ARBETA AKTIVT
ARBETA AKTIVT
ARBETA AKTIVT


Introduktion – Steg 2

Syftet med FreeStyle Libre systemguide steg 2 är att du ska:

 • Få råd om hur du kan arbeta med FreeStyle Libre-systemet för att kunna nå dina mål

 • Få kunskap om de olika rapporterna i avläsaren, LibreView och diabetestriangeln

 • Aktiv användning av FreeStyle Libre-systemet – arbeta med värde och trendpil

 

Guiden är ett verktyg för att hjälpa dig att få ut det mesta av FreeStyle Libre systemet. Det är inte en ersättning för bruksanvisningen som levereras med systemet.
Se bruksanvisningen för fullständig information om systemet.

Guiden har byggts upp för att ge dig möjligheten att lära dig FreeStyle Libre systemet steg för steg.
Nedan kan du se var du befinner dig i guiden genom att kapiteltexten är i blått. Du kan även förflytta dig snabbt genom att klicka på respektive kapitel.

Lycka till!

 

 

Råd om hur du kan arbeta med FreeStyle Libre-systemet för att kunna nå dina mål9

Kontroll av måltidsinsulindos:

 • Skanna ditt värde 2 timmar efter varje måltid för att värdera om insulindosen blev korrekt eller om du behöver justera nu eller vid nästa måltidstillfälle. Efter några dagar kan du upptäcka vilka förändringar du behöver göra för att ge kor rekta måltidsdoser. Stiger värdet snabbt efter måltiden kan tidpunkten för dosen vara avgörande. Diskutera gärna detta med din läkare/diabetessjuksköterska

 • Glukosmålen är alltid individuella och valet kan bero på många faktorer

Diskutera med din läkare/diabetessjuksköterska om vilka mål som är lämpliga för dig under den närmaste tiden:

 • Mitt mål för glukosvärde före måltid

 • Mitt mål för glukosvärde 2 timmar efter måltid

Kontroll av glukosvärde under natt:

 • Skanna din sensor när du går och lägger dig för att se om du behöver åtgärda glukosvärdet redan innan du somnar

 • Skanna sedan din sensor på nytt tidigt på morgonen, före frukost. Du ser då en glukoshistorik som visar dina glukosvärden nattetid. Det är viktigt att komma ihåg att för att få en fullständig glykemisk bild, måste sensorn skannas minst en gång var 8:e timme

 • Ditt långtidsverkande insulin eller basaldosen (insulinpump) bör vara anpassat av din läkare/ diabetessjuksköterska för att hjälpa dig till ett stabilt värde inom målområdet hela natten

 • Glukosmålen inför natten är också alltid individuella och valet kan bero på många faktorer, till exempel om du idrottat under eftermiddagen eller kvällen

Diskutera med din läkare/diabetessjuksköterska om vilka mål som är lämpliga för dig under den närmaste tiden:

 • Mitt mål för glukosvärde före natt

 • Mitt mål för glukosvärde före frukost

 • Eftersträva helst en stabil glukoskontroll innan du går och lägger dig. Här kan du använda trendpilen i avläsaren, vilket visar om glukosnivåerna förändras. Det är viktigt att förstå att glukosnivåerna faktiskt kan förändras även om pilen är rak

diabetessjuksköterska om vilka mål som är lämpliga för dig under den närmaste tiden

Utför ett fingersticktest när symtomen inte stämmer med systemavläsningarna.

När glukosvärdet stiger eller faller innan du går till sängs, kan du få råd av sjukvården för att antingen vidta korrigerande åtgärder eller att vänta en stund och skanna igen.

Det viktiga är att en åtgärd också betyder att du senare skall kontrollera effekten av din åtgärd – du behöver alltså skanna igen inom 2 timmar.

Det är på detta sätt du lär dig!

Den period du skannar utgör den data som sedan sparas. Om du vill kunna se en komplett glukoskurva för ett dygn, krävs det alltid att du skannar minst var 8:e timme.

Glukoskontroll vid fysisk aktivitet:

 • Skanna före, under och efter fysisk aktivitet för att steg för steg finna rätt åtgärder (insulin och kolhydrater)

 • Det är viktigt att notera att vid intensiv träning kan sensorn lossna eller rubbas på grund av svettningar. Om sensorn lossnar, kan det hända att du inte får några avläsningar eller otillförlitliga värden, som inte stämmer överens med hur du känner dig

 • Vilka är dina glukosmål under fysisk aktivitet?

