Potrzebujesz pomocy z sensorem? Wypełnij krótki formularz pomocy technicznej.

Nasz Dział Obsługi skontaktuje się z Tobą. Przejdź do formularza, klikając TUTAJ

PayPal
Visa Icon
Mastercard Icon
PRZELEWY24
Google Pay

Dostawa oczekiwana w 2-3 dni robocze

delivery

Bezpieczne płatności

safe

Koszyk jest pusty

Chcesz kupować nasze produkty?
Zapoznaj się z naszym czujnikiem  FreeStyle Libre 2 lub pakietem startowym i dodaj go do koszyka.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i korzystania ze strony internetowej (dalej zwane „Ogólnymi Warunkami”) określają zasady sprzedaży produktów Abbott Laboratories Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-676, ul. Postępu 21B , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000038556, NIP: 951-176-13-48, o wysokości kapitału zakładowego 29 500 300 PLN (dalej zwanej „Abbott”) nabywcy (dalej zwanym „Klientem”) poprzez stronę internetową www.freestylelibre.pl (dalej zwaną „stroną internetową”). Ogólne Warunki regulują również stosunki Abbott z użytkownikami strony internetowej. 

 

1.PRODUKTY

Przedmiotem sprzedaży regulowanej niniejszymi Ogólnymi Warunkami są produkty wskazane na stronie internetowej (dalej zwane „Produktami”). Produkty sprzedawane są w cenach wskazanych na stronie internetowej w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 

2.POJEDYNCZE ZAMÓWIENIA I POTWIERDZANIE ZAMÓWIEŃ

2.1. W celu realizacji zamówienia poprzez stronę internetową (dalej zwanego „Zamówieniem”), Klient, (będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych) powinien zarejestrować się na stronie internetowej, podając wszystkie dane wymagane do złożenia Zamówienia. Dane te będą przetwarzane zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz w zgodzie z „Polityką dotycząca prywatności oraz plików cookies” (dalej zwaną „Polityką prywatności”) zamieszczoną na stronie internetowej. Zabrania się wprowadzania danych osobowych nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

2.2. Po wybraniu Produktów oraz wskazaniu zamawianej ilości, Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na stronie internetowej podczas procesu zakupu. W celu złożenia Zamówienia, Klient powinien kliknąć na „Zamawiam i płacę”.

2.3. Jeśli zamówione Produkty nie są dostępne w magazynie, Abbott poinformuje Klienta o chwilowej niemożności realizacji Zamówienia. Abbott wskaże nowy przewidywany termin realizacji Zamówienia. Klient może w takim wypadku odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 7 dni od daty poinformowania go o zaistniałej sytuacji.

2.4. W przypadku wystąpienia problemów ze zdolnością produkcyjną, Abbott wskaże na stronie internetowej, w menu rozwijanym w chwili składania Zamówienia, maksymalną ilość produktów, jaką może zamówić jeden Klient.

2.5. Z zastrzeżeniem wykonania Zamówień już potwierdzonych, Abbott może bez uprzedzenia zawiesić lub przerwać sprzedaż Produktów w każdej chwili, jeśli warunki rynkowe lub produkcyjne będą tego wymagały. Klientom nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia.

2.6. Po pierwszorazowym zakupie Produktu Abbott zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem, w celu wsparcia w korzystaniu z Produktu, ze względu na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie wyrobu medycznego. Informacja ta zostanie przekazana następującymi kanałami: drogą mailową, telefoniczną oraz przez SMS.

 

3. CENY I KOSZTY WYSYŁKI

3.1. Ceny Produktów (dalej zwane „Cenami”) określone są w cenniku obowiązującym w momencie składania Zamówienia, opublikowanym na stronie internetowej. Podane w cenniku Ceny zawierają podatek VAT.

3.2. Koszt dostawy wskazany jest w zakładce „POMOC” na stronie internetowej.

 

4. WYSTAWIENIE FAKTURY I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. W momencie dokonania płatności Klient otrzyma na podany w zamówieniu adres e-mail „Potwierdzenie złożenia zamówienia”. Faktura zostanie wystawiona automatycznie w formacie PDF w momencie realizacji zamówienia. Faktura będzie dostępna na indywidualnym koncie Klienta w zakładce „ZAMÓWIENIA”, o czym Klient zostanie powiadomiony w odrębnym mailu. Faktura może być przesłana mailem.

4.2. Klient może dokonać zapłaty kartą kredytową lub debetową do płatności internetowych VISA lub Mastercard, za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub PayPal.

