Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden

Denne police er kun gældende for hjemmesiden www.FreeStyle.Abbott/dk-da, som er tilgængelig for indbyggere i Danmark. Hvis du er bosat i et andet land, skal du klikke her for at få de oplysninger, der gælder for dig.

Din adgang til pågældende hjemmeside er underlagt følgende vilkår og betingelser, hvilke vi muligvis opdaterer fra tid til anden, uden at du bliver underrettet herom. Ved at tilgå eller bruge pågældende hjemmeside indvilliger du i, at du har læst, forstået og er enig i, at du er bundet af nærværende vilkår og betingelser med de eventuelle ændringer, der gøres fra tid til anden, samt af vilkårene i vores privatlivs-/cookie-politik, som hermed er omfattet af nærværende vilkår og betingelser. Du er selv ansvarlig for regelmæssigt at evaluere, om der er relevante ændringer i nærværende vilkår og betingelser. Enhver brug af pågældende hjemmeside, efter at en ændret version af vilkår og betingelser er blevet slået op af os, vil blive betragtet som en accept af ændringerne. Hvis du er uenig i nærværende vilkår og betingelser (inklusive eventuelle ændringer, der gøres fra tid til anden), eller hvis du er utilfreds med pågældende hjemmeside, er dit eneste retsmiddel at ophøre med brugen af pågældende hjemmeside.

Ansvarsfraskrivelse

Du anerkender og indvilliger i, at:

Vi ikke, selvom vi bestræber os på at opdatere pågældende hjemmeside med den seneste udvikling i forhold til vores produkter og tjenester samt anden information om vores virksomhed, kan garantere rigtigheden, effektiviteten og egnetheden af ethvert indhold på pågældende hjemmeside. Enhver, der benytter pågældende hjemmeside, har det fulde ansvar og påtager sig alle risici, der måtte fremkomme som følge heraf. Al information præsenteres ”UDEN ÆNDRINGER” og kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Abbott forbeholder sig retten til at lave tilføjelser til, slette eller modificere al information på et hvilket som helst tidspunkt og uden varsel.

Abbott udsteder ikke nogen form for garantier angående den information eller det indhold, der opslås på pågældende hjemmeside. Medmindre andet er angivet på pågældende hjemmeside, fraskriver Abbott sig hermed alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, opstået ved lov, kontraktuelt eller på anden måde herunder og uden undtagelse alle garantier for salgbarhed, egnethed til et givent formål, en benævnelse eller undgåelse af patentkrænkelse. Abbott hæfter under ingen omstændigheder for nogen form for erstatningskrav herunder og uden undtagelse direkte, indirekte, særlige følgeskader (inklusive tab af fortjeneste) eller tilfældige erstatningskrav, der opstår som følge af eller i forbindelse med at pågældende hjemmeside eksisterer eller benyttes ej heller indhold, der findes på pågældende hjemmeside, uanset om Abbott er blevet underrettet om muligheden for sådanne erstatningskrav.

Abbott er ikke ansvarlig for og fremsætter ingen garantier for nøjagtigheden, virkningen, rettidigheden og egnetheden af hvilken som helst information eller indhold, der er indhentet fra tredjepart, inklusive ethvert hyperlink til eller fra hjemmesider fra tredjepart.

Abbott vil bestræbe sig på, at pågældende hjemmeside er tilgængelig, men vi kan ikke garantere dette og tager ikke ansvaret for de tab eller erstatningskrav, som måtte opstå som følge af afbrudt adgang til pågældende hjemmeside. Abbott kan afbryde adgangen til pågældende hjemmeside på grund af vedligeholdelse eller af en hvilken som helst anden årsag efter Abbotts eget skøn.

Din anvendelse

Du forstår, anerkender og indvilliger i det følgende:

Ved brug af pågældende hjemmeside indvilliger du i ikke at afbryde eller afskære den elektroniske information, vi slår op på hjemmesiden eller på nogen af vores servere. Du indvilliger også i ikke at forsøge at omgå nogen sikkerhedsfunktioner på vores hjemmeside, og at du retter dig efter alle relevante lokale og internationale love og regler.

