Za ispravni rad potrebno je imati isključivo jednu, posljednje ažuriranu, verziju FreeStyle LibreLink aplikacije.

Provjerite za koje modele telefona možete preuzeti FreeStyle LibreLink

Zagreb, 25.05.2018.

SVIM ZDRAVSTVENIM RADNICIMA

Predmet: Obavijest o obradi osobnih podataka i privola za obradu u svrhe direktnog komuniciranja

Poštovana gospođo/gospodine,

ova obavijest sadrži pregled praksi koje primjenjuje Abbott Laboratories (Abbott Park, 100 Abbott Park Road, Illinois, SAD) i s njim povezana društva, uključujući i hrvatsko društvo Abbott Laboratories d.o.o. iz Zagreba, Koranska 2 (zajednički, Abbott Laboratories iz SAD-a i njegova povezana društva: „Abbott") u vezi prikupljanja, korištenja i otkrivanja Vaših osobnih podataka tijekom Vaše suradnje sa Abbottom.

Premda ova obavijest sadrži osnovne podatke o obradi Vaših osobnih podataka, potrebno je pročitati i posebna pravila o zaštiti osobnih podatka (eng. Privacy Policy) koja se nalaze na Abbottovim globalnim ili lokalnim Internetskim stranicama koje ćete koristiti jer ta pravila sadrže dodatne informacije o obradi osobnih podataka.

 

Tko smo mi?

Abbott je globalna kompanija aktivna u području zdravstvene skrbi koja se bavi razvojem najsuvremenijih znanstvenih i tehnoloških rješenja sa potencijalom postizanja značajnih napredaka u području zdravlja i zdravstvene skrbi. Naši proizvodi namijenjeni su svim fazama i potrebama životnog ciklusa, od dojenačke dobi do starosti, od prehrane i dijagnostike do medicinske skrbi i farmakoterapije.

Sva s Abbottom povezana društva smatraju se voditeljima obrade osobnih podataka zdravstvenih radnika („Zdravstveni Radnici") u državama u kojima oba, i povezano društvo i Zdravstveni Radnik obavljaju svoju registriranu djelatnost. Sukladno tome, Abbottovo hrvatsko povezano društvo (navedeno u uvodu) je voditelj obrade osobnih podataka hrvatskih Zdravstvenih Radnika. Stoga Vas molimo da sva Vaša pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka uputite našim stručnim suradnicima ili nam pišite na niže navedene kontakte (poglavlje 6).

 

1. Koje Vaše osobne podatke Abbott prikuplja?

Vrsta osobnih podataka koje Abbott prikuplja i obraduje tijekom suradnje ovisiti će od prirode našeg odnosa i zakonskih obveza koje se na taj odnos primjenjuju. Moguće je da će predmet prikupljanja, između ostaloga, biti sljedeći Vaši osobni podaci:

 

• kontakt podaci (npr. ime i prezime, broj telefona, mobitela, e-mail adresa),

• profesionalni podaci (npr. naziv Vašeg radnog mjesta, područje specijalnosti, stečeno obrazovanje, znanstvena titula i znanstvena i medicinska postignuća),

• ime i adresa organizacijskog oblika u kojem obavljate Vašu profesiju (npr. kao samozaposleni Zdravstveni Radnik iii radeći u bolnici iii drugoj zdravstvenoj iii državnoj ustanovi),

• članstvo, dobrovoljno iii obvezno, u organizacijama (npr. članstvo u komorama, profesionalnim udrugama, članski broj i valjanost iskaznice o članstvu u profesionalnoj organizaciji),

• sudjelovanje u Abbottovim programima i aktivnostima (proslim i budućim, za koje iskazete interes),

• ugovori koje ste sklopili sa Abbottom,

• svi podaci potrebni radi izvršavanja plaćanja (npr. OIB, prebivalište, vrijednost primitka (neto i bruto), vrsta, pravna osnova i datum plaćanja),

• poslovne informacije prikupljene tijekom Abbottovih aktivnosti (npr. dinamika posjeta, Vaše komunikacijske preference),

• identifikacijski podaci koji se generiraju radi korištenja Abbottovih digitalnih i on-line sadržaja (npr. IP adrese, lozinke, zaporke i slično).

 

Uvijek mozete odlučiti uskratiti ili ograničiti količinu i vrstu osobnih podataka koje dajete Abbottu, uz napomenu da će određene oblike suradnje (npr. sklapanje i izvršavanje ugovora, omogućavanje Vašeg sudjelovanja u različitim dogadajima, odgovaranje na Vaša pitanja o našim proivodima ili uslugama) biti moguće ostvariti samo ako nam dostavite odgovarajuće osobne podatke.

