Za ispravni rad potrebno je imati isključivo jednu, posljednje ažuriranu, verziju FreeStyle LibreLink aplikacije.

Provjerite za koje modele telefona možete preuzeti FreeStyle LibreLink

Uvjeti korištenja

Web stranica freestyle.abbott/hr-hr (dalje u tekstu: „Web stranica“)  društva Abbott Laboratories d.o.o., Koranska 2, Zagreb MBS: 080498236, OIB: 90392016912, uključujući ostala povezana društva sa društvom Abbott Laboratories iz SAD-a (u nastavku, zajednički: “Abbott“) namijenjena je isključivo hrvatskim korisnicima. 

Stoga Abbott ne preuzima nikakvu odgovornost za pristup i korištenje ove Web stranice od strane korisnika iz drugih država i otklanja odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati uslijed bilo kakvog korištenja sadržaja ove Web stranice, u cijelosti ili djelomično, i u bilo koje svrhe izvan teritorija Republike Hrvatske. 

Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu:  20. listopada 2021.

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se na web stranicu Web stranicu  i na ostale internetske stranice pod kontrolom Abbotta (u nastavku, zajednički: “Abbottove Web stranice“). 

Ukoliko nije drugačije navedeno, ovi Uvjeti korištenja ne odnose se na: Abbottove Web stranice koje ne sadrže poveznicu (link) na ove Uvjete korištenja; korisnike iz drugih država; kao ni na web stranice trećih osoba koje mogu imati poveznicu na Web stranicu. Vaš pristup i korištenje Web stranice uređuje se ovim Uvjetima korištenja i dokumentom Obavijesti o zaštiti osobnih podataka.

Ne dovodeći u pitanje Vaša prava zajamčena primjenjivim propisima, Abbott zadržava pravo povremenih izmjena i dopuna ovih Uvjeta korištenja u svrhu njihova usklađivanja s napretkom tehnologije, zakonskim i regulatornim promjenama kao i s načelima dobre poslovne prakse. Promijeni li Abbott ove Uvjete korištenja, sve izmjene unijet će se u obnovljenu verziju ovog dokumenta o čemu ćemo Vas obavijestiti unosom datuma posljednje izmjene Uvjeta korištenja koji je naveden na početku ovoga dokumenta.

Pristupanjem ili korištenjem ove Web stranice i njezinog sadržaja potvrđujete da se pročitali, razumjeli i da se slažete s važećom verzijom Uvjeta korištenja.  Ako se ne slažete s ovim Uvjetima korištenja ili niste zadovoljni s postavkama i sadržajem Web stranice, Vaše jedino i isključivo pravo je prestati koristiti Web stranicu i sve na njoj dostupne sadržaje.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Kao korisnik Web stranice, prihvaćate i suglasni ste sa sljedećim:

Iako se trudimo na našoj Web stanici objavljivati najnovije podatke o našim proizvodima i uslugama, kao i ostale informacije o Abbottu, ni za koju informaciju objavljenu na Web stranici ne jamčimo da je točna, ažurna i prikladna. Svaki korisnik preuzima punu odgovornost i sve rizike za korištenje sadržaja objavljenih na Abbottovim Web stranicama, uključivo i na ovoj Web stranici. Objavljene informacije su “TAKVE KAKVE JESU“ i mogu biti tehnički neprecizne ili sadržavati tipografske greške. Abbott zadržava pravo na dopune, izmjene ili uklanjanje informacija koje se nalaze na Abbottovim Web stranicama, u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

Abbott ne daje izjave niti jamstva bilo kakve prirode za informacije ili sadržaj objavljen na Web stranici. U mjeri kojoj je to dopušteno primjenjivim propisima, Abbott se ovime isključuje od odgovornosti za sve izjave i jamstva, bilo izravna ili implicitna, propisana zakonom, ugovorom ili na neki drugi način, uključujući, bez ograničenja, jamstva mogućnosti prodaje, podobnosti proizvoda za određenu namjenu, prava naslova ili prava nepovredivosti.