4.3. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny płatność nie zostanie zrealizowana, proces sprzedaży zostanie automatycznie anulowany, a umowa sprzedaży nie zostanie zawarta, a jeśli została już zawarta – ulegnie automatycznemu rozwiązaniu.

 

5. DOSTAWA

5.1. Dostawa Produktów będzie realizowana wyłącznie na terytorium Polski na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

5.2. Termin dostawy uzależniony jest od prawidłowości danych wprowadzonych przez Klienta. Średni czas dostawy wynosi do 30 dni od prawidłowo złożonego zamówienia. Czas dostawy przekraczający 30 dni może w szczególności wynikać z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej – w takim wypadku wynikający z komunikatu czas dostawy będzie obowiązywał w okresie, w jakim komunikat ten będzie zamieszczony na stronie internetowej. Po nadaniu przesyłki Klient otrzyma powiadomienie drogą mailową.

5.3. Produkty zostaną dostarczone kurierem wybranym przez Abbott, a ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem Produktów przechodzi na Klienta w momencie dostarczenia Produktu Klientowi lub wyznaczonej przez niego osobie trzeciej.

5.4. W chwili dostawy Klient zobowiązany jest sprawdzić opakowanie zewnętrzne Produktu. W przypadku zauważenia naruszenia opakowania zewnętrznego, Klient zobowiązany jest odmówić kurierowi przyjęcia przesyłki oraz skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Abbott w ciągu 3 dni roboczych od daty dostawy Produktu.

 

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
6.1. Wykonanie prawa do odstąpienia 
6.1.1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty dostawy Produktu, z zastrzeżeniem wymienionych poniżej ograniczeń.

Klient będzie mógł wykonać prawo odstąpienia od umowy: 
a) korzystając z zakładki „Zwrot” znajdującej się w menu „Zamówienie”, o ile produkt jest jeszcze fabrycznie zamknięty (patrz art. 7.3.2 poniżej); lub
b) kontaktując się w innych przypadkach z Działem Obsługi Klienta Abbott (patrz art. 6.3.3 poniżej).

6.1.2. Abbott w ciągu 5 dni roboczych od chwili przekazania zgłoszenia, przekaże Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy przez Klienta i zwróci wpłaconą przez Klienta kwotę.

6.1.3. W przypadku posiadania abonamentu, Klient może wykonać prawo do odstąpienia od umowy, kontaktując się z Działem Obsługi Klientów Abbott w ciągu 14 (czternastu) dni od dostawy pierwszej zamówionej partii Produktu, uzyskując prawo do zwrotu całej zapłaconej Ceny (z zastrzeżeniem ograniczeń, o których mowa w art. 7.3).

6.1.4. W przypadku otwarcia wewnętrznego opakowania Produktu lub jego użycia, a także w przypadku jego niesterylności, prawo do odstąpienia jest wyłączone ze względów higienicznych.

6.2. Zwrot kosztów

6.2.1. Jeśli Klient skorzysta z prawa do odstąpienia zgodnie z zapisami artykułu 7, Abbott zwróci kwotę wpłaconą przez Klienta w ciągu kolejnych 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu.

6.2.2. W takim wypadku Abbott dokona zwrotu wpłaconej przez Klienta kwoty na rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty lub na kartę kredytową, z której dokonano zapłaty.

6.2.3. Abbott zastrzega sobie prawo do zawieszenia zwrotu należności, dopóki nie otrzyma Produktów będących przedmiotem odstąpienia lub dopóki Klient nie wykaże, że odesłał Produkty, w zależności od tego, która sytuacja nastąpi wcześniej.

6.3. Zwrot Produktów będących przedmiotem odstąpienia. Koszty i ograniczenia zwrotu.

6.3.1. Klient zobowiązany jest zwrócić Produkt/Produkty do spółki Abbott w ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od dnia, w którym wykonał prawo do odstąpienia od umowy. O dotrzymaniu terminu będzie decydowała data wysyłki Produktu/Produktów. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w artykułach 7.3.3 i 7.3.4, bezpośredni koszt zwrotu obciąży spółkę Abbott.

6.3.2. Produkty fabrycznie zamknięte. Jeśli Klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, a Produkt nie zostanie jeszcze otwarty, Abbott zwróci całą Cenę. W tym celu Klient powinien wydrukować ze strony internetowej specjalną nieodpłatną etykietę spedycyjną przypisaną jego Zamówieniu i zwrócić produkt.

