Användarvillkor för webbplatsen

Den här policyn gäller för webbplatsen www.FreeStyle.Abbott/se-sv som enbart kan nås av användare bosatta i Sverige. Om du är bosatt i något annat land, klicka här för korrekt information

Din åtkomst till den här webbplatsen är föremål för följande villkor, som kan komma att uppdateras av oss från tid till annan utan att vi informerar dig om detta. Genom att få åtkomst till eller använda den här webbplatsen intygar du att du har läst och att du förstår och samtycker till att bindas av dessa villkor, som kan ändras från tid till annan, samt till villkoren för vår integritets-/cookiepolicy som inkluderas i dessa villkor. Du ansvarar för att regelbundet granska dessa villkor för att se om några ändringar har gjorts. Din användning av den här webbplatsen efter att vi har publicerat några ändringar av dessa villkor innebär att du godkänner dessa ändringar. Om du inte samtycker till dessa villkor (som kan ändras från tid till annan) eller avskiljas från den här webbplatsen är din enda och exklusiva åtgärd att sluta använda den här webbplatsen.

Friskrivningar

Du intygar och samtycker till att:

Vi inte garanterar korrektheten, effektiviteten och lämpligheten för någon information som visas på den här webbplatsen, även om vi strävar efter att tillhandahålla den här webbplatsen de senaste utvecklingarna som rör våra produkter och tjänster och annan information om företaget. Var och en tar sitt fulla ansvar för alla eventuella risker som kan uppstå från användning av denna webbplats. Informationen visas som den är och kan komma att inkludera tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Abbott förbehåller sig rätten att göra tillägg, radera eller ändra uppgifterna från tid till annan utan att först informera om detta.

Abbott rekommenderar inte och ger inga garantier av något slag eller någon natur när det kommer till informationen eller innehållet som publiceras på den här webbplatsen. Om inte annat anges på den här webbplatsen friskriver sig Abbott härmed från alla påståenden och garantier, oavsett om dessa har gjorts uttryckligen eller underförstått, skapade enligt lag, avtal eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till, alla eventuella garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, titel eller intrångssäkerhet. Abbott ska inte i något fall bli ansvarigt för några skador av någon typ, inklusive men utan begränsning till direkta, indirekta, särskilda (inklusive vinstförluster) efterkommande eller oavsiktliga skador som kan uppstå från en koppling till webbplatsens existens eller användning och/eller de uppgifter eller det innehåll som finns publicerat på webbplatsen, oavsett om Abbott har informerat om möjligheten att dessa skador kan uppstå eller inte.

Abbott är inte ansvarigt och ger inte några som helst garantier för lämpligheten, effektiviteten, aktualiteten och lämpligheten av någon information eller något innehåll som hämtas från tredje parter, inklusive eventuella hyperlänkar till eller från tredjepartswebbplatser.

Abbott kommer att försöka hålla den här webbplatsen tillgänglig för användning. Vi kan dock inte garantera detta och vi tar inte heller något ansvar för eventuella förluster eller skador som sker till följd av en störning av åtkomsten till den här webbplatsen. Abbott kan, enligt eget omdöme, komma att temporärt avbryta åtkomsten till denna webbplats för underhållssyften eller andra syften.

Din användning

Du förstår, intygar och samtycker till följande:

Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att inte störa eller fånga upp elektroniska uppgifter som publiceras på vår webbplats eller på någon av våra servrar. Du samtycker också till att inte försöka kringgå någon säkerhetsfunktion på vår webbplats och att följa alla tillämpliga lokala och internationella lagar, regler och förordningar.

Förutom det som uttryckligen anges och avtalas i förväg av Abbott, kommer inga konfidentiella relationer att skapas om någon användare av den här webbplatsen skulle göra några muntliga, skriftliga eller elektroniska kommunikationer till Abbott (såsom feedback, frågor, kommentarer, förslag, idéer, osv). Om någon av Abbotts webbplatser efterfrågar eller begär att sådana uppgifter ska uppges och de innehåller personligt identifierbara uppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer), ska Abbott samla in, använda och lagra uppgifter på ett sätt som är enhetligt med vår sekretesspolicy. Annars ska sådana kommunikationer och eventuella uppgifter som skickas in däri anses som icke-konfidentiella och Abbott ska vara fritt att reproducera, publicera eller på annat sätt använda sådana uppgifter för något annat syfte, inklusive men utan begränsning, forskning, utveckling, tillverkning, användning eller försäljning av produkter som inkluderar sådana uppgifter. Personen som lämnar ut uppgifterna till Abbott är helt ansvarig för dess innehåll, inklusive dess äkthet och lämplighet och för att den inte överskrider någon immaterialrätt eller integritetsrätt för någon annan person.

Immaterialrätt

Information, dokument och relaterade grafiker som publiceras på den här webbplatsen (”informationen”) är enbart Abbotts egendom, förutom den information som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer under avtal med Abbott, dess dotter- eller partnerbolag. Tillstånd ges för att använda denna information under förutsättning att (1) ovanstående upphovsrättsinformation visas på alla kopior av materialet, (2) användningen av informationen är för informellt och icke-kommersiellt eller för privat bruk, (3) informationen inte ändras på något sätt, och (4) inga grafikobjekt tillgängliga på internetsidan används separat från medföljande text. Abbott ansvarar inte för innehåll som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer och du får inte distribuera sådant material utan tillstånd från ägaren av det upphovsrättskyddade materialet däri. Förutom i enlighet med det tillstånd som ges ovan, ges ingen licens eller rättighet, uttryckligen eller underförstått, till någon person under något patent, varumärke eller någon annan egendom som tillhör Abbott.

