Za ispravni rad potrebno je imati isključivo jednu, posljednje ažuriranu, verziju FreeStyle LibreLink aplikacije.

Provjerite za koje modele telefona možete preuzeti FreeStyle LibreLink

Novosti u telemedicini - LibreView sustav:

Povežite se bilo kad i bilo gdje

U zdravstvu smo tijekom ove godine iskusili puno neobičnih događaja te se uvelike promijenio naš način komunikacije s pacijentima. Iako su nove tehnologije godinama prisutne i polako zamjenjuju uobičajene načine funkcioniranja u mnogim sferama života, pandemija COVID-19 je ubrzala korištenje novih tehnologija kako u liječenju pacijenata tako i u edukaciji.

Telemedicina je postala naša svakodnevnica. Stoga je dolazak LibreView sustava u ovo vrijeme vrijedan doprinos i olakšanje obavljanja pregleda “na daljinu” u pacijenata s šećernom bolesti tipa 1. Budući je odnedavno sustav Freestyle Libre dostupan i u slobodnoj prodaji biti će moguće tako kontrolirati i sve ostale pacijente sa šećernom bolesti koji koriste ovaj uređaj.

LibreView je sustav koji je temeljen na spremanju podataka s Freestyle Libre čitača na platformu “Cloud”. Preko navedenog sustava bolesnici se mogu spojiti s ordinacijama njihovih liječnika, a kada prenesu podatke sa čitača na „Cloud“ njihovi liječnici imaju potpuni uvid u kretanje glikemije i mogu vidjeti eventualne probleme u regulaciji glikemije pa se mogu odlučiti za promjene u terapiji.

Nakon skidanja podataka pacijentu i liječniku je dostupno 9 različitih izvještaja koji potpuno obuhvaćaju svaki aspekt praćenja glikemije tijekom izabranog razdoblja (Izvješće ambulantnog profila glukoze, Uvidi u obrasce kretanja glukoze, Mjesečni sažetak, Dnevnik, Brzi pregled, Obrasci uz obrok, Tjedni sažetak, Detalji o čitaču i Dnevni obrasci).

Izvješća su jednostavna i lako razumljiva pacijentu i liječniku. Novost u izvještajima u odnosu na raniji desktop sotware preko kojeg su se mogli kod kuće ili kod liječnika skinuti podaci o glikemiji je poboljšana verzija ambulantnog profila glukoze (AGP-a). U AGP izvještaju na LibreView-u je uz statistiku i ciljane vrijednosti glikemije prikazano i u boji i u postocima vrijeme u rasponima vrlo visoke glikemije (>13.9 mmol/L), visoke glukoze (10.1-13.9 mmol/L), ciljnom rasponu (3.9 do 10 mmol/L), niskoj glukozi (3 do 3.8 mmol/L) i vrlo niskoj glukozi(<3 mmol/L).

Isto tako ovo cjelovito izvješće pokazuje prosječnu glukozu, pokazatelj upravljanja glukozom (GMI) koji korelira s HbA1c i postotak varijabilnosti glukoze definiran kao postotni koeficijent varijacije (%CV).Također je slikovno prikazan ambulantni profil glukoze koji pokazuje sažetak vrijednosti glukoze iz izabranog razdoblja izvještaja pri čemu su srednja vrijednosti (50%) i ostali postoci prikazani kao da se pojavljuju u jednom danu i tako nam daju uvid u kretanje glikemije tijekom dana i otkrivaju moguće obrasce prema kojima je moguće mijenjati terapiju.

Ako na primjer pacijent svaku noć ima hipoglikemiju, a ide na spavanje s urednom koncentracijom glukoze to nam ukazuje na preveliku dozu bazalnog inzulina te je potrebno smanjiti dozu bazalnog inzulina. Isto tako na AGP izvješću sada imamo i uvid u dnevne profile glukoze u izabranom razdoblju te možemo uočiti dan koji nam previše odstupa od ostatka promatranog razdoblja i ispitati pacijenta što se događalo u navedenom danu.

Na primjer, u pacijenta koji su na terapiji inzulinskom pumpom ponekad se dogodi prekid isporuke inzulina uslijed problema sa inzulinskim setom te je lako uočiti da taj određeni dan pacijent ima hiperglikemiju koja nije vidljiva niti jedan drugi dan i odmah naći razlog navedene pojave. Novost su i izvještaji o Obrascima uz obrok za koje je potrebno naglasiti pacijentu da zapisuje kada jede, doze brzodjelujućeg inzulina koje primjenjuje i kontrolira glikemiju nakon 2 sata od obroka kako bi se dobio uvid o dozama uz obroke i uspješnost pokrivanja obroka.

LibreView je potpuno siguran sustav za kontrolu dijabetesa, a uvid u glikemiju ima samo pacijent i liječnik kojem je pacijent dozvolio uvid u njegovu glikemiju. Da bi se spojili na LibreView potrebno je na www.libreview.com napraviti profil. Za otvaranje profila potrebno je navesti e-mail adresu, državu i jezik te datum rođenja, a nakon toga morate od svog liječnika zatražiti ime ordinacije kako bi se s liječnikom spojili.

Moguće se spojiti i nakon što vam vaš liječnik pošalje e-mailom pozivnicu za LibreView. Tada je potrebno samo slijediti upute koje se dobiju u poruci. Kada se pacijent prijavi i napravi svoj račun LibreView, potrebno je povezati čitač za kontrolu glukoze i slijediti upute na zaslonu za prijenos podataka. Nakon što se prenesu podaci liječnik može pogledati izvješća bilo kada i bilo gdje.

U budućnosti se i u Hrvatskoj očekuje dolazak aplikacije za mobilne telefone preko koje će se podaci automatski prenositi u „Cloud“ bez posebnog prenošenja podataka, a time će se dodatno olakšati komunikacija pacijentima i liječnicima. 

Dr. sc. Ivana Kraljević, dr. med.

specijalist internist, subspecijalist endokrinologije i dijabetologije

Zavod za endokrinologiju KBC Zagreb 

FreeStyle, Libre i povezane trgovačke marke su zaštitni znaci društva Abbott Diabetes Care Inc. u skladu sa zakonodavstvima različitih država. © 2020 Abbott. ADC-24432 v 1.0. Abbott Laboratories d.o.o., Koranska 2, Zagreb