Loading...

Tietosuojakäytäntö

Tässä tietosuoja- ja evästekäytännössä (jäljempänä ’tietosuojakäytäntö’) kuvataan, kuinka Abbott käsittelee rekisterinpitäjänä käyttäjän luovuttamia henkilötietoja. Tietosuoja- ja evästekäytäntö koskee tietoja, jotka käyttäjä luovuttaa Abbott Laboratories -yhtiön ylläpitämään FreeStyle Libre -sivustoon (osoite:  freestyle.abbott/fi-fi) kuuluvilla sivuilla (jäljempänä ’Abbottin sivustot’), joilla on linkki tietosuoja- ja evästekäytäntöön sekä tietoja, jotka käyttäjä luovuttaa asioidessaan puhelimitse Abbottin kanssa. Lisäksi tietosuoja- ja evästekäytännössä kuvataan, kuinka Abbottin sivustoilla käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita teknisten ja verkkoselaukseen liittyvien tietojen keräämiseen.

Tietosuoja- ja evästekäytäntö ei koske sellaisilta Abbottin sivustoilta kerättyjä henkilötietoja, joilla ei ole linkkiä tietosuoja- ja evästekäytäntöön, eikä se koske Abbottin sivustoille linkitetyiltä kolmansien osapuolten verkkosivuilta kerättyjä henkilötietoja. Jos Abbottin sivustolla on linkki tietosuoja- ja evästekäytäntöön, kyseisen sivuston käyttöön sovelletaan sekä tietosuoja- ja evästekäytäntöä että Abbottin käyttöehtoja.

Lue tietosuoja- ja evästekäytäntö ennen Abbottin sivustojen käyttöä ja henkilötietojen luovuttamista Abbottille.

I Kerättävät ja käsiteltävät henkilötiedot

Miten ’henkilötiedot’ määritellään tietosuoja- ja evästekäytännössä?

’Henkilötiedoilla’ tarkoitetaan tässä tietosuojakäytännössä tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan käyttäjään ja jotka käyttäjä on luovuttanut Abbottille tai jotka on kerätty Abbottin sivustolta. Henkilötietoja ovat esimerkiksi käyttäjän nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Mitä henkilötietoja Abbott kerää Abbottin sivustolla?

Abbott kerää käyttäjän luovuttamia henkilötietoja. Abbott kerää henkilötietoja, jotka käyttäjä syöttää Abbottin sivustoilla oleviin syöttökenttiin. Käyttäjä voi esimerkiksi luovuttaa nimensä, postiosoitteensa, sähköpostiosoitteensa sekä muita tietoja eri aiheita koskevien tietopyyntöjen yhteydessä, Abbottin järjestämään ohjelmaan tai kampanjaan osallistuessaan, ottaessaan yhteyttä Abbottin asiakaspalveluun tai vastatessaan Abbottin kyselyihin. Käyttäjän on itse suojeltava yksityisyyttään pitäytymällä luovuttamasta Abbottille tietoja, joita Abbott ei ole erikseen pyytänyt.

Edellä mainitun lisäksi Abbott kerää passiivisesti tiettyjä teknisiä ja verkkoselaukseen liittyviä tietoja. Abbottin sivustoilla voidaan kerätä tietoja Abbottin sivustoille kohdistuvista verkkovierailuista ilman, että käyttäjä erikseen luovuttaa tietoja vierailustaan. Passiivisesti kerättyjä tietoja ovat esimerkiksi käyttäjän selaimen tyyppi ja kieli, käyttöjärjestelmä, IP-osoite, niiden verkkosivujen osoitteet, joilla käyttäjä on vieraillut ennen Abbottin sivustoa ja joilla käyttäjä vierailee Abbottin sivuston jälkeen, verkkohaku, jonka perusteella käyttäjä on päätynyt Abbottin sivustolle, verkkosivut ja mainokset, joita käyttäjä tarkastelee sekä linkit, joita käyttäjä painaa Abbottin sivustolla. Tietoja voidaan kerätä evästeillä, jäljitteillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla.

Lisäksi käyttäjän verkkoselain lähettää osan tiedoista, esimerkiksi edellisen verkkosivun URL-osoitteen sekä tietokoneen verkkoselaimen version automaattisesti Abbottin sivustoille.

II Henkilötietojen kerääminen

Kerääkö Abbott ’arkaluonteisia’ henkilötietoja?

