Zásady ochrany osobných údajov

Dátum účinnosti: 17. 2. 2023

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako nakladáme s osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete na webovej stránke FreeStyle Libre spoločnosti Abbott Laboratories Slovakia s.r.o., IČO: 35 702 958, so sídlom Karadžičova 8, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, Slovensko, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 12145/B (ďalej len spoločnosť „Abbott“, „my“, „náš“) https://www.freestyle.abbott/sk-sk/domov.html (vrátane jej dcérskych a pridružených spoločností), ktorá odkazuje na tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „webové stránky Abbott“), a v prípade, keď nás kontaktujete telefonicky. Spoločnosť Abbott je zodpovedná za spracovanie a je správcom Vašich osobných údajov podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov tiež opisujú, ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje vrátane údajov týkajúcich sa zdravia, keď nás kontaktujete prostredníctvom našich kanálov zákazníckej podpory v súvislosti s našimi výrobkami alebo službami alebo výrobkami alebo službami našich partnerov a pridružených spoločností.  Opisujú tiež zhromažďovanie určitých ďalších typov technických informácií a informácií o prehliadaní webových stránok prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií na webových stránkach spoločnosti Abbott. 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na osobné údaje zhromaždené z webových stránok spoločnosti Abbott, ktoré neodkazujú na tieto Zásady ochrany osobných údajov, ani na webové stránky tretích strán, na ktoré môžu webové stránky spoločnosti Abbott odkazovať. Používanie webových stránok spoločnosti Abbott, ktoré odkazujú na tieto Zásady ochrany osobných údajov, podlieha týmto Zásadám ochrany osobných údajov a Podmienkam používania.

Pred použitím webových stránok spoločnosti Abbott alebo poskytnutím osobných údajov si prečítajte tieto Zásady ochrany osobných údajov.

I. Typy zbieraných informácií

II. Zhromažďovanie osobných údajov

III. Používanie súborov cookie a iných sledovacích technológií

IV. Vaše práva

V. Kontaktné informácie a aktualizácie zásad

 

I. Typy zhromažďovaných informácií, účely a právny základ

Ako sú v týchto Zásadách ochrany osobných údajov definované „osobné údaje“?

„Osobné údaje“ sú informácie, ktoré Vás identifikujú alebo by mohli byť primerane použité na Vašu identifikáciu a ktoré nám poskytujete pri používaní webovej stránky spoločnosti Abbott alebo keď kontaktujete naše kanály zákazníckej podpory a/alebo ktoré zhromažďuje spoločnosť Abbott na iných webových stránkach a uchováva ich v prístupnej forme. Medzi príklady osobných údajov patrí vaše meno, poštová adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Aké typy informácií zhromažďuje spoločnosť Abbott?

Osobné údaje, ktoré poskytujete: Abbott zhromažďuje osobné údaje, ktoré zadávate do dátových polí na webových stránkach Abbott. Môžete napríklad odoslať svoje meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu, platobné údaje, dátum narodenia a/alebo iné informácie, aby ste mohli zadávať objednávky na našich webových stránkach, dostávať informácie o našich produktoch a službách (vrátane aktualizácií softvéru, špeciálnych ponúk, školení o produktoch a iných informácií týkajúcich sa FreeStyle Libre, ktoré Vás môžu zaujímať), registrovať sa do programov alebo webových seminárov spoločnosti Abbott, používať naše kanály zákazníckej podpory alebo odpovedať na prieskumy spoločnosti Abbott. V záujme ochrany Vášho súkromia by ste nemali spoločnosti Abbott poskytovať žiadne informácie, ktoré nie sú výslovne požadované. 

