Za pravilno delovanje je potrebno imeti samo eno, zadnjo posodobljeno, različico aplikacije FreeStyle LibreLink.

Preverite, za katere modele telefonov lahko prenesete aplikacijo FreeStyle LibreLink.

POGOJI UPORABE

Spletna stran https://www.freestyle.abbott/si-sl/home.html (v nadaljnjem besedilu: »Spletno mesto«) je namenjena samo slovenskim uporabnikom – slovenskim državljanom. Družba Abbott Laboratories d.o.o. zato ne odgovarja, če do tega Spletnega mesta dostopajo in ga uporabljajo uporabniki iz drugih držav, ter izključuje odgovornost za kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala zaradi kakršnekoli uporabe vsebine tega Spletnega mesta v celoti ali deloma za kakršenkoli namen zunaj območja Republike Slovenije.

Datum začetka veljavnosti teh Pogojev uporabe:  2020

Ti Pogoji uporabe urejajo vaš dostop do in uporabo tega Spletnega mesta ter spletnih mest, ki jih upravlja Abbott in ki so povezana s temi Pogoji uporabe (to Spletno mesto in druga mesta, ki jih upravlja Abbott, so skupaj imenovana »Spletna mesta Abbott«). Za namene tega dokumenta »Abbott« pomeni družbe, povezane z matično družbo Abbott Laboratories v ZDA, vključno z družbo Abbott Laboratories d.o.o. v Sloveniji.

Če ni določeno drugače, ti Pogoji uporabe ne veljajo za: Spletna mesta Abbott, ki niso povezana s temi Pogoji uporabe, prebivalce drugih držav, vključno z Združenimi državami Amerike, ali spletna mesta tretjih oseb, s katerimi so lahko povezana Spletna mesta Abbott. Vaša uporaba tega Spletnega mesta je urejena s temi Pogoji uporabe in Pravilnikom o zasebnosti.

Brez poseganja v vaše pravice v skladu z ustrezno zakonodajo si Abbott pridržuje pravico, da spremeni te Pogoje uporabe tako, da bodo odražali tehnološki napredek, zakonodajne in regulatorne spremembe ter dobre poslovne prakse. Če Abbott spremeni te Pogoje uporabe, bo posodobljena različica teh Pogojev uporabe vsebovala omenjene spremembe, o njih pa vas bomo obvestili tako, da bomo posodobili datum začetka veljavnosti na vrhu teh Pogojev uporabe.

Z dostopom do in uporabo tega Spletnega mesta ter njegove vsebine soglašate, da ste prebrali, razumeli in se strinjali, da vas zavezuje trenutna različica teh Pogojev uporabe. Če s temi Pogoji uporabe ne soglašate ali ste s Spletnim mestom nezadovoljni, je vaš edini in izključni  možen ukrep to, da nehate uporabljati to Spletno mesto in vso dostopno vsebino.

Izjave O Omejitvi Odgovornosti

Kot uporabnik tega spletnega mesta pripoznavate in soglašate z naslednjim:

a.         Čeprav si prizadevamo na Spletnem mestu zagotavljati najnovejše razvojne dosežke v zvezi z našimi izdelki in storitvami ter druge informacije o Abbott-u, ne jamčimo za točnost, veljavnost in ustreznost informacij na Spletnem mestu. Vsak posameznik v celoti prevzema odgovornost in vsa tveganja, ki izhajajo iz uporabe Spletnih mest Abbott, vključno s tem Spletnim mestom. Informacije so predstavljene »TAKŠNE, KOT SO« in lahko vsebujejo tehnične nepravilnosti ali tipografske napake. Abbott si pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega obvestila doda, izbriše ali spremeni informacije na Spletnih mestih Abbott.

b.         Abbott ne daje nikakršnih izjav ali jamstev v zvezi z informacijami ali vsebino, objavljeno na spletnem mestu. Abbott se s tem odreka vsem izrecnim ali nakazanim izjavam in jamstvom, UREJENIM V  ZAKONODAJI, pogodbi ali na drugem mestu, kar brez omejitev vključuje vsa jamstva glede ustreznosti za prodajo, primernosti za določen namen, lastninske pravice ali nekršenja. V OBSEGU, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja,