Tietyillä lainkäyttöalueilla Abbottin sivustoilla kerätään käyttäjän luvalla terveystietoja ja muita käyttäjän henkilötietoja, jotka on voitu määrittää ’arkaluonteisiksi’ sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä. Abbott sitoutuu toteuttamaan paikallisen tietosuojalainsäädännön mukaiset lisätoimenpiteet, joita henkilötietojen käsittelyssä vaaditaan. Lisäksi Abbottin tytäryhtiöt ja sidosyhtiöt voivat mukauttaa toimintaansa paikallisten henkilötietoja koskevien käytäntöjen ja yhteiskunnallisten odotusten mukaiseksi.

Luovuttaessaan arkaluonteisia henkilötietoja käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa siihen, että Abbott käsittelee luovutettuja tietoja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Arkaluonteisia henkilötietoja voidaan käsitellä myös kansanterveyteen liittyvän yleisen edun vuoksi.

III Henkilötietojen käyttö

Kuinka Abbott käyttää käyttäjän henkilötietoja?

Abbott käyttää käyttäjän Abbottin sivustoilla luovuttamia henkilötietoja asiakaspalvelutarkoituksiin. Tietojen perusteella Abbott voi vastata kysymyksiin ja tarjota käyttäjälle tehokasta asiakaspalvelua.

Käyttäjän Abbottille luovuttamia henkilötietoja voidaan tarvita myös käyttäjän ja Abbottin välisen sopimuksen toteuttamiseen, käyttäjän pyytämän tuotteen tai palvelun toimittamiseen sekä Euroopan unionin ja paikallisten, esimerkiksi tuoteturvallisuutta ja lääkinnällisten laitteiden turvallisuutta koskevien lakien vaatimusten täyttämiseen. Jos käyttäjä ei luovuta Abbottille vaadittuja henkilötietoja, Abbott ei voi toimittaa käyttäjälle hänen pyytämiään tuotteita tai palveluita.

Lisäksi Abbott käyttää käyttäjän henkilötietoja muihin liiketoimintatarkoituksiin. Käyttäjälle voidaan esimerkiksi ilmoittaa erikoistarjouksista tai tarjota mahdollisuutta saada ilmoituksia Abbottin tuotteista ja palveluista, tai käyttäjää voidaan pyytää osallistumaan Abbottin tuotteita koskeviin kyselyihin.

Käyttäjän henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan käyttäjän pyytämän sovelluksen, palvelun tai tuotteen toimittamiseen tai muutoin esimerkiksi tuoteturvallisuutta ja lääkinnällisten laitteiden turvallisuutta koskevien lakien vaatimusten täyttämiseen. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä Abbottin Suomen asiakaspalveluun tai Euroopan unionin tietosuojavastaavan toimistoon. Yhteystiedot on annettu alla.

Yhdistääkö Abbott käyttäjän Abbottin sivustolla luovuttamia tietoja muihin käyttäjää koskeviin tietoihin?

Abbott voi yhdistää käyttäjän tietyllä Abbottin sivustolla luovuttamia tietoja tietoihin, joita käyttäjä on luovuttanut muilla Abbottin sivustoilla.

Abbott voi yhdistää käyttäjän verkossa Abbottille luovuttamia tietoja Abbottin paikallisesti säilyttämiin tietoihin.

Abbott voi yhdistää käyttäjän Abbottille luovuttamia henkilötietoja suoraan kolmansien osapuolten luovuttamiin tietoihin.

Abbott käyttää yhdistelmätietoja Abbottin sivustojen suunnitteluun ja tuotesuunnitteluun, käyttäjän tiedottamiseen sekä markkinointi- ja tutkimustyön tehostamiseen. Tiedoilla tuetaan myös Abbottin muita liiketoimintoja.

Siirtääkö Abbott käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille?

Abbott voi siirtää käyttäjän henkilötietoja tässä tietosuojakäytännössä kuvattuja tarkoituksia varten Abbottin kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille ja sidosyhtiöille.