Ak nás kontaktujete prostredníctvom našich kanálov  zákazníckej podpory telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych médií či online chatu (ak je dostupný v krajine Vášho bydliska), môžeme o Vás zhromažďovať rôzne osobné údaje. V závislosti od povahy Vašej požiadavky môžeme zhromažďovať niektoré z nasledujúcich informácií:

 • Vaše meno, adresa, dátum narodenia, krajina bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo;
 • či nás kontaktujete ako používateľ našej webovej stránky alebo v mene niekoho, kto používal naše produkty alebo služby;
 • údaje o Vašom snímači, čítačke alebo merači, informácie o účte alebo iné údaje o Vašom používaní produktov/služieb poskytovaných spoločnosťou Abbott v závislosti od dôvodu, pre ktorý kontaktujete zákaznícku podporu; 
 • ak používate aplikáciu FreeStyle alebo aplikáciu LibreLinkUp, informácie o Vašom mobilnom zariadení vrátane informácií o Vašom operačnom systéme; a
 • informácie o probléme, kvôli ktorému ste nás kontaktovali, vrátane záznamov o našich diskusiách a akýchkoľvek následných krokoch, pri ktorých Vás kontaktujeme.

Neposkytnutie takýchto osobných údajov môže znamenať, že Vám nebudeme môcť poskytnúť požadovaný produkt alebo službu.

Pasívne zhromažďovanie niektorých ďalších technických informácií a informácií o prehliadaní webu: Webové stránky spoločnosti Abbott môžu zhromažďovať informácie o Vašich návštevách webových stránok spoločnosti Abbott bez toho, aby ste takéto informácie aktívne poskytli. Tieto informácie môžu zahŕňať napríklad typ a jazyk Vášho prehliadača, Váš operačný systém, Vašu adresu internetového protokolu (IP), adresy URL stránok, ktoré ste navštívili pred a po návšteve webových stránok Abbott, webové vyhľadávanie, ktoré Vás dostalo na webové stránky Abbott, webové stránky a reklamy, ktoré si prezeráte, a odkazy, na ktoré klikáte v rámci webových stránok Abbott. Tieto informácie sa môžu zhromažďovať pomocou rôznych technológií, ako sú súbory cookie, internetové tagy a sledovacie pixely. Váš internetový prehliadač tiež automaticky prenáša na webové stránky spoločnosti Abbott niektoré z týchto informácií, ako napríklad adresu URL webovej stránky, ktorú ste práve navštívili, a verziu prehliadača, ktorú používa Váš počítač.

II. Zhromažďovanie osobných údajov

Zhromažďuje spoločnosť Abbott „citlivé“ osobné údaje?

V niektorých jurisdikciách a na základe Vášho súhlasu webové stránky spoločnosti Abbott zhromažďujú osobné údaje, napríklad informácie týkajúce sa zdravia. Môžeme zhromažďovať aj citlivé alebo osobitné kategórie osobných údajov vrátane informácií týkajúcich sa zdravia, ak nám tieto informácie poskytnete prostredníctvom našich kanálov zákazníckej podpory. Tieto informácie môžu byť podľa zákonov o ochrane údajov alebo súkromia označené ako „citlivé“. Spoločnosť Abbott prijme dodatočné opatrenia, ktoré vyžadujú miestne zákony na spracovanie takýchto informácií. Okrem toho môžu jednotlivé dcérske spoločnosti alebo pridružené spoločnosti Abbott prijať opatrenia, ktoré budú zohľadňovať miestne zvyklosti alebo spoločenské očakávania týkajúce sa takýchto informácií.

Ako spoločnosť Abbott používa osobné údaje, ktoré som jej poskytol?

Spoločnosť Abbott použije osobné údaje, ktoré ste poskytli prostredníctvom webových stránok spoločnosti Abbott, aby odpovedala na Vaše otázky a poskytla Vám efektívne zákaznícke služby. Spoločnosť Abbott použije osobné údaje, ktoré ste poskytli, na spracovanie a vybavenie všetkých objednávok, ktoré ste urobili na webových stránkach (vrátane zasielania informácií o procese objednávania e-mailom, SMS alebo poštou), na overenie, uľahčenie a správu Vášho zákazníckeho účtu a na spracovanie a zodpovedanie  Vašich otázok. 