Medmindre det udtrykkeligt er angivet og aftalt med Abbott på forhånd, etableres der ikke et fortrolighedsforhold i det tilfælde, at en hvilken som helst bruger af pågældende hjemmeside måtte henvende sig mundtligt, skriftligt eller elektronisk til Abbott (såsom tilbagemeldinger, spørgsmål, kommentarer, forslag, idéer osv.). Hvis en hvilken som helst af Abbotts hjemmesider kræver eller anmoder om at få sådanne oplysninger, og disse oplysninger omfatter identificerbare personoplysninger (f.eks. navn, adresse, telefonnummer), er Abbott forpligtet til at indhente, anvende og opbevare disse i henhold til privatlivspolitikken. I modsat fald betragtes en sådan kommunikation og alle derved udleverede oplysninger ikke som fortrolige, og Abbott kan frit gengive, publicere eller på anden måde benytte sådanne oplysninger til et hvilket som helst formål uden undtagelse, herunder forskning i, udvikling, produktion, anvendelse eller salg af produkter, der indbefatter sådanne oplysninger. Afsenderen af enhver form for information til Abbott bærer det fulde ansvar for indholdet herunder sandfærdigheden og nøjagtigheden, og at det ikke krænker nogen andens ejendomsret eller privatlivets fred.

Immaterielrettigheder

Informationen, dokumenterne og den tilhørende grafik, der publiceres på pågældende hjemmeside (”informationen”), er Abbotts ejendom alene, den information undtaget, der stilles til rådighed af tredjepartsudbydere ifølge aftale med Abbott, dens datter- eller søsterselskaber. Det er tilladt at anvende informationen såfremt: (1) ovenstående bemærkning vedrørende ophavsret vises på alle kopier; (2) brugen af informationen har til formål at informere på ikke-kommerciel og personlig vis; (3) informationen ikke på nogen måde modificeres; og (4) at ingen grafik fra pågældende hjemmeside anvendes uden den tilhørende tekst. Abbott er ikke ansvarlig for indhold, der er stillet til rådighed af tredjepartsudbydere, og det er ikke tilladt at distribuere sådant materiale uden tilladelse fra ejeren af ophavsretten dertil. Ud over den herover beskrevne tilladelse, gives der under ingen omstændigheder udtrykkeligt eller underforstået nogen form for tilladelser eller rettigheder til nogen som helst til noget som helst, som hører under Abbotts patenter, varemærker eller andre immaterielle rettigheder.   

Det er ikke tilladt at bruge nogen som helst af Abbotts varemærker, varebetegnelser, præsentationsmåder eller produkter på pågældende hjemmeside uden foregående skriftlig godkendelse accept fra Abbott medmindre det er til identifikation af et produkt eller en ydelse fra virksomheden.

Hvis du mener, dit arbejde er blevet kopieret og er tilgængeligt på pågældende hjemmeside på en måde som krænker ophavsretten, kan du oplyse Abbott herom ved skriftligt at angive følgende til den hos os ansvarlige for ophavsretsmæssige anliggender:

 • Identifikation af det ophavsretligt beskyttede arbejde, som, du hævder, ophavsretten er krænket på

 • Identifikation af det materiale, som hævdes at være det krænkende og oplysninger, der med rimelighed er fyldestgørende, således Abbott kan lokalisere materialet

 • Dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse

 • En erklæring fra dig om, at du er i god tro i forhold til, at det omstridte brug er krænkende og ikke autoriseret

 • En erklæring, der fremsættes på tro og love, om at ovenstående oplysninger i din henvendelse er nøjagtige, og at du er indehaveren af ophavsretten eller har hjemmel til at agere på vegne af indehaveren af ophavsretten

 • En elektronisk eller fysisk underskrift fra indehaveren af ophavsretten eller en person, der har hjemmel til at agere på vegne af indehaveren af ophavsretten.