Diskutera vilka mål som är lämpliga för dig med din läkare eller diabetessjuksköterska:

 • Mitt mål för glukosvärde före fysisk aktivitet

 • Mitt mål för glukosvärde efter fysisk aktivitet

Skulle du känna av symtom som inte stämmer överens med ditt skannade värde10 – mät blodglukos! Detta kan du enkelt göra via din avläsare som också fungerar som blodglukosmätare.

Utvärdera hur det gått senaste två veckorna?

Du kan bestämma hur man genomför utvärderingen genom att välja från flera olika alternativ.

Hur skall du använda FreeStyle Libre aktivt innan ny utvärdering väntar. Därefter sätter du nya mål för den närmaste tiden – beslutar dig för hur du skall använda FreeStyle Libre aktivt innan ny utvärdering väntar.

 

 

Rapporter

 

Ett enkelt och snabbt alternativ för analys av senaste 7, 14, 30 eller 90 dagarna.
Se bruksanvisningen för en komplett guide till de tillgängliga rapporterna i avläsaren.

 

Rapporter i din avläsare²⁰

 • Tryck på den blå knappen – sedan “granska historik”. Med ett tryck på den blå knappen får du tillgång till olika rapporter som tillsammans hjälper dig att hantera din diabetes på ett bättre sätt

   

FreeStyle Libre avläsare

 

 

Rapporter i din FreeStyle LibreLink app⁵

 • FreeStyle LibreLink app innehåller en navigeringsmeny som ger tillgång till olika funktioner i appen.

  Klicka på ikonen med ”tre streck” högst upp i vänstra hörnet.

  Klicka vidare på rapporter, dessa innehåller olika diagram och grafer som är anpassade för din smarttelefon.

  Klicka på namnet på en specifik rapport (till exempel «Dagligt Diagram») för att få ta del av pågående skärmbild.

FreeStyle LibreLink App

 

 

I Loggboken visas poster för varje gång du skannade din sensor samt alla anteckningar du har lagt till.

Loggboken

I Dagligt diagram visas dina sensorglukosvärden, dag för dag. Diagrammet visar ditt målvärdesområde och symboler för mat eller snabbverkande insulin (anteckningar som du har angett). Du kan växla mellan dagar med hjälp av pilarna.

Dagligt diagram

Dagliga mönster visar mönstret och variabiliteten för din sensorglukos under en typisk dag. Den tjocka svarta linjen visar medianvärdet (mittpunkten) för glukosvärdena. Den grå skuggningen anger ett område (percentilerna 10-90) för dina sensorvärden. Den mörkblå skugga representerar intervallet för 25:e till 75:e percentilen.

OBS: Dagliga mönster behöver minst 5 dagar med glukosdata.

Dagliga mönster

I Medelvärde för glukos ses information om medelvärdet för dina sensorglukosvärden. Det totala medelvärdet för tiden visas under diagrammet. Medelvärdet visas också för olika perioder på dagen. Värden över eller under ditt målglukosområde är gula, oranga eller röda. Värdena inom målområdet visas i grönt.

Medelvärde för glukos

I Tid i målvärdesområdet visas procentandelen tid som dina sensorglukosvärden var över, under eller inom ditt målglukosområde.

Tid i målvärdesområdet

I Händelser med lågt glukosvärde visas information om antalet händelser med lågt glukosvärde som mätts upp av sensorn. En händelse med lågt glukosvärde registreras när ditt sensorglukosvärde är lägre än 3,9 mmol/L under en längre tid än 15 minuter. Det totala antalet händelser visas ovanför diagrammet. Stapeldiagrammet visar händelserna med lågt glukosvärde vid olika perioder på dagen.

Händelser med lågt glukosvärde

I Sensoranvändning visas information om hur ofta du läser av din sensor. Avläsaren rapporterar ett medelvärde av hur många gånger du läst av sensorn varje dag och procentandelen av möjliga sensordata avläsaren registrerat från avläsningarna. För att se glukosdata 24 timmar per dygn behöver man skanna sig minst var 8:e timme. 