Spoločnosť Abbott použije osobné údaje vrátane údajov týkajúcich sa zdravia, ktoré poskytnete, keď nás kontaktujete prostredníctvom našich kanálov zákazníckej podpory, aby Vám poskytla služby zákazníckej podpory. 

Tieto osobné údaje môžeme použiť aj na iné obchodné účely, napríklad aby sme Vám ponúkli možnosť dostávať oznámenia týkajúce sa produktov alebo služieb spoločnosti Abbott, aby sme Vás  pozvali účastniť sa v prieskumoch o našich produktoch alebo aby sme Vás informovali o špeciálnych akciách (ak ste nám dali súhlas, ak sa to vyžaduje podľa platných zákonov).

Vaše poskytnutie osobných údajov spoločnosti Abbott je potrebné na splnenie podmienok zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli, aby sme Vám poskytli produkt alebo službu, ktorú ste si vyžiadali (napríklad keď si objednáte produkt alebo službu prostredníctvom našej webovej stránky). Osobné údaje spracúvame aj v prípadoch, keď je to potrebné na splnenie našich zákonných povinností, napríklad v súvislosti s bezpečnosťou výrobkov alebo zdravotníckych pomôcok. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj v prípadoch, keď je to v našom oprávnenom obchodnom záujme, napríklad aby sme Vám poskytli zákaznícku podporu, vyhodnotili a zlepšili naše existujúce produkty a služby a našu webovú stránku a aby sme mohli skúmať a vyvíjať nové produkty a služby. Ak to vyžadujú platné zákony, môžeme sa spoliehať na Váš súhlas, aby sme Vám mohli posielať informácie o našich produktoch alebo službách, vyzvať Vás na účasť v prieskumoch o našich produktoch, upozorniť Vás na špeciálne propagačné akcie a spracovať údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookie alebo podobných technológií na našej webovej stránke.

Bude spoločnosť Abbott kombinovať osobné údaje, ktoré som poskytol spoločnosti Abbott, s inými osobnými údajmi o mne?

Spoločnosť Abbott môže kombinovať osobné údaje, ktoré zákazník poskytne na jednej webovej stránke spoločnosti Abbott, s osobnými údajmi, ktoré tento zákazník poskytol na iných webových stránkach spoločnosti Abbott.

Spoločnosť Abbott môže kombinovať osobné údaje, ktoré nám poskytnete online, s našimi offline záznamami.

Spoločnosť Abbott môže kombinovať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli priamo, so záznamami poskytnutými tretími stranami.

Tieto konsolidované informácie používame na to, aby nám pomohli lepšie navrhnúť webové stránky Abbott a produkty Abbott, aby sme Vám mohli oznamovať informácie, aby sme zlepšili naše marketingové a výskumné aktivity a aby sme uľahčili ďalšie obchodné funkcie.

Aké mám možnosti voľby v súvislosti s tým, ako spoločnosť Abbott zhromažďuje a používa osobné údaje o mne?

Množstvo a typ osobných údajov, ktoré o Vás spoločnosť Abbott získava, môžete vždy obmedziť tým, že sa rozhodnete neposkytnúť informácie alebo nezadať žiadne osobné údaje do formulárov alebo dátových polí na webových stránkach spoločnosti Abbott. Niektoré z našich služieb Vám môžeme poskytnúť len vtedy, ak nám poskytnete príslušné osobné údaje. V iných častiach webových stránkach spoločnosti Abbott sa Vás môžeme spýtať, či si želáte prihlásiť alebo odhlásiť sa z našich kontaktných zoznamov pre ponuky, propagačné akcie a ďalšie služby, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Zdieľa spoločnosť Abbott osobné údaje s tretími stranami?

Spoločnosť Abbott neodovzdá ani neposkytne licenciu na Vaše osobné údaje tretím stranám s výnimkou prípadov súvisiacich s predajom alebo prevodom produktovej série alebo divízie, alebo v súvislosti so spoločným marketingovým programom, alebo ak ste na to dali súhlas, ak to vyžadujú platné zákony.

