Podmienky použitia

Podmienky používania internetových stránok Abbott Laboratories, s.r.o.

1. Všeobecné

Tieto internetové stránky sú vytvárané a vlastnené spoločnosťou Abbott Laboratories s.r.o. Ich obsah je chránený v súlade s príslušnými medzinárodne platnými zákonmi o autorských právach a ochranných známkach. Abbott Laboratories s.r.o. si vyhradzuje právo vypustiť, zmeniť alebo doplniť obsah týchto stránok, a to kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, bez predchádzajúceho ohlásenia.

Stránky môžu obsahovať informácie o rôznych zdravotných, liečebných a s telesnou kondíciou súvisiacich problémoch. Tieto informácie nemajú nahrádzať radu lekára alebo iného zdravotného odborníka. Informácie tu uvádzané by ste nemali používať na diagnostikovanie chorôb, zdravotných problémov alebo problémov súvisiacich s telesnou kondíciou. Vždy by ste mali problém konzultovať s lekárom alebo zdravotným odborníkom. Podobne ako ktorýkoľvek tlačený materiál sa aj informácie na internetových stránkach po určitom čase môžu stať neaktuálne.

Je dôležité, aby sa zákazníci spoliehali na radu zdravotného experta, ktorý bude schopný kompetentne a odborne posúdiť konkrétny stav jednotlivých pacientov.

2. Zodpovednosť

Usilovali sme a naďalej budeme usilovať o to, aby nami poskytované informácie boli presné a aktuálne. Napriek tomu neposkytujeme žiadnu záruku, že tu uvedené informácie alebo odkazy k nim sú presné a kompletné.

Všetci užívatelia súhlasia s tým, že všetok prístup, používanie a obsah tu uvedených alebo odkazovacích informácií, je na ich vlastné riziko. Abbott Laboratories s.r.o. ani iná strana, ktorá sa zúčastňuje tvorby, výroby alebo vydávania internetovej stránky www.abbott.cz nenesie zodpovednosť za žiadne priame, vedľajšie, následné, nepriame alebo trestné škody vyplývajúce z prístupu ku konkrétnym informáciám na týchto stránkach, ich použitia alebo nesprávneho použitia, alebo za akékoľvek chyby a opomenutia v obsahu vyššie uvedených stránok.

Hoci je k stránkam Abbott Laboratories s.r.o. voľný prístup, informácie o výrobkoch sú chránené prístupovými právami. Stránky Abbott Laboratories s.r.o. odkazujú na mnoho ďalších stránok, ktoré sú produkované rôznymi operačnými divíziami a pobočkami spoločnosti, z ktorých väčšina sa nachádza mimo územia ČR. Informácie uvedené na týchto stránkach sa vzťahujú len na určitú krajinu alebo oblasť pôvodu, kde stránky vznikajú.

Nič na tejto stránke by nemalo byť chápané ako reklama alebo propagácia akéhokoľvek výrobku alebo použitie výrobku neschváleného zákonmi a stanovami krajiny, kde sa nachádza. Niektoré odkazy vedú k zdrojom na serveroch, kde operujú tretie strany, na ktoré nemá Abbott Laboratories s.r.o. žiadny vplyv.

Za tohto predpokladu sa Abbott Laboratories s.r.o. nemôže zaručiť za presnosť alebo akýkoľvek iný aspekt informácie uvedený na týchto serveroch.

3. Autorské práva a ochranné známky

Spoločnosť Abbott Laboratories s.r.o. vás oprávňuje na získanie kópií dokumentov publikovaných Abbott Laboratories s.r.o. na www pre nekomerčné účely v rámci vašej organizácie za predpokladu, že všetky autorské práva a ďalšie patričné opisy zostanú zachované.

Všetky mená výrobkov, či už sú napísané veľkými písmenami alebo nie alebo opatrené symbolom ochrannej známky, sú ochrannými známkami spoločnosti Abbott Laboratories, jej pobočiek, pridružených spoločností alebo poskytovateľov licencie alebo podnikov so spoločnou majetkovou účasťou. Použitie alebo nesprávne použitie týchto ochranných známok alebo iných materiálov s výnimkou tých tu uvedených je výslovne zakázané a môže byť porušením autorských práv, práv o ochranných známkach, zákona proti nactiutŕhaniu, zákonov o súkromnom a verejnom práve a ustanovenia a zákonov týkajúcich sa spojov a hromadných oznamovacích prostriedkov.

4. Komunikácia

Ak máte nejaké otázky k našim liekom alebo ak nás chcete kontaktovať s inou žiadosťou, použite kontaktné informácie uvedené pod odkazom Kontakt. Zaručujeme, že Vaše údaje nebudú použité na reklamné účely.

Informácie, ktoré nám zašlete, neprevádzame mimo spoločnosť, sú použité len na spracovanie alebo na sprostredkovanie poštového styku. Odpovede na Vaše otázky nie sú verejné, budú zaslané iba Vám. Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo často opakované otázky a odpovede upraviť do všeobecnej podoby a uverejniť ich ako všeobecné anonymné otázky.