Sensoranvändning

 

 LibreView1, 9

Ett enkelt sätt att fördjupa analysen av separata dagar eller tidsintervall. Fråga din läkare/diabetessjuksköterska om vilket system de föredrar – väljer du ett program som ditt diabetesteam använder kan du få hjälp och stöd eftersom de också kan se samma data och därmed ge mer korrekta råd.

Exempel på en överskådlig AGP-kurva i LibreView.

Genom att ladda ned LibreView1 på en dator eller laptop ger du dig själv möjligheten att se en mer komplett bild över dina glukosvärden.

överskådlig AGP-kurva i LibreView

Längst upp på ovanstående bild ser du en Ambulatorisk Glukos Profil (AGP). AGP sammanfattar glukosdata från flera dagars användning av FreeStyle Libre-sensorn (minst 5 dagar). Programvaran aggregerar dina värden i en enda 24-timmarsperiod, vilket skapar en ögonblicksbild av ett “typisk dygn” och avslöjar hypo- och hyperglykemiska trender.

När du väl har skapat en rapport med hjälp av LibreView1, kommer din AGP-rapport visas enligt nedan exempel. Här kommer du att kunna se ditt målvärdesområde – i detta fall 5,1-7,8 mmol/L – plus ditt dagliga medelvärde av dina glukosavläsningar för perioden då data har samlats in och hur detta förändras över en 24-timmarsperiod.

Den blå mittlinjen visar medianvärdet, medan de mörka och ljusblå områdena (så kallade percentiler) visar avvikelser från medianvärdet. Det mörkblåa området i högt eller lågt intervall indikerar att detta är en vanlig företeelse.

AGP-rapporter är särskilt användbara för att hjälpa dig och din läkare eller diabetessjuksköterska att identifiera när du är som mest i riskzonen för höga eller låga glukosnivåer. När rapporten är klar, använd gärna trafikljussystemet för att identifiera potentiella problemområden. Ett exempel på trafikljussystemet ses nedan.

I korthet kan de röda, gula och gröna lamporna visa sannolikheten för lågt glukos, din medianglukosnivå och variationen under medianglukosvärdet.

Genom att identifiera vilka områden du kan behöva titta närmare på, i frågan om din diabetesbehandling, bör du först välja vilken del av AGP du vill analysera; lågt glukos, medianglukos eller en förändring under medianen (ett mått på risken för hypoglykemi).

När du väl har identifierat ett område, bör du sedan kontrollera trafikljussymbolen och motsvarande tidsintervall. Sektionerna med röda trafikljus indikerar förhållanden som kräver mest uppmärksamhet. Nästa steg kan vara
att arbeta med ett visst tidsintervall som bara har gula trafikljus. På detta sätt kan du gradvis arbeta mot nya mål i din diabetesbehandling .

Det är viktigt att komma ihåg att AGP endast visar en överblicksbild av en tidsperiod. Om du upplever några dagar med glukossvängningar, kommer detta att påverka AGP-grafens utseende. I sådana fall bör du titta på varje dag separat för att klargöra mönster och ta reda på vilka områden du kan behöva fokusera på.

Konsultera din läkare/diabetessjuksköterska innan du gör några medicinska bedömningar eller behandlingsjusteringar utifrån informationen från rapporterna. Diskutera vad du bör fokusera på och när nästa nedladdning och analys bör göras. Denna planering behöver du göra varje gång – genom att ta saker steg för steg, kommer du att öka din egen kontroll.

Hur ofta bör jag genomföra nedladdning och analys.

Att fokusera på innan nästa nedladdning.

 

 

Diabetestriangeln9

Diabetestriangeln är ett koncept som är baserat på forskningserfarenheter inom diabetesbehandling. Denna triangel belyser de tre övergripande målen för din diabetesbehandling:

 • Förbättra glukosnivåerna

 • Undvika hypoglykemi

 • Begränsa glukosvariabilitet

Vi kommer att titta på var och ett av de tre målen och se hur förbättringar i varje område kan ha en positiv effekt på din diabetes, och naturligtvis, hur FreeStyle Libre-systemet kan hjälpa dig.