Spoločnosť Abbott môže zdieľať Vaše osobné údaje s tretími stranami, s ktorými spoločnosť Abbott spoločne predáva výrobok alebo službu alebo spoločne vykonáva program alebo činnosť. Spoločnosť Abbott Vás upozorní, ak sa registrujete do programu, ktorý sa bude vykonávať spoločne s inou spoločnosťou, ktorá môže vyžadovať prístup k Vašim osobným údajom.

Spoločnosť Abbott môže Vaše osobné údaje zdieľať aj s dodávateľmi, s ktorými spoločnosť Abbott uzatvára zmluvy na vykonávanie obchodných činností pre spoločnosť Abbott (napríklad služby zákazníckej podpory, doručovacie služby, služby online platieb a služby odhaľovania podvodov). Ak spoločnosť Abbott poskytuje Vaše osobné údaje dodávateľom, aby nám pomáhali pri našich obchodných činnostiach, spoločnosť Abbott vyžaduje od týchto dodávateľov, aby zachovávali dôvernosť Vašich osobných údajov a používali Vaše osobné údaje len na vykonávanie funkcií pre spoločnosť Abbott.

Spoločnosť Abbott môže poskytnúť Vaše osobné údaje tretej strane v súvislosti s predajom alebo prevodom jednej zo svojich produktových sérií alebo divízií, aby Vám kupujúci mohol naďalej poskytovať informácie a služby.

Spoločnosť Abbott si vyhradzuje právo sprístupniť Vaše osobné údaje, aby reagovala na oprávnené žiadosti o informácie od štátnych orgánov alebo orgánov činných v trestnom konaní, aby riešila situácie týkajúce sa národnej bezpečnosti alebo ak to inak vyžaduje zákon. V určitých prípadoch môže spoločnosť Abbott Vaše osobné údaje sprístupniť aj právnym poradcom a audítorom. 

Kto v rámci spoločnosti Abbott bude mať prístup k osobným údajom o mne?

K osobným údajom má prístup obmedzený počet zamestnancov spoločnosti Abbott.

Našich zamestnancov školíme o dôležitosti ochrany osobných údajov a o tom, ako s osobnými údajmi vhodne a bezpečne zaobchádzať a spravovať ich.

Ako spoločnosť Abbott zabezpečuje osobné údaje?

Spoločnosť Abbott sa snaží zabezpečiť každú webovú stránku, na ktorej sa zhromažďujú osobné údaje; dôvernosť osobných údajov prenášaných cez internet však nemožno zaručiť. Vyzývame Vás k opatrnosti pri prenose osobných údajov cez internet, najmä osobných údajov týkajúcich sa Vášho zdravia.

Spoločnosť Abbott nemôže zaručiť, že neoprávnené tretie strany nezískajú prístup k Vašim osobným údajom; preto pri odosielaní osobných údajov na webové stránky spoločnosti Abbott musíte zvážiť výhody aj riziká.

Okrem toho sa na webových stránkach spoločnosti Abbott, na ktoré sa vzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov, zobrazí upozornenie vždy, keď sa odkazuje na webovú stránku, ktorá nie je kontrolovaná spoločnosťou Abbott alebo nepodlieha Zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Abbott; pred odoslaním osobných údajov by ste mali skontrolovať zásady ochrany osobných údajov takýchto webových lokalít tretích strán.

Prenáša spoločnosť Abbott osobné údaje do rôznych jurisdikcií?