U mjeri u kojoj je to dopušteno primjenjivim propisima, Abbott, ni u kojem slučaju, neće biti odgovoran za štetu bilo kakve prirode, uključujući, bez ograničenja, izravne, neizravne, posebne (uključujući gubitak zarade), posljedične ili slučajne štete koje bi mogle proizaći iz pristupa ili povezano s postojanjem i korištenjem Web stranice i/ili informacija i sadržaja objavljenih na Web stranici. .

Abbott nije odgovoran i ne daje bilo kakvo jamstvo za točnost, potpunost, ažurnost, pravovremenost i prikladnost bilo koje informacije ili sadržaja pribavljenog od trećih osoba, uključujući bilo kakve poveznice na ili sa mrežnih stranica koje uređuje i za koje odgovaraju treće osobe. 

Osim ako je drugačije objavljeno na Web stranici, Abbott neće uređivati, cenzurirati ili na neki drugi način kontrolirati bilo koji sadržaj koji objavljuju treće osobe na bilo kakvim oglasnim pločama, u virtualnim sobama za razgovore (engl. chat room) ili sličnim forumima koji se objavljuju na Web stranici. Informacije iz ovih izvora moraju se, dakle, držati upitnima, a Abbott za njih ne preuzima nikakvu odgovornost.

Web stranica može sadržavati informacije koje predstavljaju trenutna predviđanja temeljena na Abbottovim očekivanjima vezanim uz buduća događanja i razvoj poslovanja. 

Takva predviđanja budućih događaja, po svojoj prirodi, uključuju određene rizike i njihova ostvarenja nisu sigurna. Stvarni razvoj događaja ili rezultati mogu se razlikovati od očekivanih i ovise o brojnim čimbenicima, uključujući, bez ograničenja, uspješnost istraživačkih programa koji se upravo provode, očekivane rezultate kliničkih ispitivanja, buduća klinička ispitivanja, tekuće komercijalne poslove za Abbottove proizvode, odobrenja regulatornih tijela za farmaceutske proizvode, valjanost i snagu patentne zaštite, postojanost odnosa s trgovačkim partnerima i opće gospodarske uvjete. Abbott namjerava redovito obnavljati Web stranice, ali ne preuzima obvezu za obnavljanje cjelovitog sadržaja koji se na njima objavljuje. 

KORIŠTENJE

Pristupom Web stranici potvrđujete da razumijete, prihvaćate i suglasni ste sa sljedećim:

Korištenjem sadržaja na Web stranici slažete se da nećete ometati ili presretati elektronske informacije objavljene na Web stranici ili na bilo kojem od Abbottovih servera. Isto tako, suglasni ste da nećete pokušati „zaobići“ sigurnosne postavke na Web stranici kao i da ćete se pridržavati svih primjenjivih, nacionalnih i međunarodnih zakona, uredbi i pravilnika.

U mjeri u kojoj je to dopušteno primjenjivim propisima, sajete Abbottu pravo na korištenje informacija koje ste unijeli ili na neki drugi način prenijeli na Web stranicu, u skladu s ovim Uvjetima korištenja i Abbottovom Obavijesti o zaštiti osobnih podataka, na način koji Abbott odabere, uključujući, bez ograničenja, kopiranje, prikazivanje, izvođenje ili objavljivanje u bilo kojem obliku, njihovo prilagođavanje i mijenjanje, uključivanje u druge materijale ili izvođenje drugih radova na temelju takvih informacija.

Do mjere predviđene primjenjivim propisima, odričete se svih moralnih prava koja bi mogla biti povezana sa sadržajem koji ste unijeli ili na neki drugi način prenijeli na Web stranicu (ukoliko takav sadržaj postoji).

Osim ako je drugačije izričito navedeno ili unaprijed odobreno od Abbotta, načelo tajnosti neće se primjenjivati u slučaju da bilo koji korisnik Web stranice ostvari usmenu, pisanu ili elektronsku komunikaciju s Abbottom (poput povratne informacije, upita, komentara, prijedloga, ideja itd.). Ukoliko se na Web stranici ili bilo kojoj Abbottovoj Web Stanici traži i zahtjeva unos takvih informacija, a te informacije sadrže osobne identifikacijske podatke (npr. ime, adresu, broj telefona, adresu elektronske pošte), Abbott se obvezuje prikupljati, koristiti i obrađivati takve informacije na način koji je u skladu s Abbottovom Obavijesti o zaštiti osobnih podataka.