Att sänka sina glukosnivåer, mätt med HbA1c, är ofta det huvudsakliga målet för personer med diabetes.

Forskning har visat att frekventa hypoglykemier och svängningar mellan höga och låga glukosnivåer är kopplade till långsiktiga hälsorisker16, 17. Detta är anledningen till att diabetestriangeln har tre punkter, för att uppmuntra dig att fokusera på att minska antalet hypoglykemier och begränsa glukosvariabilitet samt förbättra ditt totala HbA1c.

Det låter kanske överväldigande att ha tre behandlingsmål, när ett mål är tufft nog. Dock behöver du inte få “toppbetyg” på alla tre för att få fördelar. Att arbeta med diabetestriangeln innebär, även om man inte kan uppnå ett av målen, att förbättringar i en eller två andra mål kan ha en positiv effekt på den övergripande hälsan.

 Förbättra glukosnivåerna

När det gäller att hantera din diabetes, är det troligt att du fokuserar på HbA1c – en tillförlitlig markör för hur dina glukosnivåer har sett ut under de senaste 90 - 180 dagar (Hba1C).

Dock har forskning visat att en mer regelbunden testning bland personer med typ 1-diabetes (3 eller fler gånger per dag) skulle kunna leda till en 1% sänkning av HbA1c och de med typ 2-diabetes, som testade sig minst en gång om dagen visade en sannolikhet för att få 0,6% lägre HbA1c jämfört med de som inte testade sig minst en gång om dagen21. Att skanna sig regelbundet och granska resultaten på din FreeStyle Libre-avläsare kan också bidra till att lyfta fram vissa frågor kring dina dagliga glukosnivåer.

FreeStyle Libre-avläsaren tillhandahåller ett antal olika rapporter så var du än är, har du den information du behöver för att hjälpa dig att hantera din diabetes på ett effektivt sätt. Kom ihåg att när som helst under dagen kan du se de senaste 8 timmarnas data och inte bara dina nuvarande glukosnivåer. Du kan även se trender över tid, samt vart dina glukosnivåer är på väg. Genom att skanna sensorn regelbundet har du en bra bild av hur dina glukosnivåer beter sig och du kan vidta nödvändiga åtgärder för att få den tillbaka inom ditt målvärdesområde, enligt anvisningar från din vårdgivare.

Förbättra glukosnivåerna

Undvika hypoglykemi

Ingen vill ha en hypoglykemi (insulinkänning). Trots att du gör ditt yttersta för att undvika dem, inträffar de ibland, och det kan vara en mycket oförutsägbar kamp för att balansera din glukosnivå och undvika att det går för lågt (eller för högt för den delen).

FreeStyle Libre systemet har utformats för att kontinuerligt mäta och lagra glukosdata och för att ge dig en fullständig bild av dina föränderliga glukosnivåer under hela dagen och natten. Genom skanning regelbundet under dagen kan du se hur väl du hanterar dina glukosnivåer vid olika punkter under dagen, och i själva verket, upptäcka trender du kanske inte annars har upptäckt. Till exempel, genom att välja Händelser med lågt glukosvärde, kanske du kan se tider på dagen som kan kräva ytterligare uppmärksamhet.

Vid nästa besök hos din vårdgivare, varför inte titta på Förstå glukosmönster som finns i LibreView1 och se om det finns tillfällen när du får hypoglykemi (där den blå vågen faller i det låga tröskelområdet) och fråga vad du kan göra för att ta itu med detta framöver. 

Undvika hypoglykemi

Begränsa glukosvariabilitet

Vetenskaplig forskning har visat att, på lång sikt och oberoende av HbA1c, kraftigt dagliga svängningar i glukosnivån före och efter måltider är kopplade till en ökad risk för diabeteskomplikationer.17, 22, 23, 24

För att undvika toppar, hjälper det att försöka upptäcka mönster i dina glukosvärden. Med din FreeStyle Libre kan du se hur mycket din glukosnivå svänger.