Förutom att identifiera företagets produkt eller tjänst får ingen användning av något Abbott-varumärke, handelsnamn, varumärke och produkter på denna webbplats göras utan skriftligt godkännande från Abbott.

Om du anser att ditt verk har kopierats och kan nås via den här webbplatsen på ett sätt som består av en överträdelse av upphovsrätten kan du informera Abbott om detta genom att kontakta vår ansvarige för upphovsrättsfrågor och skriftligen ange följande uppgifter:

 • Identifikation av det upphovsrättsskyddade verket vars upphovsrätt du anser har överträtts:
 • Identifikation av materialet som påstås ha överträtt upphovsrätten och tillräckligt med information för att Abbott ska kunna hitta materialet.
 • Ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress;
 • Ett intyg om att du i god tro anser att du ifrågasätter tillämpningen eftersom du anser att den överträder upphovsrätten och inte är godkänd; och
 • Ett intyg som görs på heder och samvete om att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är ägare av upphovsrätten eller behörig att agera å upphovsrättsinnehavarens vägnar.
 • En elektronisk eller fysisk signatur av ägaren av upphovsrätten eller en person som har behörighet att agera å upphovsrättsägarens vägnar.

För att skicka en avisering om påstådd överträdelse bör du kontakta Abbotts utsedda ombud för detta på följande adress:

Abbott Laboratories.

Att: Trademark Department

100 Abbott Park Road

Dept. 377 Bldg. AP6A-1

Abbott Park, IL 60064

Email: trademarks@abbott.com

Integritet och säkerhet

Abbott har åtagit sig att skydda din säkerhet online. Vi förstår vikten av att skydda våra kunders och webbplatsbesökares integritet. Vår användning av personligt identifierbara uppgifter styrs av vår sekretesspolicy och genom att surfa in på och använda vår webbplats godkänner du att bindas till den policyn.

Ansvarsbegränsning

Abbott tar inte på sig något ansvar för de material, den information eller de åsikter som finns, publiceras på eller på annat sätt görs tillgängligt genom den här webbplatsen. Tillförlitligheten för dessa material, denna information och dessa åsikter sker enbart på egen risk. Abbott friskriver sig från allt ansvar för personskador och andra skador som kan uppstå från användningen av den här webbplatsen eller innehållet som finns på den.

Abbott-webbplatsen, dess innehåll och de produkter och tjänster som tillhandahålls på eller genom webbplatsen tillhandahålls som de är och i mån om tillgänglighet, med eventuella fel. Varken Abbott, dess dotter- eller partnerbolag, återförsäljare eller respektive direktörer, medarbetare eller ombud (”Abbott-partner”) ska inte i något fall ansvara för någon skada av något slag under någon laglig teori som uppstår från eller i anslutning till din användning av eller oförmåga att använda den här webbplatsen, webbplatsinnehållet, några av tjänsterna som tillhandahålls på eller genom denna webbplats eller någon länkad webbplats. Detta avser alla särskilda, indirekta, straffande, tillfälliga, exemplariska eller följdskador. Förutom vid dödsfall eller vid personskada som orsakas av oaktsamhet friskriver sig härmed Abbot-partner till den maximala utsträckning som tillåts av tillämplig lag, ansvaret för alla eventuella förluster eller skador som en person kan lida av, oavsett om det är direkt, indirekt, omedelbart eller en följdskada och oavsett om den uppstår under något avtal, som en skadeståndsgrundande händelse (inklusive oaktsamhet) eller på annat sätt uppstår ur eller i anslutning till: (i) användning eller oförmåga att använda webbplatsen; (ii) användning av informationen eller innehållet på webbplatsen; (iii) alla eventuella tjänster som tillhandahålls på eller genom webbplatsen; och (iv) avbrott eller obehörig åtkomst till personuppgifter som skickas in via webbplatsen. Det gäller inklusive och utan begränsning till följande kategorier av förluster och skador, oavsett om Abbott har informerat om möjligheten att denna förlust eller skada kan uppstå eller inte.

 • förlust av data eller dataförvrängning
 • vinstförluster
 • förlust av förutsedda besparingar
 • förlust av affärsmöjlighet
 • förlust av goodwill
 • anseendeförlust
 • särskild skada

Allmänt

Du samtycker till att dessa villkor beskriver hela avtalet mellan oss med avseende på dess ämne. Dessa villkor ska regleras och tolkas i enlighet med lagen i Sverige i förekommande fall. Om en domstol i en kompetent jurisdiktion anser att någon bestämmelse i dessa avtal är ogiltig eller ogenomförbar samtycker du till att de andra bestämmelserna i dessa villkor ska fortsätta att gälla i sin helhet. Alla eventuella tvister under villkoren för webbplatsen ska vara föremål för den exklusiva jurisdiktionen som domstolarna i Sverige har.

 

 

ADC-17544 v 4.0 04/21