U protivnome će se takva komunikacija i bilo koja dostavljena informacija smatrati javnom, pri čemu će Abbott imati pravo na njezinu reprodukciju, objavu ili drugačije korištenje za bilo koju namjenu, uključujući, bez ograničenja, za potrebe istraživanja, razvoja, proizvodnje, primjene ili prodaje proizvoda na koje se takva informacija odnosi. Pošiljatelj bilo koje informacije Abbottu u potpunosti je odgovoran za njezin sadržaj, uključujući njezinu istinitost i točnost, uz poštivanje prava nepovredivosti vlasništva ili zaštite osobnih podataka bilo koje osobe.

OZNAČAVANJE PROIZVODA

Imena, opis i vanjsko označavanje proizvoda mora biti u skladu sa primjenjivim propisima o označavanju proizvoda. Proizvodi možda neće biti dostupni u svim zemljama ili mogu biti dostupni pod drugim imenom/markom, različite jakosti ili za različitu medicinsku indikaciju. Mnogi od navedenih proizvoda dostupni su samo uz liječnički recept ili odgovarajuću potvrdu Vašeg liječnika.

Osim kad je izrijekom navedeno drugačije ili unaprijed odobreno od Abbotta, niti jedan voditelj, djelatnik, zastupnik ili predstavnik Abbotta, njegovih podružnica i povezanih društava putem ove Web stranice ne daje medicinske savjete, ne postavljanja dijagnoze, ne određuje liječenje niti pruža bilo koje druge medicinske usluge koje bi se na bilo koji način mogle kvalificirati kao odnos liječnika i pacijenta.

Informacije o proizvodima dostupne na Abbottovim Web stranicama korisnici ne bi smjeli koristiti za dijagnosticiranje ili liječenje određenog zdravstvenog stanja ili bolesti bez prethodne konzultacije sa zdravstvenim djelatnikom.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Informacije, dokumenti i povezani grafički prikazi objavljeni na Abbottovim Web Stranicama, uključivo i na ovoj Web stranici (u nastavku “Informacije“) predstavljaju isključivo vlasništvo Abbotta, osim onih informacija koje su osigurale treće osobe temeljem ugovora s Abbottom. Korištenje Informacija je dozvoljeno uz uvjet da se

(1) navedena obavijest o autorskim pravima nalazi na svim kopiranim primjercima,

(2) Informacije su namijenjene isključivo u svrhu informiranja, nekomercijalnog i privatnog korištenja,

(3) Informacije ne smiju biti izmijenjene ni na koji način i

(4) ni jedan grafički prikaz dostupan na Web stranici ili bilo kojoj Abbottovoj Web stranici ne smije se koristiti odvojeno od pratećeg teksta. Abbott ne preuzima odgovornost za sadržaje koje su dostavile treće osobe, a korisnicima je zabranjena distribucija takvih sadržaja bez dozvole nositelja (vlasnika) autorskih prava.

Osim za navedene dopuštene načine korištenja Informacija, nitko nema odobrenje ni pravo, izravno ili neizravno, koristiti ni jedan patent, žig ili druga vlastita prava intelektualnog vlasništva Abbotta. Korištenje bilo kojeg Abbottovog žiga, zaštićenih imena, vizualnog identiteta i proizvoda na Web stranici i drugim Abbottovim Web stranicama nije dopušteno bez prethodnog odobrenja Abbotta, osim za identifikaciju Abbottovih proizvoda i usluga.

