Nota Prawna

Część I

Informacje, dokumenty i związane z nimi ilustracje publikowane na tej stronie internetowej („INFORMACJE”) są wyłączną własnością Abbott Laboratories. Zgoda na wykorzystanie danych zamieszczonych w „INFORMACJACH” udzielana jest pod warunkiem, że: po pierwsze, powyższa notatka o prawie autorskim będzie umieszczona na wszystkich stronach, po drugie, dane zamieszczone na stronie „INFORMACJE” nie będą wykorzystywane do celów handlowych, a jedynie informacyjnych, bądź dla celów prywatnych, po trzecie, strona „INFORMACJE” nie może być modyfikowana ani przetwarzana i, po czwarte, żadna z ilustracji dostępnych na tej stronie internetowej nie może być wykorzystywana w oderwaniu od towarzyszącego jej tekstu.

Część II

Wszystkie nazwy produktów napisane kursywą są znakami handlowymi stanowiącymi własność lub będącymi na licencji Abbott Laboratories, przedstawicielstw tej firmy lub firm z nią stowarzyszonych. Wykorzystywanie jakichkolwiek znaków handlowych, nazw handlowych, opakowań czy produktów prezentowanych na tej stronie internetowej jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody Abbott Laboratories. Wyjątkiem jest wykorzystywanie powyższych informacji do identyfikacji produktów i usług świadczonych przez firmę Abbott.

W przypadkach innych niż wymienione powyżej żadnej osobie nie będzie, w sposób wyrażony lub domniemany, udzielana zgoda ani licencja na posługiwanie się jakimkolwiek patentem, czy znakiem handlowym lub innym prawem własności należącym do Abbott Laboratories.

Każdy użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za korzystanie z tej strony internetowej. Strona „INFORMACJE” może zawierać techniczne niedociągnięcia lub błędy literowe. Abbott zastrzega sobie prawo do uzupełniania, skracania lub modyfikacji strony „INFORMACJE” w każdej chwili i bez uprzedzenia.

Część III

Abbott Laboratories Nie Udziela Pełnomocnictw ani Gwarancji do reprezentowania Firmy w Związku z Istnieniem Strony „Informacje”.

Niniejszym, abbott laboratories unieważnia wszelkie pełnomocnictwa i przedstawicielstwa, zarówno wypowiedziane, jak i domniemane, ustanowione zgodnie z prawem, na mocy umowy lub obejmujące, w inny nieograniczony sposób, gwarancje zbywalności, przydatność do konkretnego celu, tytułu oraz dające gwarancję nietykalności.

W żadnym przypadku abbott laboratories nie jest odpowiedzialny za powstałe wszelkiego rodzaju szkody, łącznie z bezpośrednimi i pośrednimi oraz nadzwyczajnymmi (obejmującymi także utratę zysku), za zdarzenia powtarzające się oraz wypadki odosobnione wynikające z, lub w związku z istnieniem lub wykorzystaniem stron internetowych firmy oraz/lub „informacji”, niezależnie od tego czy firma abbott laboratories powiadomiona została o możliwości powstania takich zdarzeń.

Część IV

Żadne poufne kontakty nie uprawniają użytkowników tej strony internetowej do jakichkolwiek komentarzy w formie ustnej, pisemnej czy elektronicznej (takich jak pytania, sugestie, pomysły itd.) kierowanych pod adresem Abbott Laboratories.

Każdy komentarz czy jakakolwiek informacja załączona w ten sposób, powinna być traktowana jako jawna, a Abbott ma prawo do rozpowszechniania, czy innego wykorzystywania takiej informacji dla wszelkich celów, łącznie z badaniami, rozwojem, użytkowaniem, czy sprzedażą produktów zwierających takie informacje.

Nadawca wszelkich informacji skierowanych pod adresem Abbotta jest w pełni odpowiedzialny za ich treść, zarówno ich zgodność z prawdą, jak i dokładność oraz ewentualne naruszenie czyichkolwiek praw własności, które mogło nastąpić w konsekwencji. Jeśli nie wspomniano inaczej, nazwy produktów, ich opisy, czy etykiety są pochodzenia amerykańskiego.

Produkty mogą nie być dostępne we wszystkich krajach lub być dostępne, ale pod innymi nazwami, w innych dawkach czy z innymi wskazaniami. Wiele z wymienionych produktów może być dostępnych jedynie na recepty. Abbott Laboratories nie jest zobowiązany do świadczenia usług ani porad medycznych.