Spoločnosť Abbott ukladá údaje na zabezpečených serveroch v niekoľkých krajinách na celom svete. Upozorňujeme, že informácie, ktoré nám poskytnete alebo ktoré získame v dôsledku Vášho používania webových stránok spoločnosti Abbott, môžu byť spracované a prenesené do iných krajín, ako je krajina, v ktorej máte bydlisko, vrátane Spojených štátov. Zákony o ochrane súkromia a osobných údajov v takýchto krajinách nemusia byť rovnocenné so zákonmi v krajine Vášho bydliska. Osobné údaje prenášame mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) a Spojeného kráľovstva do tretích krajín, ktoré neposkytujú rovnakú úroveň ochrany. V záujme ochrany Vašich osobných údajov budeme takéto prenosy vykonávať len na základe (i) rozhodnutia Európskej komisie, ktoré to povoľuje, alebo v prípade Spojeného kráľovstva na základe rozhodnutia Úradu komisára pre informácie (Information Commissioner’s Office - ICO), alebo (ii) na základe štandardných zmluvných doložiek schválených EÚ alebo v prípade Spojeného kráľovstva na základe dohody o prenose údajov schválenej ICO. Upozorňujeme, že spoločnosť Abbott uzavrela dohody o prenose údajov na základe štandardných zmluvných doložiek EÚ na prenos Vašich osobných údajov z EHP do tretích krajín, medzi ktoré patria aj Spojené štáty.

Ak chcete požiadať o kópiu dohody, ktorú používame na export Vašich osobných údajov z EHP/UK do tretej krajiny, obráťte sa na našu zodpovednú osobu pre ochranu údajov EÚ (EU-DPO, podrobnosti nižšie).

V závislosti od krajiny Vášho bydliska môžeme poskytovať alebo využívať služby zákazníckej podpory iných tretích strán v EHP, Spojenom kráľovstve, USA alebo v severnej Afrike. Keď zavoláte na naše kanály zákazníckej podpory, Váš hovor bude najprv presmerovaný cez call centrum vo Vašom regióne. Ak nebudeme schopní vyriešiť Váš problém v tejto počiatočnej fáze, je možné, že budeme musieť Vašu požiadavku eskalovať na tím, ktorý sa nachádza v inom regióne. To znamená, že k Vašim osobným údajom môže byť najprv získaný prístup v rámci Vášho geografického regiónu a následne z inej krajiny, ktorá sa nachádza mimo Váš región. Vaše osobné údaje budú uložené v bezpečnom cloudovom systéme správy údajov, ktorý má obmedzený prístup k funkciám.

Ako dlho bude spoločnosť Abbott uchovávať moje osobné údaje?

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na doručenie a sprístupnenie aplikácie, služby alebo produktu, o ktoré ste požiadali, alebo v súlade s akýmikoľvek zákonnými požiadavkami vrátane požiadaviek na bezpečnosť produktov a zdravotníckych pomôcok. Pre ďalšie informácie kontaktujte naše oddelenie EU-DPO prostredníctvom nižšie uvedených údajov.

Ako spoločnosť Abbott chráni súkromie detí?

Spoločnosť Abbott na webových stránkach Abbott vedome nezhromažďuje ani nepoužíva žiadne osobné údaje detí. Vedome nedovoľujeme deťom objednávať naše výrobky, komunikovať s nami ani používať žiadne z našich online služieb.

Ak ste rodič a dozviete sa, že nám Vaše dieťa poskytlo informácie, kontaktujte nás jedným zo spôsobov uvedených nižšie a my s Vami budeme tento problém riešiť.

Ako môžem opraviť osobné údaje alebo ich vymazať z aktuálnych záznamov o zákazníkoch?

V súlade s miestnymi právnymi predpismi môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje odstránili z našich aktuálnych zákazníckych záznamov alebo aby sme Vaše osobné údaje opravili. Svoje želanie nám oznámte tak, že nás kontaktujete jedným zo spôsobov uvedených nižšie. Na účely vedenia našej evidencie si uchováme určité osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s obchodnými transakciami.

III. Používanie súborov cookie a iných sledovacích technológií

Webové stránky spoločnosti Abbott bežne používajú súbory cookie a iné technológie sledovania. Ak sa chcete dozvedieť, ako používame súbory cookie a iné technológie sledovania na týchto webových stránkach na zhromažďovanie a používanie osobných údajov a Vašich rozhodnutí, pozrite si naše Zásady používania súborov cookie.

IV. Vaše práva

Aké práva mám v súvislosti so svojimi osobnými údajmi?