6.3.3. Produkty otwarte, ale nieużywane i jeszcze sterylne.  Produkt, którego zewnętrzne kartonowe opakowanie zostało przez Klienta otwarte, nie może zostać ponownie sprzedany przez Abbott, z uwagi na ryzyko braku jego sterylności. Dopuszczenie możliwości jego odesłania jest powodowane jedynie chęcią maksymalnej ochrony interesów Klienta przez Abbott. Jeśli Klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy w przypadku, kiedy zostanie otwarte tylko kartonowe opakowanie zewnętrzne, a Produkt nie zostanie jeszcze użyty i nie zostanie otwarte opakowanie wewnętrzne, powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. W takim wypadku Abbott zwróci zapłaconą Cenę po zwrocie produktu, bez kosztów zwrotu, który to koszt będzie obciążał Klienta.

6.3.4. Produkty otwarte i używane lub już niesterylne. Jeśli Klient otworzył opakowanie zewnętrzne i wykorzystał produkt, bądź otworzył opakowanie wewnętrzne, Produkt nie będzie mógł zostać zwrócony ze względów higienicznych i nie zostanie zwrócona zapłacona Cena.

 

7. REKLAMACJA

7.1. Abbott udziela na Produkty rękojmi określonej w Kodeksie Cywilnym. Abbott odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna lub prawna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

7.2. Produkt użyty niezgodne z jego właściwym zastosowaniem, wskazanym w ulotce załączonej do Produktu, nie jest objęty rękojmią, ani gwarancją.

7.3. Wszelkie reklamacje Klient powinien przedstawić wraz z dowodem zakupu Produktu (Potwierdzenie Zamówienia lub właściwa faktura).

7.4. Reklamację Klient powinien złożyć listownie, telefonicznie, lub drogą elektroniczną do Działu Obsługi Klienta Abbott.

7.5. Abbott niezwłocznie powiadomi Klienta o sposobie, w jaki należy Produkt odesłać lub oddać do dyspozycji Abbott, o ile nie został on przesłany wraz z formularzem reklamacji.

7.6. Abbott przeprowadzi kontrolę jakości mającą na celu sprawdzenie faktycznej niezgodności Produktu z Zamówieniem i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną na adres podany przy rejestracji na stronie internetowej w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji (tj. od dnia dostarczenia produktu do Abbott).

7.7. W razie stwierdzonej niezgodności Produktu z Zamówieniem, Abbott zwróci Klientowi koszty wysyłki poniesione w związku z odesłaniem Produktu i — nie obciążając Klienta żadnymi dodatkowymi kosztami — dokona reklamacji złożonej: 
a) na podstawie rękojmi: wymiany Produktu na nowy, naprawy Produktu, obniżenia ceny Produktu, odstąpienia od umowy, jeśli wada Produktu jest istotna; zgodnie z żądaniem Klienta, 
b) na podstawie gwarancji: wymiany Produktu. 
W przypadku wymiany Produktu na nowy, bądź odstąpienia od umowy – własność wadliwego Produktu przechodzi z powrotem na Abbott.

7.8. W przypadku odstąpienia od umowy, bądź obniżenia ceny Produktu, Abbott zwróci odpowiednią kwotę na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w formularzu reklamacji.

7.9. Czytniki objęte są dwuletnią gwarancją producenta (Abbott), którą można bezpłatnie przedłużyć na kolejny rok, wchodząc w zakładkę „Gwarancja” na stronie internetowej i wpisując numer serii Czytnika. Gwarancja może być przedłużona tylko raz, a maksymalny czas jej trwania wynosi trzy lata od daty wydania Czytnika FreeStyle Libre.

7.10 Sensory FreeStyle Libre nie są objęte gwarancją. Formułując reklamację w oparciu o uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne sensora FreeStyle Libre, należy pamiętać, że okres ważności sensora wynosi do 14 dni. Jest to okres maksymalny, a nie okres minimalny. Abbott jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Uszkodzenie sensora FreeStyle Libre na skutek nieprawidłowego używanie przez Klienta nie stanowi podstawy do jego reklamowania.

 

8. OBSŁUGA KLIENTÓW

Klient może skontaktować się z Abbott poprzez Dział Obsługi Klienta, dzwoniąc pod numer +48 800 500 800 (połączenie bezpłatne) od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00, kontaktując się drogą elektroniczną pod adresem e-mail dok.adc@abbott.com lub drogą pocztową pod adresem Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 21 B, Warszawa 02-676

 

9. PRAWA DO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

9.1 Z zastrzeżeniem wyraźnego i konkretnego oświadczenia na piśmie złożonego przez spółkę Abbott, wszystkie informacje opublikowane na stronie internetowej są chronione w zakresie użytkowania, powielania i rozpowszechniania — całkowitego lub częściowego — wyłącznymi prawami do własności intelektualnej, w szczególności prawami autorskimi, prawami do patentu i znaku towarowego, wyłącznymi prawami do baz danych, będącymi własnością spółki Abbott, spółek Grupy Abbott oraz osób trzecich wymienionych na stronie internetowej lub z których spółka Abbott lub inne podmioty wskazane w niniejszym postanowieniu korzystają na podstawie licencji lub innych praw niewyłącznych.

