Visa Icon
Mastercard Icon

5–7 dager levering (beregnet standardlevering)

delivery

Alle betalingsmetoder er sikre og krypterte

safe

Handlevognen er tom

Ønsker du å handle for våre produkter?
Utforsk vår FreeStyle Libre 2-sensor og legg den i handlekurven.

Kjøps og Brukervilkår

Kjøps og Brukervilkår

Velkommen til Abbott Norge AS

Abbott Laboratories Online-brukervilkår

Dato for disse Online-brukervilkårenes ikrafttredelse: desember 2022

Disse Online-brukervilkårene regulerer din tilgang til og bruk av nettsider kontrollert av Abbott Laboratories, inkludert dets datterselskaper og nærstående selskaper (samlet kalt "Abbott") som lenker til disse Online-brukervilkårene (samlet kalt "Abbottnettsider"). Disse Online-brukervilkårene gjelder ikke for Abbottnettsider som ikke lenker til disse Online-brukervilkårene, for personer bosatt i USA eller for tredjepartsnettsider som Abbottnettsider lenker til. Vennligst les Online-brukervilkårene nøye før du benytter Abbottnettsidene.

Gjennom å bruke nettsidene, samtykker du til å være bundet av disse Online-brukervilkårene.

Vennligst også les personvern- og cookiepolicy for informasjon om vår holdning til personvern og din informasjon.

Abbott forbeholder seg retten fra tid til annen å endre disse Online-brukervilkårene for å reflektere tekniske fremskritt, endringer i lovgivning og andre rettsakter eller av forretningsmessige årsaker. Dersom Abbott endrer disse Online-brukervilkårene, kommer den siste versjon av Online-brukervilkårene alltid til å publiseres på Abbottnettsidene og vi kommer til å informere deg om endringene gjennom å publisere en melding på Abbottnettsidene, samt gjennom å oppdatere dato for ikrafttredelse som angitt øverst på disse Online-brukervilkårene, eller gjennom å sende deg en e-post til den primære e-postadressen du har oppgitt. Du bør regelmessig lese gjennom Online-brukervilkårene. Dersom du ikke godtar Online-brukervilkårene og/eller de endrede Online-brukervilkårene forplikter du deg til å slutte å bruke Abbottnettsidene.

Din bruk

Abbott har ansvaret for at håndtering av dine personopplysninger skjer i henhold til «Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) LOV-2018-06-15-38 og Personvernforordningen (Forordning 2016/679, på engelsk General Data Protection Regulation, forkortet GDPR)».

Dersom en bruker av Abbottnettsidene publiserer en melding (for eksempel tilbakemelding, spørsmål, kommentar, forslag eller idé) til Abbott muntlig, skriftlig eller elektronisk, skal dette ikke innebære at informasjonen blir konfidensiell med mindre Abbott uttrykkelig på forhånd har godtatt dette. Dersom noen Abbottnettsider krever eller anmoder om at slik informasjon skal gis og denne informasjonen inneholder personopplysninger (for eksempel navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) skal Abbott innhente, bruke og bevare personopplysningene på et slikt sett som er forenelig med vår personvern- og cookiepolicy. Med mindre annet er angitt skal slike meldinger og all informasjon som gis i disse ansees som ikke-konfidensielle, og Abbott står fritt til å gjengi, offentliggjøre eller på annet sett bruke slik informasjon til formål som forskning, utvikling, produksjon, bruk og salg av produkter der informasjonen inngår eller andre formål som Abbott måtte velge med rimelig tilknytning til disse. Den som sender informasjon til Abbott bærer ansvaret for innholdet, inkludert for at den er sann og korrekt, ikke inneholder upassende, straffbart eller injurierende materiale, samt at den ikke innebærer inngripen i noen annens eiendoms- eller opphavsrett eller rett til privatliv.
Er du under 15 år, eller mellom 15 og 18 år, trenger du tillatelse fra foreldre/foresatte til å registrere person-opplysninger på dette nettstedet.

Produktmerking

Produktnavn, produktbeskrivelser og produktmerking kan stamme fra USA eller annet tredjeland som ikke er det landet der du er bosatt. Det er mulig at et visst produkt ikke finnes tilgjengelig i alle land eller at det markedsføres under et annet varemerke, i andre konsentrasjoner eller for andre symptomer. Mange av de produkter som listes leveres kun ut mot resept fra helsepersonell på ditt sted. Ingen styremedlemmer, ansatte, agenter eller stedfortredere for Abbott, dets datterselskaper eller nærstående selskaper yter gjennom Abbottnettsidene medisinsk rådgivning, diagnostisering, behandling eller andre medisinske tjenester som på noe sett etablerer et lege-pasient-forhold med mindre Abbott uttrykkelig har angitt og godkjent dette på forhånd.