I rapporten Dagliga mönster som du finner i din avläsare, kan du se om det finns en viss variation i dina glukosvärden från dag till dag (ju smalare grå skuggning,desto mindre variationer) – det kan vara värt att under-söka med din vårdgivare vad detta betyder för dig. Då FreeStyle Libre-systemet mäter kontinuerligt och lagrar dina glukosdata, kan du gå tillbaka bland dina poster tillsammans med din vårdgivare och eventuellt upptäcka mönster som du kanske inte annars har varit medveten om – kanske vid en viss tidpunkt är du mer benägen att variera, eller så kanske fluktuerar dina värden när du äter vissa måltider. Genom att använda dessa trenddata kan det bidra till att skapa en bild av hur du kan göra nödvändiga livsstilsändringar för att hantera din diabetes.

Om du gillar en utmaning, prova gärna rapporten Tid i målvärdesområdet på avläsaren, för att ge dig själv ett ytterligare incitament för att försöka hålla dig inom ditt målvärdesområde oftare.

Till sist, skanna ofta – helst två timmar efter att du har ätit, innan du går till sängs och sedan på morgonen.
Skanna även före, under och efter fysisk aktivitet.

Begränsa glukosvariabilitet

 

 

Aktiv användning av FreeStyle Libre arbeta med målvärde och trendpil

Repetera vad trendpilarna betyder!

Repetera vad trendpilarna betyder!

 

 

 • Vad betyder detta för dig och ditt målvärde – när är det dags att se upp för höga värden?

 • Vad betyder detta för dig och ditt målvärde – när är det dags att se upp för låga värden? 

 • Kan trendpilarna hjälpa dig att finjustera en eventuell korrektionsdos eller måltidsdos?

 

Detta skall vi försöka förklara och ge exempel på i FreeStyle Libre systemguide – Steg 3

 

 

 

 

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett för mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (ålder 4 år och äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Avläsaren och sensorn är utformade för att ersätta blodglukostestning vid egenvård av diabetes, inklusive dosering av insulin. Indikationen för barn (ålder 4-12) är begränsad till dem som övervakas av en anhörigvårdgivare som är minst 18 år.
 
Simulerade data är endast i illustrativt syfte, de är inte från någon verklig patient.
 

1. LibreView webbplatsen är endast kompatibel med vissa operativa system och webbläsare. Kontrollera www.libreview.com för ytterligare information.

5. FreeStyle LibreLink-appen är endast kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetsguiden för mer information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering i LibreView.

9. Rekommendationerna kommer från materialet MyGuide och är framtaget av Peter Adolfsson, MD, PhD. Kungsbacka Sjukhus Barn Medicin.
Informationen är faktagranskat 2017 av:
Docent Stig Attvall. Diabetescentrum. Sahlgrenska sjukhuset. Göteborg.
Överläkare Eva Örtqvist. Barndiabetesenheten. Astrid Lindgrens barnsjukhus. Stockholm.
Överläkare Peter Fors. Medicinkliniken, Alingsås lasarett.
Rekommendationerna är även tillämpliga för FreeStyle Libre 2.

Informationen som tillhandahålls är inte avsedd att användas för medicinsk diagnos, behandling eller som ersättning för professionell medicinsk rådgivning. Kontakta din vårdgivare för att avgöra om denna metod passar dig. Individuella symtom, situationer och omständigheter kan variera

10. Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar blodglukosnivåerna korrekt eller om systemet rapporterar hypoglykemi eller hotande hypoglykemi eller när symtomen inte stämmer med systemavläsningarna.

16. Shafiee G, et al, 2012. The importance of hypoglycemia in diabetic patients. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, 11:17

17. Kilpatrick ES, et al., 2008. Mean blood glucose compared with HbA1cin the prediction of cardiovascular disease in patients with type 1 diabetes. Diabetologia,51: 365-371

20. Användare bör alltid kontrollera sin aktuella avläsarversion och motsvarande användarmanual.

21. Karter AJ, et al., 2001. Self-monitoring of blood glucose levels and glycemic control: the Northern California

22. Kaiser Permanente Diabetes registry. The American Journal of Medicine, 111: 1-9

23. Lin CC et al. Variation of fasting plasma glucose: a predictor of mortality in patients with type 2 diabetes American Journal of Medicine 2012; 125: 416.e9-18

24. Hanefeld M et al. Risk factors for myocardinal infarction and death in newly detected NIDDM: the Diabetes Intervention Study, 11 year follow up. Diabetologia 1996; 39: 1577-1583

ADC-30257 v 3.0 04/22