Du bedes kontakte Abbotts repræsentant med ansvar for ophavsretslige anliggender med henvendelser vedrørende påståede krænkelser:

Abbott Laboratories.

Attn: Trademark Department

100 Abbott Park Road

Dept. 377 Bldg. AP6A-1

Abbott Park, IL 60064

E-mail: trademarks@abbott.com

Privatliv og sikkerhed

Abbott bestræber sig på at beskytte dit online-privatliv. Vi har forståelse for, at privatlivets fred er vigtigt for vores kunder og for besøgende på vores hjemmeside. Vores brug af oplysninger, der kan bruges til identifikation af personer, er omfattet af vores privatlivspolitik, og tilgår eller bruger du vores hjemmeside, indvilliger du i at være bundet af samme.

Ansvarsbegrænsning

Abbott påtager sig ikke noget ansvar for de materialer, informationer og meninger, der fremsættes, slås op eller på anden måde gøres tilgængelige gennem pågældende hjemmeside. Vælger du at have tillid til disse materialer, informationer og meninger, er det på eget ansvar. Abbott fralægger sig ansvaret for de skader eller erstatningskrav, der måtte opstå ved brugen af pågældende hjemmeside eller indholdet herpå.

Pågældende hjemmeside fra Abbott, indholdet på siden og produkterne og ydelserne, der vises på eller er tilgængelige gennem pågældende hjemmeside tilvejebringes ”uændrede” og ”som værende til rådighed” med alle fejl og mangler. Abbott eller dets datterselskaber, søsterselskaber, forhandlere eller de respektive direktører, ansatte eller repræsentanter (i det følgende ”Abbott-parter”) hæfter under ingen omstændigheder for erstatningskrav af nogen art eller ifølge enhver juridisk teori, der opstår som følge af eller i forbindelse med din brug af eller manglende evne til at bruge pågældende hjemmeside, hjemmesidens indhold, enhver tjeneste, der leveres på eller gennem denne hjemmeside eller en hvilken som helst hjemmeside, der linkes hertil, herunder nogen som helst særlige, indirekte, pønal-, påløbende, eksemplariske eller følge-erstatningskrav. Ud over død eller personskader, der forvoldes af deres uagtsomhed, fraskriver Abbott og Abbott-parter sig, i det omfang det er tilladt under gældende lovgivning, hermed ethvert ansvar for tab eller skader, som en hvilken som helst person har pådraget sig, hvad enten det pådrages direkte, indirekte, øjeblikkeligt eller som følge af, og hvad enten det opstår under kontraktuelle forhold, på grund af tort (herunder uagtsomhed) eller det på anden måde opstår på grund af eller i forbindelse med: (i) brug af eller manglende evne til at bruge pågældende hjemmeside; (ii) brug af informationer eller indhold på hjemmesiden; (iii) enhver ydelse, der stilles til rådighed på eller gennem hjemmesiden og (iv) interception eller uautoriseret adgang til personoplysninger afgivet gennem hjemmesiden uden undtagelse herunder følgende kategorier af tab eller skader, hvad enten Abbott er blevet gjort opmærksom på muligheden for sådanne tab eller ej:

 • tab eller korrumpering af data

 • tab af fortjeneste

 • tab af imødesete opsparinger

 • tab af forretningsmuligheder

 • tab af goodwill

 • tab af omdømme

 • særlige tab

Generelt

Du indvilliger i, at nærværende vilkår og betingelser beskriver hele den aftale, der er indgået mellem os, hvad angår sagens genstand. Nærværende vilkår og betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til Dansk lovgivning, hvor det er relevant. Hvis en kompetent domstol vurderer, at en hvilken som helst bestemmelse i nærværende vilkår og betingelser er ugyldig eller umulig at håndhæve, indvilliger du i, at de øvrige bestemmelser i nærværende vilkår og betingelser stadig er i kraft og gældende. Enhver uoverensstemmelse, der opstår i henhold til nærværende vilkår og betingelser, skal afgøres ved de danske domstole alene.

 

 

 

ADC-17548 v 3.0 01/21