Potrzebujesz pomocy z sensorem? Wypełnij krótki formularz pomocy technicznej.

Nasz Dział Obsługi skontaktuje się z Tobą. Przejdź do formularza, klikając TUTAJ

PayPal
Visa Icon
Mastercard Icon
Trusted Shops
PRZELEWY24

Dostawa oczekiwana w 2-3 dni robocze

delivery

Bezpieczne płatności

safe

Koszyk jest pusty

Chcesz kupować nasze produkty?
Zapoznaj się z naszym czujnikiem  FreeStyle Libre 2 lub pakietem startowym i dodaj go do koszyka.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH

Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży (dalej zwane „Ogólnymi Warunkami”) określają zasady sprzedaży produktów przez Abbott Laboratories Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-676, ul. Postępu 21B , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000038556, NIP: 951-176-13-48, o wysokości kapitału zakładowego 29 500 300 PLN (dalej zwaną „Abbott”) na rzecz nabywcy biznesowego (dalej zwanego „Klientem”). 

1. PRODUKTY I KLIENCI BIZNESOWI

2. REJESTRACJA W SYSTEMIE SPRZEDAŻY

3. ZAMÓWIENIA

4. CENY I KOSZTY WYSYŁKI

5. WYSTAWIENIE FAKTURY I WARUNKI PŁATNOŚCI

6. DOSTAWA 

7. REKLAMACJA

8. OBSŁUGA KLIENTÓW

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I WŁAŚCIWY SĄD

11. ZMIANA OGÓLNYCH WARUNKÓW I ICH SKUTECZNOŚĆ

1. PRODUKTY I KLIENCI BIZNESOWI

1.1. Przedmiotem sprzedaży regulowanej niniejszymi Ogólnymi Warunkami zamieszczonymi na stronie internetowej www.libre.pl są produkty wskazane w cenniku Abbott (dalej zwane „Produktami”). Produkty sprzedawane są w cenach wskazanych w cenniku w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

1.2. Klient oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą i dokonującą zakupu Produktów bezpośrednio w związku z tą działalnością gospodarczą.

1.3. Niniejsze Ogólne Warunki nie mają zastosowania do sprzedaży Produktów:

a)      na rzecz osób fizycznych – konsumentów;

b)      na rzecz osżb fizycznych zamierzających nabyć Produkty w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, jeżeli takie nabycie nie ma charakteru zawodowego.

1.4. Każda transakcja będzie podlegała rozliczeniu w obszarze podatku od towarów i usług VAT.

2. REJESTRACJA W SYSTEMIE SPRZEDAŻY

2.1. Klient jest uprawniony do nabywania Produktów po założeniu konta w systemie Abbott (Konto Klienta).

2.2. Założenie konta następuje na podstawie zgłoszenia Klienta, złożonego poprzez e-mail na adres: instytucje@abbott.com. Zgłoszenie musi zawierać następujące dane Klienta:

a)      firma, pod którą działa Klient;

b)      adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Klienta, a w przypadku jego braku adres korespondencyjny;

c)      numer telefonu;

d)      adres e-mail;

e)      numer rachunku bankowego Klienta do rozliczeń z Abbott;

f)       numer NIP

2.3. Abbott poinformuje klienta mailowo na wskazany adres e-mail o założeniu Konta Klienta, wskazując w tym mailu również obowiązujący tego Klienta termin płatności za zamawiane Produkty, ustalony dla tego Klienta przez Abbott. Otrzymanie potwierdzenia założenia Konta Klienta uprawnia Klienta do składania zamówień i nabywania Produktów.

3. ZAMÓWIENIA

3.1. W celu złożenia zamówienia na Produkty (Zamówienie), Klient powinien skontaktować się z Działem Zakupów Abbott pod adresem instytucje@abbott.com

3.2. W terminie 14 dni od złożenia Zamówienia przez Klienta Abbott poinformuje Klienta wiadomością e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji (Potwierdzenie Zamówienia) albo o odmowie realizacji danego Zamówienia.

3.3. Potwierdzenie Zamówienia będzie zawierać:

a) wskazanie ilości Produktów, które Abbott dostarczy na podstawie Zamówienia (przy czym Abbott ma prawo realizacji Zamówienia we wskazanym przez siebie, ograniczonym zakresie);

b) cenę jednosżkową oraz łączną Produktów, które Abbott dostarczy na podstawie Zamówienia (ustaloną na podstawie ceny obowiązującej w dniu złożenia Zamówienia);

c) przewidywany termin wysyłki i dostarczenia Produktów na podstawie Zamówienia;

d) obowiązujący Klienta termin płatności.

3.4. Umowę sprzedaży Produktów uważa się za zawartą z chwilą wysłania Klientowi przez Abbott wiadomością e-mail Potwierdzenia Zamówienia – na warunkach wskazanych w Potwierdzeniu Zamówienia. W sytuacji gdy Klient nie otrzyma Potwierdzenia Zamówienia w terminie wskazanym w pkt 3.2. powyżej, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktów.