Immaterielle eiendeler

Abbott eier og forbeholder seg alle rettigheter, eierskap og interesser i informasjon, dokumenter og dertil tilhørende grafisk materiell på Abbottnettsidene ("Informasjonen"), med unntak for slik informasjon som er produsert av tredjeparts leverandører i henhold til Abbott.

Det er tillatt å bruke Informasjonen under forutsetning av at:

  1. det ovenstående opphavsrettslige forbeholdet gjengis i alle sammenhenger;
  2. Informasjonen kun anvendes til informasjon og ikke-kommersiell eller personlige formål;
  3. Informasjonen ikke endres på noe vis; og
  4. intet grafisk materiale som finnes på Abbottnettsidene brukes løsrevet fra den tilhørende teksten.

Abbott er ikke ansvarlig for innhold som leveres av tredjepartsleverandører og det er ikke tillatt å distribuere slikt materiale uten tillatelse fra den som har opphavsrett til det.

Med unntak av den rett som du uttrykkelig er gitt til å bruke Abbottnettsidene og Informasjonen i disse Online-brukervilkårene, overføres ingen eiendoms- eller opphavsrett til deg, inklusiv men ikke begrenset til lisens, varemerke eller annen rettighet tilhørende Abbott i anledning disse Online-brukervilkårene.

Varemerker, forretningskjennetegn, produktutseende og produkter på Abbottnettsidene tilhørende Abbott får ikke kopieres, etterlignes eller brukes, helt eller delvis, uten skriftlig forhåndssamtykke fra Abbott, utenom i den hensikt å identifisere Abbotts varer eller tjenester.

Personvern og sikkerhet

Abbott påtar seg lovpålagte sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte informasjon om deg fra tap, tyveri, misbruk, ulovlig tilgang, offentliggjøring, endring eller ødeleggelse. Vi oppfordrer deg dog til å være forsiktig når du sender personopplysninger over internett, spesielt informasjon som vedrører din helse. For å opprettholde konfidensialitet for dine opplysninger må du holde passordet hemmelig.

Ansvarsbegrensning

Abbott tar intet ansvar for det materialet, den informasjon og de formål som det vises til, lastes opp eller på annen måte er tilgjengelig på Abbottnettsidene. Abbottnettsidene, inklusive disses innhold, gjøres tilgjengelig "som de er" (dvs. de kan iblant inneholde tekniske unøyaktigheter og skrivefeil) og med forbehold om tilgjengelighet. I den utstrekning det er tillatt i henhold til det relevante regelverk, og med unntak for det som uttrykkelig følger av disse Online-brukervilkårene, gir Abbott ingen lovnader eller garantier om, verken uttrykkelig, underforstått, innfortolket eller på annet vis, at informasjonen eller innholdet (ikke begrenset til dette) på Abbottnettsidene er riktig, fullstendig, korrekt, formålstjenlig eller rimelig.

Den enkelte tar selv ansvaret for og risiko forbundet med bruk av Abbottnettsiden og/eller materiell, Informasjon eller formål det vises til, lastes opp eller på annet vis er tilgjengelig via Abbottnettsidene. Abbott forbeholder seg retten til når som helst og uten forhåndsvarsel å gjøre tillegg, overstrykninger eller endringer i informasjonen på Abbottnettsidene.

Abbott, våre leverandører, tjenestemenn, styremedlemmer, ansatte eller agenter skal under ingen omstendigheter være erstatningsansvarlige for noen form for skade, inkludert men ikke begrenset til direkte skade, indirekte skade (inkludert tap av gevinst eller omsetning), tilfeldig eller spesiell skade, følgeskade eller skade som på noe vis følger av eller har sammenheng med eksistensen av eller bruk eller manglende tilgang til bruk av Abbottnettsidene og/eller Informasjonen, innholdet og/eller tjenester på Abbottnettsidene, uavhengig av om Abbott har fått opplyst at slik skade er mulig.

Abbott har ikke ansvar for, og gir ingen garantier for, riktigheten av, formålstjenlighet, anvendelighet, oppdatering eller at noen informasjon eller noe innhold som gis av tredjepart, inkludert eventuelle lenker til eller fra tredjepartsnettsider.

Abbottnettsidene kan inneholde uttalelser om fremtiden som gjenspeiler Abbotts syn og forventninger om fremtidige hendelser og forretningsmessig utvikling. Slike fremtidsrettede utsagn er forbundet med risiko og usikkerhetsfaktorer. Den faktiske utvikling eller de faktiske resultatene kan skille seg vesentlig fra prognoser og påvirkes av et antall faktorer, inkludert men ikke begrenset til, graden av fremskritt i pågående forskningsprogram, resultatet av pågående eller fremtidig kliniske prøver, den pågående markedsføring av Abbotts produkter, tilsynsmyndighetenes godkjennelse av legemiddel, gyldigheten av og opprettholdelse av Abbotts patenter, stabiliteten hos Abbotts forretningsmessig samarbeidspartnere samt den alminnelige økonomiske konjunktur. Abbott har til hensikt regelmessig å oppdatere Abbottnettsidene, men påtar seg intet ansvar for å oppdatere noen deler av innholdet.