Zaštita osobnih podataka i sigurnost

Abbott je posvećen zaštiti Vaših osobnih podataka na Web stranicama. Razumijemo značaj zaštite privatnosti naših korisnika i posjetitelja Web stranice. Način na koji mi koristimo Vaše osobne identifikacijske podatke uređuje se Obavijesti o zaštiti osobnih podataka. Smatra se da ste upoznati sa sadržajem Obavijesti o zaštiti osobnih podataka   pristupom i korištenjem Web stranice.

Svjesni ste i suglasni da prilikom unosa osobnih identifikacijskih podataka na Web stranici, bez obzira na Abbottove mjere zaštite od neovlaštenog pristupa ili presretanja podataka, nema potpunog jamstva sigurnosti. Ma kako mala bila vjerojatnost presretanja podataka ili neovlaštenog pristupa i unatoč svim svojim nastojanjima da to spriječi, Abbott, u mjeri kojoj je to dopušteno primjenjivim propisima, neće biti odgovoran za presretanje podataka ili neovlašteni pristup, kao ni za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu (uključujući gubitak dobiti) koju može pretrpjeti kupac ili korisnik.

Nadalje, Abbott, u mjeri kojoj je to dopušteno primjenjivim propisima, ne jamči, bilo izravno ili neizravno, da će informacije primljene od bilo kojeg kupca ili korisnika biti u potpunosti zaštićene od presretanja ili neovlaštenog pristupa niti daje bilo kakva podrazumijevana jamstva mogućnosti prodaje i podobnosti proizvoda za određenu namjenu. Svaki korisnik odgovoran je za očuvanje tajnosti svoje lozinke.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

U mjeri u kojoj je to dopušteno primjenjivim propisima, Abbott ne preuzima nikakvu odgovornost za materijale, informacije i mišljenja objavljena, postavljena ili na drugi način dostupna na Web stranici. Oslanjanje na takve materijale, informacije i mišljenja isključivo je na vlastitu odgovornost korisnika. Abbott se isključuje od odgovornosti za bilo kakve povrede ili štete nastale korištenjem Web stranice i njezinog sadržaja.

Web stranica, sadržaj Web stranice i proizvodi i usluge dostupni na ili putem Web stranice su “takvi kakvi jesu” i “dostupni kao takvi”, dakle, sa svim nedostacima.

Ni u kojem slučaju, a u mjeri u kojoj je to dopušteno primjenjivim propisima, Abbott ili njegovi prodajni partneri, kao ni direktori, zaposlenici ili zastupnici bilo koje stranke (u nastavku “Abbottove stranke“) neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu, ni po kojem pravnom tumačenju, nastalu korištenjem, povezano s korištenjem ili nemogućnošću korištenja Web stranice, sadržaja objavljenog na Web stranici, bilo kojih usluga dostupnih na ili putem Web stranice ili bilo kojeg povezanog mrežnog mjesta,

uključujući bilo kakve posebne, neizravne, kaznene, slučajne, egzemplarne ili posljedične štete, uključujući, bez ograničenja, osobne povrede, gubitak zarade ili štete nastale radi kašnjenja, prekida dostupnosti usluge, računalnih virusa, brisanja datoteka ili elektronske komunikacije ili grešaka, propusta ili drugih netočnosti na stranici ili u objavljenom sadržaju, bez obzira jesu li ili ne nastale nemarom od strane Abbotta i bez obzira na to je li Abbott bio upoznat s mogućnošću nastanka takve štete ili ne.

Molimo Vas, imajte na umu da korištenje Web stranice može biti uređeno i dodatnim pravnim napomenama, odricanjem od odgovornosti te drugim uvjetima i odredbama.

ZAVRŠNE ODREDBE

Suglasni ste da dokumenti pod nazivom Uvjeti korištenja i Obavijest o zaštiti osobnih podataka predstavljaju cjeloviti ugovor u vezi s njegovim sadržajem (predmetom). Stranica je koncipirana i izrađena u skladu s hrvatskim zakonima. Ukoliko nadležni sud proglasi bilo koju odredbu ovih Uvjeta korištenja ništavnom ili neprovedivom, suglasni ste da sve ostale odredbe ovih Uvjeta korištenja sadržaja na Web stranicama ostaju na snazi u potpunosti.