 

2. U koje ćemo svrhe koristiti Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke koristiti ćemo u skladu sa ovom obavijesti i to u sljedeće svrhe:

 

A.  u svrhu izvršavanja ugovora kojih ćete biti stranka,

 

B.   u svrhu ostvarivanja Abbottovih legitimnih poslovnih interesa u obavljanju registrirane poslovne djelatnosti,

primjerice:

 

(i) informiranja o Abbottovim proizvodima i uslugama (npr. radi upoznavanja sa proizvodima i edukacije o njihovoj pravilnoj primjeni, uključivanja u naša poslovna istrazivanja, ankete i istraživanja tržišta i, opcenito, radi direktne komunikacije s Vama putem naših stručnih suradnika, korištenjem web stranica, elektronske pošte (e-mail), pozivnih centara, pošte, poruka (SMS i MMS), socijalnih medija i drugih medija, vec prema slučaju).

Uz Vašu privolu za primanje naših poruka koja se nalazi na kraju ove obavijesti, Vaše kontakt podatke

- ime i prezime, poštansku i e-mail adresu, broj(eve) telefona i mobilnog telefona (,,Kontakt Podaci") - koristiti ćemo radi direktnog komuniciranja s Vama putem svih iii odabranih sredstava komunikacije (pošte, elektroničke pošte, telefona, mobilnog telefona (slanjem SMS i MMS poruka i pozivima (automatskim i uživo). Uvijek i u svakom trenutku ćete imati mogućnost jednostavnog slanja zahtjeva za sprječavanje dalje komunikacije ili iskoristiti pravo povlačenja privole za primanje informacija o Abbottovim proizvodima, uslugama i dogadanjima, korištenjem funkcije ,,odjava" (eng. unsubscribe) iii na drugi način koji ce biti omogućen u svakoj našoj komunikaciji.

 

(ii) praćenja svih oblika naše suradnje sa Zdravstvenim Radnicima, u tiskanom iii elektronskom obliku (s time da će naše on-line prakse uređivati posebna pravila o zaštiti privatnosti putem lnterneta);

 

(iii) izvještavanja o plaćanjima izvršenim Zdravstvenim Radnicima (npr. temeljem ugovora ili na drugi način) radi konsolidiranog financijskog izvještavanja,

 

(iv) davanja nepromotivnih npr. medicinskih i znanstvenih informacija, primjerice, u obliku odgovora na Vaša pitanja, na edukativnim dogadanjima i na druge načine, uključivo i korištenjem komunikacijskih kanala opisanih u prethodnoj točci (i) i svih medija koji će se razviti nakon ove obavijesti;

 

(v) obavljanja revizija poslovanja sa ciljem osiguranja usklađenosti Abbottovog poslovanja sa zakonima i etičkim standardima u poslovanju i ostvarenja zahtjeva sigurnosti u poslovanju na nacionalnoj (Hrvatska) i globalnoj razini;

 

(vi)poslovne analitike generirane iz podataka o Abbottovim stvarnim poslovnim aktivnostima;

 

(vii) ocjenjivanja prihvatljivosti angažmana odredenog Zdravstvenog Radnika u ostvarenju poslovnih ciljeva koji su ovdje primjerice opisani, uzimajući u obzir zakonske uvjete koji se primjenjuju na Abbottovo poslovanje,

 

C.  u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza primjenjivih na Abbottovo poslovanje, osobito u području:

 

(i) oporezivanja i plaćanja obveznih socijalnih i javnih davanja u vezi sa plaćanjima izvršenim u odnosima sa Zdravstvenim Radnicima;

(ii) financijskog izvještavanja, npr. nadležnim državnim tijelima u izvršavanju zakona (primjerice, u Hrvatskoj, izvjestavanje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem Ugovora o etičkom oglašavanju o lijekovima) iii objavljivanja podataka zbog obveze transparentnosti koje izviru iz kodeksa ponašanja koje su usvojila sektorska/trgovačka udruženja;

(iii) izvještavanja radi osiguranja kvalitete i sigurnosti proizvoda, što uključuje i održavanje i popravke proizvoda, obradu informacija o neželjenim pojavama, izvještavanje o reklamacijama u vezi proizvoda.

 

3.  Dijelimo Ii Vaše osobne podatke s trećim osobama?

Abbott može Vaše osobne podatke podijeliti sa sljedećim primateljima u svrhe navedene u ovoj obavijesti (sve treće osobe koje navodimo niže, u daljem tekstu, zajednički: ,,Primatelji"):

• matičnom društvu Abbotta i svim s njime povezanim društvima,

• društvima s kojima surađujemo (u Hrvatskoj i globalno) a koja pružaju specifične usluge nužne za naše poslovanje (npr. dobavljači poslovnih rješenja za upravljanje odnosa sa kupcima, dobavljači usluga razvoja i informacijske tehnologije i pružanja tehničke podrške sustavima koje Abbott koristi u poslovanju, marketinške agencije kojima povjeravamo određene poslove vezane uz promociju Abbottovih proizvoda, dobavljači telekomunikacijskih usluga, putničke agencije koje Abbott angažira radi organizacije simpozija, konferencija i ostalih znanstvenih i edukativnih programa, Internet i ostale organizacije informacijskog društva koje se bave promocijom, distribucijom i razvojem Abbottovih proizvoda i usluga),

