Vad är diabetes­triangeln?

Vad är diabetestriangeln?
Vad är diabetestriangeln?
Vad är diabetestriangeln?

De mål i diabetestriangeln som ska uppnås är att förbättra HbA1c, minska svängningarna mellan lågt och högt glukos och minska frekvensen av hypoglykemi.

Diabetestriangeln visualiserar följande tre övergripande mål:

  • Förbättra långsiktigt blodglukos (HbA1c)

  • Minska svängningar i blodglukos – ”glukosvariabilitet”

  • Undvika allvarlig hypoglykemi/känning

Vad är diabetestriangeln? 1. DCCT Research Group. N Eng. J Med 1993; 329:977-986. | 2. UKPDS. Lancet 1998; 352: 837-853. | 3. UKPDS, Stratton IM, et al. BMJ 2000; 321: 405-412. | 4. Holman RR. N Engl J Med 2008; 359: 1577-1589. | 5. Maran A, et al. Diabetologia 1995; 38:1412-1418. | 6. Lundkvist J, et al. Eur J Health Econ 2005; 50: 197-202. | 7. Davis RE, et al. Curr Med Res Opin 2005; 21: 1477-1483. | 8. Leiter LA, et al. Can J Diabetes 2005; 29: 186-192. | 9. De Souza LC et al. Diabetes Care 2003; 26: 1458-1489. | 10. Ceriello A, et al. Diabetes 2008; 57: 1349-1354. | 11. Kilpatrick ES, et al. Diabetologia 2008; 51: 365-371. | 12. Ceriello A, et al. Diabetes 2012; 61: 2993-2997. | 13. Lin CC, et al. Am J Med 2012; 125: 416e9.

 

 

Vi ska titta på var och ett av de tre målen för att se hur förbättringar inom respektive område kan ha en positiv effekt på din diabetes, och självklart, hur ditt FreeStyle Libre system kan vara till hjälp.

Att minska glukosnivåerna, mätt med HbA1c, är det huvudsakliga målet för personer med diabetes. Det innebär att det även är viktigt att titta på hur minskningen uppnås.

Frekventa hypoglykemier och svängningar mellan höga och låga glukosnivåer kan vara förknippat med hälsorisker på längre sikt16, 17. Triangeln för diabetesbehandling har därför tre punkter, för att uppmuntra dig att fokusera på att minska antalet hypoglykemier och begränsa glukosvariabiliteten, samt förbättra ditt totala HbA1c.

Det kan kännas överväldigande att ha tre behandlingsmål, när ett mål är tufft nog, men du behöver inte ha full poäng på alla tre för att få fördelar. Om du arbetar med triangeln för diabetesbehandling och inte klarar av att uppnå ett mål, kan förbättringar på ett eller två andra mål fortfarande ge en positiv hälsoeffekt.

 

Förbättring av långsiktigt blodglukos (HbA1c)

I hanteringen av din diabetes fokuserar du förmodligen på HbA1c – som är en tillförlitlig markör för hur glukosnivåerna har sett ut under de senaste 2–3 månaderna.

FreeStyle Libre ger dig flera olika rapporter som du har
tillgång till var du än befinner dig, som hjälp för att hantera
din diabetes på ett effektivt sätt. Tänk på att du när som
helst under dagen kan se data för de senaste åtta timmarna,
och då inte bara aktuella glukosvärden utan även trender
över tid samt i vilken riktning glukosvärdena rör sig. Genom
att läsa av sensors regelbundet får du en bra bild av hur
dina glukosvärden beter sig och kan vidta nödvändiga
åtgärder för att få tillbaka dem till målområdet enligt din
hälso- och sjukvårdspersonalens beslut.

Förbättring av långsiktigt blodglukos (HbA1c)

Undvik allvarlig hypoglykemi

Ingen vill ha hypoglykemi. Även om du gör allt för att undvika dem, inträffar de ibland, och det kan vara en mycket oförutsägbar kamp att balansera din glukosnivå och undvika att den blir för låg (eller för den delen för hög).

FreeStyle Libre systemet är utformat för att kontinuerligt mäta och lagra data om glukosnivån i den interstitialvätskan och för att ge dig en fullständig bild av ändringarna i glukosnivån under dagen. Om du läser av sensorn regelbundet under dagen kan du se hur bra du hanterar glukosnivåerna vid olika tidpunkter under dagen och faktiskt även upptäcka trender som du annars inte hade lagt märke till. Om du till exempel väljer rapporten ”Händelser med lågt glukosvärde” kan du se vilka tidpunkter på dagen som kräver särskild uppmärksamhet.

Undvik allvarlig hypoglykemi

Minska svängningar i blodglukos – ”glukosvariabilitet”

 

För att undvika toppar i glukosnivåerna är det användbart att ha möjlighet att se vilka mönster nivåerna följer.

I rapporten ”Dagliga mönster” på avläsaren kan du se var
det finns variation i glukosmätningarna från dag till dag (ju
smalare den grå zonen är, desto mindre variation) – det kan
vara bra att prata med din hälso- och sjukvårdspersonal om
vad mönstren innebär för dig. Med hjälp av dessa trenddata
kan det skapa en bild av hur du kan göra nödvändiga
livsstilsförändringar för att hantera din diabetes.

Vi rekommenderar även att du provar funktionen ”Tid i
målområdet” på FreeStyle Libre avläsaren/FreeStyle
LibreLink2 för att ge dig extra motivation att oftare hålla dig i
målområdet för ditt glukosvärde.

Slutligen bör du komma ihåg att läsa av sensorn ofta – helst
två timmar efter varje måltid, innan du går till sängs och på
morgonen. Du måste även skanna före, under och efter
fysisk aktivitet.

Minska svängningar i blodglukos – ”glukosvariabilitet”

Upptäck FreeStyle Libre systemet

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett for mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (ålder 4 år och äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Avläsaren och sensorn är utformade för att ersätta blodglukostestning vid egenvård av diabetes, inklusive dosering av insulin. Indikationen för barn (ålder 4-12) är begränsad till dem som övervakas av en anhörigvårdgivare som är minst 18 år.
 
2. FreeStyle LibreLink appen och FreeStyle Libre avläsaren har liknande men inte identiska funktioner. Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar blodglukosnivåerna korrekt eller om FreeStyle LibreLink appen rapporterar hypoglykemi eller hotande hypoglykemi eller när symtomen inte stämmer med app avläsningarna. FreeStyle Libre sensorn kommunicerar med den FreeStyle Libre avläsare som startade den eller med den FreeStyle LibreLink app som startade den. En sensor som startats med FreeStyle Libre avläsaren kan också kommunicera med FreeStyle LibreLink appen. FreeStyle LibreLink-appen är kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetesguiden för mer information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering i LibreView.
16. Shafiee G, et al, 2012. The importance of hypoglycemia in diabetic patients. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, 11:17
17. Kilpatrick ES, et al., 2008. Mean blood glucose compared with HbA1cin the prediction of cardiovascular disease in patients with type 1 diabetes. Diabetologia,51: 365-371

 

 

ADC-30259 v 3.0 03/22