Et hvert krav med henvisning til omstendigheter som knytter seg til eller har sammenheng med Abbottnettsidene eller disse Online-brukervilkårene må reises innen to år etter at disse omstendighetene oppstod.

Merk at det kan finnes ytterligere rettslige meddelelser, ansvarsfraskrivelser og vilkår som er anvendelige på Abbottsnettsider.

Bestille

Før du kan bestille produkter fra Abbottnettsidene, ber vi deg godkjenne disse Kjøpsvilkårene ved å klikke på ruten ["Jeg godkjenner"]. Hvis du velger ikke å godkjenne Kjøpsvilkårene, kan du ikke bestille produkter fra Abbottnettsidene.

Du må gjøre følgende for å inngå en avtale om kjøp med Abbott:

  • Du bestiller produkter på Abbotnettsiden ved å klikke på ruten ”[Til betaling]” som kommer opp etter at du har fylt ut all informasjon som er nødvendig for bestillingen. Fullstendige instruksjoner for bestilling finnes på Abbottnettsidene.

Avtale om kjøp inngås først når vi har bekreftet bestillingen ved å sende en ordrebekreftelse til den e-postadressen du har oppgitt ved bestilling. Ved ordrebekreftelse sender vi deg samtidig en kopi av disse Brukervilkårene og Kjøpsvilkårene. Vi anbefaler at du skriver ut en kopi av Brukervilkårene og Kjøpsvilkårene.

Priser og betaling

Prisene som er oppgitt på Abbottnettsidene gjelder og er oppgitt i norske kroner (NOK) inklusiv moms. Prisene på Abbottnettsidene er eksklusiv leveringskostnader. Mer informasjon om leveringskostnader følger av punktet "Levering og leveringskostnader" nedenfor.

Betaling av bestilte produkter skjer når kjøpet fullføres på Abbottnettsidene. Du betaler for produktet med betalings- eller kredittkort. Abbott aksepterer følgende betalings- og kredittkort: Visa og Mastercard.

Levering og leveringskostnader

Du betaler selv leveringskostnaden. Velger du å tegne et Abonnement som beskrevet i avsnittet "Bestille" ovenfor, står Abbott for leveringskostnadene.

Levering skjer til leveringsadressen du har oppgitt i bestillingen.

Du får alltid beskjed om eventuelle leveringsforsinkelser. Du har alltid rett til å heve kjøpet ved leveringsforsinkelser. Se informasjon nedenfor om hvordan du kontakter kundeservice dersom du ønsker å heve kjøpet.

Ingen angrerett

Som kunde har du dessverre ikke angrerett på medisinsk utstyr da dette i henhold til Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) er unntatt hovedregelen om fjorten (14) dagers angrerett.

Angrerett gjelder ikke legemidler og medisinsk utstyr.  Avtaler om kjøp av legemidler og medisinsk utstyr er unntatt fra angreretten, og da uavhengig av om forseglingen på varene er brutt eller ikke.

Hvis du ønsker å klage over en vare kjøpt hos oss kan du inngi en klage til Forbrukerrådet. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dersom du er misfornøyd med en vare du har kjøpt, må du klage til oss før du inngir klage til Forbrukerrådet. Abbott er ikke pliktig til å følge vedtak fattet av Forbrukerrådet.

Trykk på denne linken for tilgang til Forbrukerrådets nettsider og klageskjema.  Ved klage til nemnda så skal du informere om vår e-postadresse: info.adc@abbott.no

Reklamasjon og Retur

Hvis du har fått et defekt eller feil produkt ber vi deg om å kontakte vår kundetjeneste omgående. Ved retur reklamasjoner er du ansvarlig for å sende produktet tilbake til oss. Kontakt alltid vår kundetjeneste ved reklamasjoner.

Generelt

Abbottnettsidene er laget og drives under lovgivningen i delstaten Illinois. Norsk lov regulerer de vilkår som angis i disse Online-brukervilkårene. For det tilfellet at oppnevnt domstol skulle konkludere med at noen bestemmelser i disse Online-brukervilkårene er ugyldige og ikke kan anvendes, aksepterer du allikevel at de øvrige bestemmelsene i disse Online-brukervilkårene skal gjelde fullt ut.

Denne nettsiden gir en oversikt over vår virksomhet i Skandinavia. Om du vil besøke Abbotts selskapsnettside, kan du klikke her:

http://www.abbott.com

ADC-65866 v 1.0 11/22

Loading...