Platné predpisy upravujúce ochranu osobných údajov Vám poskytujú komplexné práva na ochranu Vašich osobných údajov.  Sú to tieto práva:

 • Právo na opravu alebo vymazanie akýchkoľvek nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spoločnosť Abbott uchováva;
 • Právo kedykoľvek sa odhlásiť z odberu akýchkoľvek marketingových materiálov od nás. Toto bude uvedené na konci každého e-mailu, ktorý od nás dostanete;
 • Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spoločnosť Abbott uchováva;
 • Právo v niektorých prípadoch namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov z oprávnených dôvodov;
 • Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania určeného na vyhodnocovanie určitých osobných aspektov týkajúcich sa Vašej osoby, ako je napríklad analýza na základe správania. Viac informácií o tom, ako uplatniť toto právo, ak sa uvádza, že sa používajú súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie;
 • Ak ste nám poskytli svoje osobné údaje so súhlasom alebo ako súčasť zmluvy, právo na prenosnosť týchto osobných údajov na inú osobu alebo, ak je to pre nás technicky možné, na inú spoločnosť;
 • Právo podať sťažnosť na vnútroštátny dozorný orgán pre ochranu údajov alebo právo na náhradu škody, ktorá Vám vznikla, a
 • Právo odvolať svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosťou Abbott bez ujmy alebo negatívnych následkov.

Upozorňujeme, že tieto práva môžu byť obmedzené podľa platných predpisov o ochrane údajov alebo môžu závisieť od ďalších požiadaviek.

V. Kontaktné informácie a aktualizácie zásad

Ako môžem kontaktovať spoločnosť Abbott?

Ak máte otázky týkajúce sa používania, zmeny alebo vymazania osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, alebo ak sa chcete odhlásiť z budúcej komunikácie od spoločnosti Abbott alebo konkrétneho programu Abbott, kontaktujte nás kliknutím na odkaz „Kontaktujte nás“ na webovej stránke, ktorú ste navštívili, alebo nám pošlite e-mail na adresu webmaster@abbott.com. Prípadne môžete poslať list na túto adresu:

Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.

Karadžičova 8

Bratislava - mestská časť Ružinov 

821 08 

Vo všetkých oznámeniach adresovaných spoločnosti Abbott uveďte e-mailovú adresu použitú pri registrácii (ak je to vhodné), adresu webovej stránky alebo konkrétneho programu spoločnosti Abbott, ktorému ste poskytli osobné údaje (napr. Abbott.com atď.), a podrobné vysvetlenie Vašej žiadosti.

Zodpovedná osoba: Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, obráťte sa na našu zodpovednú osobu pre ochranu údajov EÚ na adrese www.eu-dpo.abbott.com alebo e-mailom na adrese EU-dpo@abbott.com.

Ak chcete vymazať, doplniť alebo opraviť svoje osobné údaje a kontaktujete nás e-mailom, do predmetu e-mailu uveďte „Žiadosť o vymazanie“ alebo „Žiadosť o doplnenie/opravu“, podľa toho, čo je relevantné. Urobíme všetko pre to, aby sme na všetky odôvodnené žiadosti odpovedali včas.

Ako sa dozviem, či spoločnosť Abbott aktualizovala tieto zásady?

Bez toho, aby boli dotknuté Vaše práva podľa platných zákonov, si spoločnosť Abbott vyhradzuje právo zmeniť tieto Zásady ochrany osobných údajov bez predchádzajúceho upozornenia, aby odrážali technologický pokrok, právne a regulačné zmeny a osvedčené obchodné postupy. V niektorých jurisdikciách budú registrovaní používatelia o všetkých zmenách informovaní e-mailom a príslušné informácie budú zverejnené na webovej stránke spoločnosti Abbott.

Ak spoločnosť Abbott zmení svoje postupy ochrany osobných údajov, aktualizovaná verzia týchto Zásad ochrany osobných údajov bude tieto zmeny odrážať a my Vás o týchto zmenách budeme informovať aktualizáciou dátumu účinnosti v hornej časti týchto Zásad ochrany osobných údajov.