9.2 Klient nie ma żadnego prawa do ekonomicznego wykorzystywania takich informacji i dóbr wskazanych w ust. 2 powyżej.

9.3 Klient zobowiązuje się zwolnić spółkę Abbott (oraz inne podmioty wskazane w niniejszym pkt 10) od wszelkich roszczeń, wniosków o odszkodowanie, odpowiedzialności, postępowań sądowych i każdej innej szkodliwej konsekwencji (łącznie z kosztami sądowymi) wynikających z naruszenia praw osób trzecich, takich jak prawa autorskie, znaki towarowe, patenty oraz inne prawa do własności intelektualnej i przemysłowej, w zakresie nieuczciwej konkurencji i zniesławienia, za co Klient jest odpowiedzialny podczas korzystania ze strony Internetowej, oraz nie narażać spółki Abbott na takie roszczenia, wnioski i postępowania.

 

10. INFORMACJE DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje oraz treści zawarte na stronie internetowej nie stanowią opinii lekarskiej. Osoba korzystająca z Produktu powinna skonsultować się ze swoim lekarzem w sprawie uzyskania porady lekarskiej.

W granicach określonych obowiązującym prawem, Abbott nie odpowiada za straty lub szkody poniesione przez jakąkolwiek osobę, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem ze strony internetowej, ani za żadne decyzje w zakresie leczenia, jakie użytkownik lub Klient mogą podjąć.

Ani Abbott, ani ewentualne strony trzecie, które wspierały Abbott przy redagowaniu strony internetowej, nie będą ponosić odpowiedzialności: a) za zainfekowanie szkodliwym oprogramowaniem lub ewentualne szkody, jakie mogą wystąpić w urządzeniu elektronicznym użytkownika w konsekwencji wejścia na stronę internetową, użytkowania strony internetowej lub ściągania informacji na niej umieszczonych; b) za szkody wynikające z wejścia lub z braku możliwości wejścia na stronę internetową, z użytkowania lub braku możliwości użytkowania strony internetowej albo ze zdania się na informacje w niej zawarte.

 

11. POŁĄCZENIA Z INNYMI STRONAMI INTERNETOWYMI („linki”)

Strona internetowa zawiera odniesienia do stron internetowych podmiotów trzecich. Abbott nie bierze na siebie odpowiedzialności za połączenia z innymi stronami internetowymi, a w szczególności nie jest odpowiedzialna za dokładność i zgodność ich treści z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

12. NIELETNI

Produkty mogą być nabywane poprzez stronę internetową jedynie przez osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka Abbott będzie przetwarzała dane osobowe Klienta zgodnie z treściami zawartymi w Polityce prywatności oraz plików cookies.

 

14. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I WŁAŚCIWY SĄD

14.1 Niniejsze Ogólne Warunki są regulowane i muszą być interpretowane w rozumieniu prawa polskiego. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z interpretacji lub z wykonywania Ogólnych Warunków, będzie je rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Klienta będącego konsumentem. Spory wynikające z interpretacji lub z wykonywania Ogólnych Warunków, w przypadku Klientów nie będących konsumentami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Abbott.

14.2 Pragniemy również wskazać iż Unia Europejska uruchomiła platformę internetową dla pozasądowego rozstrzygania sporów z konsumentami (ODR Platform). Platforma ODR działa pod adresem internetowym www.ec.europa.eu/consumers/odr. Nasz adres e-mail dok.adc@abbott.com

 

15. ZMIANA OGÓLNYCH WARUNKÓW I ICH SKUTECZNOŚĆ

15.1. Aktualne Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem [07.10.2022].

15.2. Spółka Abbott zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków w każdym momencie. Nowe warunki zawarte w zaktualizowanej wersji Ogólnych Warunków będą skuteczne od momentu ich opublikowania na stronie internetowej i będą stosowane dopiero do Zamówień złożonych przez Klienta po dniu opublikowania nowej wersji Ogólnych Warunków.

15.3. Jeśli niektóre zapisy Ogólnych Warunków nie będą miały mocy prawnej lub okażą się nieważne, taka sytuacja nie wpłynie na ważność pozostałych zapisów.

 

Rev. 5.0

Loading...