3.5. W przypadku zmniejszonej dostępności Produktów, Abbott może – także po przekazaniu Klientowi Potwierdzenia Zamówienia – poinformować Klienta wiadomością e-mail o ograniczeniu ilość Produktów, które zostaną dostarczone Klientowi na podstawie Zamówienia,  albo o  nowym przewidywanym terminie realizacji Zamówienia. Klient może w takim wypadku odstąpić od zawartej umowy sprzedaży Produktów w terminie 3 dni roboczych od daty poinformowania go o zaistniałej sytuacji. Odstąpienie dokonywane jest wiadomością e-mail na adres instytucje@abbott.com

3.6. Z zastrzeżeniem wykonania Zamówień już potwierdzonych, Abbott może bez uprzedzenia zawiesić lub przerwać sprzedaż Produktów w każdej chwili, jeśli warunki rynkowe lub produkcyjne będą tego wymagały. Klientom nie przysługują z tego powodu jakiekolwiek roszczenia wobec Abbott.

3.7. Po pierwszym zakupie Produktu przez danego Klienta, Abbott zastrzega sobie możliwość kontaktu z tym Klientem, w celu wsparcia w korzystaniu z Produktu, ze względu na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie wyrobu medycznego. Informacja ta zostanie przekazana Klientowi następującymi kanałami: drogą mailową, telefoniczną lub przez SMS.

4. CENY I KOSZTY WYSYŁKI

4.1. Produkty sprzedawane są po cenie określonej w cenniku Abbott obowiązującym w momencie składania Zamówienia (Cena). Podane w cenniku Ceny zawierają podatek VAT.

4.2. Koszt dostawy Produktów jest pokrywany w całości przez Abbott.

5. WYSTAWIENIE FAKTURY I WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1. Faktura zostanie wystawiona przez Abbott w momencie dostarczenia Zamówienia do Klienta. Faktura może być przesłana droga pocztową lub wiadomością e-mail przypisany do konta Klienta.

5.2. Klient dokona zapłaty na nr konta Abbott wskazany na fakturze Deutsche Bank Polska S.A. 72 1880 1022 2350 0000 0006 3240 i w terminie wskazanym na tejże fakturze, wynikającym z ustalonego przez Abbott dla danego Klienta terminu płatności za zamawiane Produkty.

5.3. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny płatność nie zostanie zrealizowana w terminie wskazanym na fakturze, Abbott może w terminie 21 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu płatności odstąpić od umowy sprzedaży Produktów. Oświadczenie o odstąpieniu zostanie przekazane Klientowi w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail Klienta wskazany przez Klienta w trakcie procedury zakładania Konta Klienta. Uprawnienie Abbott do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów wygasa jeżeli przez jego złożeniem Klient zapłacił całość Ceny wskazanej na fakturze

 6. DOSTAWA 

6.1. Dostawa Produktów będzie realizowana wyłącznie na terytorium Polski na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Zamówienia za granicę nie są realizowane.

6.2. Termin dostawy uzależniony jest od prawidłowości danych przekazanych przez Klienta w trakcie procedury zakładania Konta Klienta lub w danym Zamówieniu i dostępności zamówionych Produktów. Średni czas dostawy wynosi do 30 dni od dnia prawidłowo złożonego Zamówienia. Czas dostawy przekraczający 30 dni może w szczególności wynikać z komunikatu o utrudnieniach w zapewnieniu dostaw Produktów.

6.3. Po nadaniu przesyłki Klient otrzyma powiadomienie drogą mailową.

6.4. Produkty zostaną dostarczone kurierem wybranym przez Abbott, a ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem Produktów przechodzi na Klienta w momencie dostarczenia Produktów Klientowi lub wyznaczonej przez niego osobie trzeciej.

6.5. W chwili dostawy Klient zobowiązany jest sprawdzić opakowanie zewnętrzne Produktów.
W przypadku zauważenia naruszenia opakowania zewnętrznego, Klient zobowiązany jest odmówić kurierowi przyjęcia przesyłki oraz skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Abbott (telefonicznie lub wiadomością e-mail) w ciągu 3 dni roboczych od daty dostawy Produktu w celu uzgodnienia warunków i terminu dostawy nowych Produktów.

6.6. Jeżeli Klient odmówi kurierowi przyjęcia przesyłki ze względu na stwierdzone naruszenia opakowania zewnętrznego Produktów i zarazem nie skontaktuje się z Abbott w terminie wskazanym w pkt 6.5. powyżej w celu uzgodnienia warunków i terminu dostawy nowych Produktów, dane Zamówienie zostanie anulowane (w części dotyczącej Produktów, których przyjęcia Klient odmówił zgodnie z pkt 6.4 powyżej), a zapłacona Cena za Produkty, których przyjęcia Klient odmówił zgodnie z pkt 6.4 powyżej, zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w trakcie procedury zakładania Konta Klienta.