Abbott v nobenem primeru ni odgovoren za škodo kakršnekoli vrste ali narave, kar brez omejitev vključuje neposredno, POSREDNO, POSEBNO (vključno z izgubo dobička), posledično ali naključno škodo, ki izhaja iz oziroma je povezana z obstojem ali uporabo spletnega mesta in/ali informacij ali vsebine, objavljene na spletnem mestu, ne glede na to, ali je bil Abbott obveščen glede možnosti takšne škode ali ne.

c.          V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, Abbott ni odgovoren in ne zagotavlja nikakršnega jamstva za točnost, veljavnost, pravočasnost in ustreznost kakršnihkoli informacij ali vsebine, prejete od tretjih oseb, vključno z vsemi hiperpovezavami na spletna mesta ali s spletnih mest tretjih oseb. Če na Spletnem mestu ni določeno drugače, Abbott ne bo urejal, cenzuriral ali na kako drugače nadzoroval vsebine, ki jo tretje osebe dajo na spletne oglasne deske, v klepetalnice ali na podobne forume, objavljene na Spletnem mestu. Takšne informacije se obravnavajo kot nezanesljive oziroma sumljive in so nepodprte s strani Abbott-a.

d.         Spletno mesto lahko vsebuje napovedi, ki odražajo trenutna pričakovanja družbe Abbott glede prihodnjih dogodkov in razvoja poslovanja. Takšne napovedi vključujejo tveganja in negotove zaključke

. Dejanski razvoj ali rezultati se lahko bistveno razlikujejo od predvidenih, saj so odvisni od številnih dejavnikov, kar brez omejitev vključuje uspešnost trenutnih raziskovalnih programov, rezultate trenutnih ali prihodnjih kliničnih raziskav, tekočo komercializacijo izdelkov, regulativne odobritve farmacevtskih izdelkov, veljavnost in uveljavljanje patentov, stabilnost komercialnih odnosov in splošne gospodarske razmere. Abbott sicer namerava redno posodabljati Spletno mesto, vendar ne prevzema nobene obveznosti za posodobitve katerekoli vsebine.

VAŠA UPORABA

Z obiskom Spletnega mesta razumete, pripoznavate in soglašate z naslednjim:

a.         Z uporabo Spletnega mesta soglašate, da ne boste onemogočali ali prestrezali naših elektronskih informacij, objavljenih na Spletnem mestu ali na katerem od naših strežnikov. Prav tako soglašate, da ne boste poskušali zaobiti nobenih varnostnih mehanizmov Spletnega mesta in da boste spoštovali vso ustrezno lokalno, državno, evropsko in mednarodno zakonodajo ter pravila in predpise.

b.         Abbott podeljujete pravico do uporabe vse vsebine, ki jo naložite ali kako drugače prenesete na Spletno mesto, pri čemer veljajo ti Pogoji uporabe in Pravilnik o zasebnosti Abbott-a, in sicer v kakršnikoli obliki, ki jo izbere Abbott, kar brez omejitev vključuje kopiranje, prikazovanje, izvajanje ali objavo v kakršnemkoli formatu, spreminjanje, vključitev v drugo gradivo ali predelavo dela na podlagi take vsebine. V obsegu, ki ga dovoljuje ustrezna zakonodaja, se odrekate izvrševanju vseh moralnih pravic, ki bi jih lahko imeli glede vsebine, ki jo naložite ali kako drugače prenesete na Spletno mesto (če ta obstaja).

