrag van gebruikers op deze website te volgen.3 jaar
7_hjid.freestyle.AbbottAnalytischCookie geplaatst door Google om bladergedrag van gebruikers op deze website te volgen.3 jaar
8_fbp.freestyle.AbbottAnalytischCookie geplaatst door Google om bladergedrag van gebruikers op deze website te volgen.3 jaar
9_ga.freestyle.AbbottAnalytischCookie geplaatst door Google om bladergedrag van gebruikers op deze website te volgen.3 jaar

 

Abbott-websites kunnen ‘permanente’ cookies gebruiken. Permanente cookies zijn permanente bestanden die op de harde schijf van je computer worden geplaatst en daar blijven, tenzij je de cookie verwijdert. Permanente cookies bewaren informatie op je computer voor een aantal doeleinden, zoals het opvragen van bepaalde informatie die je eerder hebt verstrekt (bv. wachtwoorden), helpen om te bepalen welke gebieden van de website bezoekers het waardevolst vinden, en het continu aanpassen van de website op basis van je voorkeuren.

Permanente cookies die door deze site op je computer worden geplaatst, kunnen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten, maar enkel wanneer je je hebt geregistreerd of je anderszins hebt ingestemd met het bewaren van persoonsgegevens die je op de site hebt verstrekt. Anders weet de server van onze site alleen dat een niet-geïdentificeerde bezoeker met je cookies naar de site is teruggekeerd.

Abbott-websites kunnen ‘webbakens’ gebruiken (ook wel internet tags, single-pixel gifs, clear gifs en onzichtbare gifs genoemd). Een webbaken is een kleine afbeelding op een webpagina of in een e-mailbericht die gebruikt wordt om bij te houden of een pagina bekeken of een bericht geopend werd. Webbakens geven de websiteserver informatie over bijvoorbeeld het IP-adres en het browsertype van de computer van de bezoeker. Webbakens kunnen worden geplaatst op online advertenties die mensen naar onze site brengen en op diverse pagina’s van onze site. Webbakens geven ons informatie over hoe vaak een pagina geopend wordt en welke informatie geraadpleegd wordt.

Welke keuzes heb ik met betrekking tot het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën door Abbott?

Je kunt ervoor kiezen om het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën op Abbott-websites in of uit te schakelen. Hoe deze keuzes precies aan je worden aangeboden en via welk proces je deze keuzes kunt maken, kan verschillen van website tot website.

Op sommige Abbott-websites kan je gevraagd worden om expliciet toestemming te verlenen voor het gebruik van cookies en/of andere trackingtechnologieën op die website. Cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de site en voor de levering van de door jouw gevraagde diensten blijven functioneren, ongeacht of je toestemming hebt verleend. Andere soorten cookies en trackingtechnologieën worden uitgeschakeld tot je expliciete toestemming verleent. Daardoor wordt de functionaliteit van de site mogelijk beperkt tot je ervoor kiest om expliciete toestemming te verlenen.

In sommige internetbrowsers kun je het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën beperken of uitschakelen. Raadpleeg de informatie van jeinternetbrowser voor instructies over hoe je dit moet doen (je vindt die doorgaans onder een “Help”-menu).

IV. Je rechten

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent je gegevensbeschermingsrechten op je persoonsgegevens.  Dit zijn:

·           het recht op informatie over de verwerkingen;

·           het recht op correctie gegevens als deze niet kloppen;

·           het recht op verwijderen van de gegevens en “het recht om vergeten te worden”;

·           het recht om, in bepaalde gevallen, de verwerking van je persoonsgegevens te beperken;

·           het recht om je op om het even welk moment uit te schrijven voor marketingmateriaal van ons. Dit zal worden vermeld onderaan elke e-mail die je van ons ontvangt;

·           het recht op de bevestiging dat bepaalde van je persoonsgegevens verwerkt worden en het recht op toegang tot en inzage in je persoonsgegevens die Abbott verwerkt;

·           het recht op overdracht van persoonsgegevens (dataportabiliteit);

·           het recht om, in sommige gevallen, op gerechtvaardigde gronden je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor het algemeen of gerechtvaardigd zakelijk belang van Abbott en de staking van deze verwerking te eisen;

·           het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming die bepaalde persoonlijke aspecten van je moet evalueren, zoals analyses op basis van gedrag. Raadpleeg het gedeelte over cookies van de dit Privacy-/Cookiebeleid voor meer informatie over hoe je dit recht kunt uitoefenen als blijkt dat cookies worden gebruikt;

·           het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (in Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ of om een vergoeding van door jou geleden schade te ontvangen; en

·           het recht om uje toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens door Abbott in te trekken, zonder nadelige of negatieve gevolgen.

Houd er rekening mee dat deze rechten niet absoluut zijn en dat de uitoefening ervan beperkt kan worden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, of afhankelijk kunnen zijn van bijkomende vereisten.

V. Contactgegevens en beleidsupdates

Hoe kan ik contact opnemen met Abbott?

Als je vragen hebt over het gebruik, de wijziging of de verwijdering van persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt of als je je wilt uitschrijven voor toekomstige communicatie van een onderneming van Abbott of een bepaald programma van Abbott, neem dan contact met ons op door te klikken op de link ‘Contact' op deze website. Je kunt ook een brief sturen naar het volgende adres:

Abbott, Wegalaan 9, 2132 JD HOOFDDORP

Vermeld in alle communicatie met Abbott het e-mailadres dat gebruikt werd voor de registratie (in voorkomend geval), het adres van de website waarop of het specifieke Abbott-programma waarin je persoonsgegevens heeft verstrekt (bv. Abbott.com enz.), en gedetailleerde uitleg bij je verzoek.

Functionaris voor gegevensbescherming: Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op met onze EU DPO via www.eu-dpo.abbott.com.

Als je je persoonsgegevens wilt wissen, wijzigen of corrigeren en contact met ons opneemt via e-mail, zet dan "Verzoek tot wissen" of "Verzoek tot wijziging/correctie" in de onderwerpregel van de e-mail, naargelang hetgeen van toepassing is. We zullen alles in het werk stellen om tijdig te reageren op alle redelijke verzoeken.

Hoe weet ik of Abbott dit beleid heeft bijgewerkt?

Zonder afbreuk te doen aan je rechten op grond van de toepasselijke wetgeving behoudt Abbott zich het recht voor om dit Privacy-/Cookiebeleid zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen om rekening te houden met technologische vooruitgang, wijzigingen in wet- of regelgeving en goede bedrijfspraktijken. In bepaalde rechtsgebieden zullen geregistreerde gebruikers via e-mail op de hoogte worden gebracht van wijzigingen en zal relevante informatie op de Abbott-website worden gepubliceerd.

Als Abbott zijn privacypraktijken wijzigt, zal een bijgewerkte versie van dit Privacy-/Cookiebeleid deze wijzigingen weerspiegelen en zullen we je op de hoogte brengen van deze wijzigingen door de ingangsdatum bovenaan dit Privacy-/Cookiebeleid bij te werken.