7. REKLAMACJA

7.1. Abbott udziela na Produkty rękojmi określonej w Kodeksie Cywilnym. Abbott odpowiada
z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna lub prawna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia dostarczenia Produktu Klientowi.

7.2. Produkt użyty niezgodne z jego właściwym zastosowaniem, wskazanym w ulotce załączonej do Produktu, nie jest objęty rękojmią.

7.3. Wszelkie reklamacje Klient powinien przedstawić wraz z dowodem zakupu Produktu (Potwierdzenie Zamówienia lub właściwa faktura).

7.4. Reklamację Klient może złożyć:

a) listownie na adres Abbott Laboratories Poland sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, lub

b) telefonicznie pod numerem telefonu DOK 800-500-800, lub

c) mailowo na adres: instytucje@abbott.com

7.5. Reklamacja powinna wskazywać, czy Klient:

a) żąda wymiany Produktu na nowy,

b) żąda naprawy Produktu,

c) składa oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu i o jaką kwotę,

d) odstępuje od umowy, przy czym Klient nie może odstąpić od umowy jeśli wada Produktu nie jest istotna.

7.6. Abbott niezwłocznie powiadomi Klienta o sposobie, w jaki należy Produkt odesłać lub oddać do dyspozycji Abbott, o ile nie został on przesłany do Abbott wraz z formularzem reklamacji.

7.7. Abbott przeprowadzi kontrolę jakości mającą na celu sprawdzenie faktycznej niezgodności Produktu z Zamówieniem i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji wiadomością e-mail wysłaną na adres wskazany przez Klienta w trakcie procedury zakładania Konta Klienta w terminie 14 dni od daty dostarczenia do Abbott Produktu, którego dotyczy reklamacja.

7.8. W przypadku uznania reklamacji, tj. stwierdzenia niezgodności Produktu z Zamówieniem, Abbott zwróci Klientowi koszty wysyłki poniesione w związku z odesłaniem Produktu i - nie obciążając Klienta żadnymi dodatkowymi kosztami - zgodnie z żądaniem Klienta dokona  wymiany Produktu na nowy, naprawy Produktu albo zwrotu części (w przypadku obniżenia ceny) lub całości (w przypadku odstąpienia) Ceny na rzecz Klienta. Produkt wymieniony w ramach uznanej reklamacji przekazywany jest bezpłatnie.

7.9. W przypadku wymiany Produktu na nowy, bądź odstąpienia od umowy – własność wadliwego Produktu przechodzi z powrotem na Abbott.

7.10. W przypadku odstąpienia od umowy, bądź obniżenia ceny Produktu, Abbott zwróci odpowiednią kwotę na rachunek bankowy wskazany przez Klienta pod adresem
e-mail zamowienia@abbott.com.

7.11. Abbott nie udziela Klientom gwarancji na Produkty sprzedane i dostarczone Klientom na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków. 

8. OBSŁUGA KLIENTÓW

8.1 Klient może skontaktować się z Abbott poprzez Dział Obsługi Klienta, dzwoniąc pod numer 800-500-800 (połączenie bezpłatne) kontaktując się drogą elektroniczną pod adresem e-mail zamowienia@abbott.com lub drogą pocztową pod adresem Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 21 B, Warszawa 02-676

8.2 Po odebraniu Zamówienia przez Klienta, Abbott może skontaktować się z Klientem na podany numer telefonu lub adres e-mail w celu zbadania poziomu satysfakcji Klienta, obsługi procesu zakupowego lub rozpatrzenia reklamacji.

 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Abbott będzie przetwarzała dane osobowe Klienta zgodnie z treściami zawartymi w „Polityce dotyczącej prywatności oraz plików cookies” zamieszczonej na stronie internetowej www.libre.pl

10. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I WŁAŚCIWY SĄD

Niniejsze Ogólne Warunki są regulowane i muszą być interpretowane zgodnie z prawem polskim. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z interpretacji lub z wykonywania Ogólnych Warunków, będzie je rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby Abbott. 

11. ZMIANA OGÓLNYCH WARUNKÓW I ICH SKUTECZNOŚĆ

Abbott zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków w każdym momencie. Nowe warunki zawarte w zaktualizowanej wersji Ogólnych Warunków będą stosowane dopiero po opublikowaniu ich na www.libre.pl do Zamówień złożonych przez Klienta po dniu opublikowania nowej wersji Ogólnych Warunków. Jeśli niektóre zapisy Ogólnych Warunków nie będą miały mocy prawnej lub okażą się nieważne, taka sytuacja nie wpłynie na ważność pozostałych zapisów.

 

Ostatnia aktualizacja: 02 stycznia 2024

Loading...