• potencijalnim kupcima, kada zbog poslovnih razloga Abbott dijelove iii cjelokupno svoje poslovanje prenosi iii pridružuje trećim osobama, u transakcijama prodaje, pripajanja/spajanja iii preuzimanja, sa svrhom osiguranja kontinuiteta pružanja informacija i usluga u korist kupca;

• strankama u određenim pravnim postupcima i njihovim pravnim savjetnicima (npr. pravnim, financijskim, vještacima u posebnim područjima) u mjeri u kojoj je to dozvoljeno primjenjivim zakonima,

• nadležnim tijelima u Hrvatskoj i u drugim državama u kojima Abbott posluje, radi ispunjenja obveze dostavljanja informacija u izvršenju službenih naloga ili kada je to predviđeno zakonom (npr. Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje o promotivnim izdacima za proizvode uvrštene na liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, dostava podataka o vigilanciji i sigurnosti hrvatskoj Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, hrvatskom Ministarstvu zdravstva).

 

Podaci koje dostavimo trećim osobama odnosne osobe neće smjeti koristiti u svrhe marketinga, prodavati u komercijalne svrhe ili prenositi dalje pravo njihova korištenja bez Vaše dozvole.

 

4.  Hoće Ii se Vaši osobni podaci iznositi izvan Hrvatske?

Kraj činjenice da se osoblje, serveri, baze podataka ili procesi koje kontroliraju Primatelji mogu nalaziti u drugim državama, Vaši će se osobni podaci iznositi iz Hrvatske u odnosne države, u i izvan Europske unije, što uključuje bez ograničenja i Sjedinjene američke države, radi obrade u svrhe navedene u ovoj obavijesti. Svi takvi prijenosi osobnih podataka i njihova obrada ce se vršiti uz poštivanje primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka. Abbott primjenjuje odgovarajuće mjere sa ciljem zaštite Vaših osobnih podataka.

 

5.  Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

Abbott čuva Vaše osobne podatke onoliko dugo koliko je to nužno radi ispunjenja svrhe u koju su prikupljeni i uvijek u skladu sa Abbottovim vlastitim pravilima o čuvanju podataka i primjenjivim zakonima.

 

6.  Vaša prava

Uz primjenu ograničenja koja propisuju važeći zakoni, uvijek imate pravo:

• dobiti potvrdu o tome obraduju Ii se Vaši osobni podaci ili ne i, ako se obraduju, o pristupu i ostalim informacijama o obradi (,,Zahtjev za davanje informacija / Zahtjev za pristup"),

• podnijeti zahtjev za ispravak Vaših osobnih podataka, ako su netočni ili nepotpuni (,,Zahtjev za ispravak"),

• podnijeti zahtjev za brisanje Vaših osobnih podataka (,,Zahtjev za brisanje") ili zahtjev za ograničenje obrade (,,Zahtjev za ograničenje obrade"),

• primiti osobne podatke koji se odnose na Vas u strojno čitljivom formatu ili pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade (,,Pravo na prenosivost podataka"),

• uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, utemeljen na posebnim okolnostima situacije u kojoj se Vaši podaci obrađuju (,,Prigovor na obradu") i

• ne biti pogođeni odlukom koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi podataka, uključujući izradu profila, ako je to primjenjivo (,,Zahtjev za Profiliranje").

 

Uvijek imate pravo povući Vašu privolu za primanje obavijesti o Abbottovim proizvodima i uslugama, u nastavku ove obavijesti. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade Vaših podataka prije povlačenja Vaše suglasnosti.

Nastojati ćemo odgovoriti na sve Vaše razumne zahtjeve na vrijeme i uvijek u skladu sa našim internim pravilima i primjenjivim zakonima. Ako ne budete zadovoljni našim rješavanjem Vaših eventualnih pritužbi na obradu Vaših osobnih podataka, imate pravo sve Vaše prigovore iznijeti hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka, kao nacionalnom nadzornom tijelu.

Ako želite iskoristiti bilo koje od Vaših prava ili ako imate potrebu za bilo kakvim dodatnim informacijama možete se obratiti našim stručnim suradnicima ili pišite:

našem službeniku za zaštitu osobnih podataka u Europskoj uniji na eu-dpo@abbott.com

ili

Abbott Laboratories d.o.o.

Koranska 2

10 000 Zagreb

N/R: Službenik za vezu sa EU službenikom za zaštitu osobnih podataka

 

Molimo Vas da u svakoj komunikaciji sa Abbottom navedete:

• Vaše kontakt podatke (poštansku i e-mail adresu, telefonske brojeve), za slučaj da Vas trebamo kontaktirati u vezi sa Vašom pritužbom/zahtjevom,

•  detaljni opis Vašeg zahtjeva (i vrstu zahtjeva, po mogućnosti korištenjem naprijed navedenih izraza pisanih velikim početnim slovima, npr. ,,Predmet: Zahtjev za davanje informacija / Zahtjev za pristup").