c.          Razen kot je izrecno opredelil in s tem predhodno soglašal Abbott, se ne vzpostavi zaupno razmerje, če je kateri uporabnik Spletnega mesta udeležen v ustni, pisni ali elektronski komunikaciji z Abbott-om (kot so povratne informacije, vprašanja, komentarji, predlogi, zamisli itd.). Če to Spletno mesto ali katerokoli Spletno mesto Abbott potrebuje ali zahteva, da podate takšne informacije, in če takšne informacije vsebujejo informacije, ki omogočajo prepoznavanje oseb (npr. ime, naslov, telefonska številka, e-naslov),

jih mora Abbott pridobiti, uporabljati in hraniti na način, ki je v skladu z našim Pravilnikom o zasebnosti. V nasprotnem primeru takšna komunikacija in informacije, ki jih podate v tej komunikaciji, ne veljajo za zaupne, Abbott pa ima pravico, da takšne informacije razmnoži, objavi ali kako drugače uporabi za kakršenkoli namen, kar brez omejitev vključuje raziskave, razvoj, proizvodnjo, uporabo ali prodajo izdelkov, ki vključujejo takšne informacije. Oseba, ki pošlje kakršnekoli informacije Abbott-u, je v celoti odgovorna za njihovo vsebino, vključno z njihovo resničnostjo in točnostjo ter kršitvijo imetniških pravic drugih posameznikov ali njihove pravice do zasebnosti.

OZNAČEVANJE IZDELKOV

Imena, opisi in etikete na izdelkih lahko izvirajo iz ZDA ali tretje države, pri kateri ne gre za Slovenijo. Izdelki morda niso na voljo v vseh državah ali pa so na voljo pod drugim imenom blagovne znamke, v različnih jakostih ali za različne indikacije. Številni od navedenih izdelkov so na voljo samo na recept, ki ga izdajo lokalni zdravstveni delavci.

Razen kot je izrecno opredelil in s tem predhodno soglašal Abbott, noben direktor, zaposleni, zastopnik ali predstavnik Abbott-a oziroma njegovih hčerinskih in povezanih družb ne daje zdravniških nasvetov in ne postavlja diagnoz ter ponuja zdravljenja ali drugih zdravstvenih storitev, ki bi na kakršenkoli način vzpostavljale odnos zdravnik–pacient prek Spletnega mesta.

INTELEKTUALNA LASTNINA

Informacije, dokumenti in povezan grafični material, objavljen na Spletnih mestih Abbott, vključno s tem Spletnim mestom (»informacije«), so izključna last Abbott-a, razen informacij, ki jih posredujejo tretji ponudniki v skladu s pogodbo z Abbott-om. Dovoljenje za uporabo informacij je mogoče podeliti, če (1) je zgoraj navedeno obvestilo o avtorskih pravicah natisnjeno na vseh kopijah; (2) se informacije uporabljajo samo za informativne in nekomercialne ali osebne namene; (3) se informacije ne spremenijo na kakršenkoli način;

in (4) se grafični material, ki je na voljo na tem Spletnem mestu ali na katerem od Spletnih mest Abbott, ne uporablja ločeno od spremljevalnega besedila. Abbott ne odgovarja za vsebino, ki jo prejme od tretjih ponudnikov, vam pa je takšno gradivo prepovedano distribuirati brez dovoljenja imetnika avtorskih pravic omenjenega gradiva. Razen kot je dovoljeno zgoraj ni nikomur dovoljeno podeliti nikakršnih izrecnih ali implicitnih licenc ali pravic za katerikoli patent, blagovno znamko ali drugo imetniško pravico Abbott-a.

Brez predhodnega pisnega dovoljenja Abbott-a ni dovoljeno uporabljati blagovnih znamk Abbott-a, njegovega trgovskega imena, trgovske preobleke in izdelkov na tem Spletnem mestu ali na drugih Spletnih mestih Abbott, razen za namene identifikacije izdelka ali storitev družbe.

ZASEBNOST IN VARNOST

Abbott je zavezan varovanju vaše zasebnosti na spletu. Razumemo, da je zasebnost za naše stranke in obiskovalce Spletnega mesta pomembna. Našo uporabo podatkov, ki omogočajo prepoznavanje oseb, ureja naš Pravilnik o zasebnosti. Z dostopom do Spletnega mesta in njegovo uporabo pa soglašate, da vas navedeni Pravilnik o zasebnosti zavezuje.

Sami razumete in soglašate, da pri pošiljanju informacij, ki omogočajo prepoznavanje oseb, na Spletno mesto ni absolutnega jamstva, čeprav ima Abbott vzpostavljene zaščitne ukrepe za preprečitev nepooblaščenega dostopa ali prestrezanja. v malo verjetnem primeru prestrezanja ali nepooblaščenega dostopa kljub našim prizadevanjem Abbott ni odgovoren za takšno prestrezanje ali nepooblaščen dostop ali kakršnokoli neposredno, POSREDNO, POSEBNO, naključno ali posledično škodo (vključno z izgubo dobička), ki bi jo utrpela stranka ali uporabnik,

četudi je bil Abbott predhodno obveščen o možnosti nastanka takšne škode in sicer v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. poleg tega pa Abbott niti izrecno in niti implicitno ne jamči, DA INFORMACIJ, ki jih poda stranka, ni mogoče prestreči ali do njih nepooblaščeno dostopati, ter ne zagotavlja nobenega jamstva ustreznosti za prodajo in primernosti za določen namen. vsaka stranka je odgovorna za ohranjanje zaupnosti svojega gesla.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, Abbott ne prevzema nobene odgovornosti za gradiva, informacije in mnenja, ki so zagotovljena, objavljena ali kako drugače na voljo na spletnem mestu. Zanašanje na ta gradiva, informacije in mnenja je izključno v vaši odgovornosti. Abbott zavrača odgovornost za poškodbe ali škodo, ki nastane zaradi uporabe Spletnih mest Abbott ali vsebin na teh Spletnih mestih.

SPLETNO MESTO, vsebina spletnega mesta ter izdelki in storitve, ki SO NA VOLJO »TAKŠNI, KOT SO« IN »KOT SO RAZPOLOŽLJIVI« Z VSEMI NAPAKAMI. V OBSEGU, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, Abbott ali njegovi dobavitelji oziroma njihovi direktorji, ZAPOSLENI ALI ZASTOPNIKI (V NADALJNJEM BESEDILU »POGODBENE STRANKE ABBOTT-A«) v nobenem primeru po nobenem pravnem scenariju niso odgovorni za nikakršno škodo, ki izhaja iz ali je povezana z vašo uporabo ali nezmožnostjo uporabe spletnega mesta,

VSEBINE SPLETNEGA MESTA, STORITEV, ki so na voljo na spletnem mestu ali prek spletnega mesta ali katerega koli povezanega mesta, vključno z vso posebno, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, eksemplarično ali posledično škodo, kar brez omejitev vključuje telesne poškodbe, izgubo dobička ali škodo, ki nastane zaradi zamude, MOTENJ V STORITVAH, VIRUSOV, izbrisa datotek ali elektronskih sporočil oziroma napak, izpustitev ali drugih netočnosti na spletnem mestu ali v vsebini spletnega mesta, ne glede na to, ali je prišlo do malomarnosti s strani abbott--A ALI NE, in ne glede na to, ali je bil Abbott obveščen o možnosti nastanka katerekoli takšne škode ali ne.

UPOŠTEVAJTE,da lahko za spletno mesto veljajo dodatna pravna obvestila, izjave o omejitvi odgovornosti in drugi splošni pogoji.

SPLOŠNE DOLOČBE

Strinjajte se, da ti Pogoji uporabe in Pravilnik o zasebnosti tvorijo celotni dogovor v zvezi z njegovo vsebino. Spletno mesto je bilo ustvarjeno in deluje v skladu s slovensko zakonodajo. Če pristojno sodišče ugotovi, da so katere od določb teh Pogojev uporabe neveljavne ali neizvršljive, se strinjate, da druge določbe teh Pogojev uporabe ostajajo v celoti veljavne in učinkovite.

KONEC DOKUMENTA