Abbott voi siirtää käyttäjän henkilötietoja myös kolmansille osapuolille, joiden kanssa Abbott markkinoi tiettyä tuotetta tai palvelua tai jonka kanssa Abbott on toteuttamassa markkinointiohjelmaa tai -toimenpidettä. Abbottin käytäntönä on ilmoittaa käyttäjälle aina, kun käyttäjä osallistuu toisen yrityksen kanssa yhdessä järjestettyyn ohjelmaan tai kampanjaan, johon osallistuakseen käyttäjän on luovutettava henkilötietoja. Lisäksi Abbott voi siirtää käyttäjän henkilötietoja alihankkijoille, jotka hoitavat Abbottin liiketoimintoja alihankintasopimuksen perusteella. Tapauksissa, joissa Abbott siirtää käyttäjän henkilötietoja alihankkijoilleen liiketoimintojensa hoitamista varten, Abbott edellyttää alihankkijoiltaan käyttäjän henkilötietojen pitämistä luottamuksellisina ja tietojen käytön rajoittamista Abbottin liiketoimintojen hoitamiseen.

Abbott voi siirtää käyttäjän henkilötietoja kolmannelle osapuolelle myös silloin, kun Abbott myy tai siirtää tuotantolinjansa tai yksikkönsä toiselle yhtiölle taikka muun yritysjärjestelyn yhteydessä. Henkilötietojen siirtämisellä pyritään esimerkiksi varmistetaan, että toiminnon tai yksikön ostaja voi jatkaa palveluiden toimittamista ja tietojen lähettämistä käyttäjälle.

Lisäksi Abbott voi siirtää käyttäjän henkilötietoja kolmannelle osapuolelle viranomaisen perusteltua tietopyyntöä vastaan, kansallista turvallisuutta uhkaavan tilanteen niin vaatiessa sekä silloin, kun tietojen luovuttamista laissa tai viranomaispäätöksessä muutoin edellytetään.

Siirtääkö Abbott henkilötietoja muille lainkäyttöalueille?

Abbott säilyttää tietoja suojatuilla palvelimilla eri maissa ympäri maailman. Huomaa, että Abbottin käyttäjältä saamia tai Abbottin sivustoille kohdistuneen verkkovierailun yhteydessä kerättyjä tietoja voidaan käsitellä Suomen ulkopuolella ja ne voidaan siirtää Suomen ulkopuolelle, esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Eri maiden yksityisyyden suojaa koskeva ja tietosuojalainsäädäntö voi poiketa Suomen lainsäädännöstä.

Abbott suojelee käyttäjiensä henkilötietoja tekemällä kansainvälisiä tiedonsiirtoja ainoastaan tapauksissa, joissa (i) kansainväliset tiedonsiirrot on sallittu Euroopan komission päätöksen perusteella tai (ii) tiedonsiirtoihin sovelletaan kansainvälistä tiedonsiirtoa koskevia Euroopan unionin hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita tai (iii) tietojen siirtoon soveltuu jokin muu tietosuojasääntelyn mukainen siirtoperuste.

Abbott on solminut Euroopan unionin vakiosopimuslausekkeisiin perustuvia tiedonsiirtosopimuksia, joita sovelletaan käyttäjän henkilötietojen siirtoon ETA:lta kolmansiin maihin, Yhdysvallat mukaan lukien. Kopion sovellettavista vakiosopimuslausekkeista saa tarkasteltavaksi ottamalla yhteyttä Abbottin Euroopan unionin tietosuojavastaavan toimistoon. Yhteystiedot on annettu alla.

Mihin henkilötietojen käyttö perustuu?

Pääsääntöisesti käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen. Lisäksi henkilötietojen käsittely voi perustua johonkin seuraavista oikeusperusteista:

·         Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä

·         Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

·         Käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi

·         Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, joita on kuvattu edellä kohdassa ’Kuinka Abbott käyttää käyttäjän luovuttamia henkilötietoja’, ’Siirtääkö Abbott käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille?’ ja ’Yhdistääkö Abbott käyttäjän Abbottin sivustolla luovuttamia tietoja muihin käyttäjää koskeviin tietoihin?’ sekä jäljempänä kohdassa ’Miksi Abbottin sivustoilla käytetään evästeitä ja muita seurantatekniikoita’

Miten käyttäjä voi vaikuttaa siihen, kuinka Abbott kerää ja käyttää hänen henkilötietojaan?

Käyttäjä voi valita, kuinka paljon ja minkä luonteisia henkilötietoja Abbott kerää käyttäjästä olemalla syöttämättä henkilötietojaan Abbottin sivustojen lomakkeisiin tai syöttökenttiin. Käyttäjä voi käyttää tiettyjä Abbottin verkkopalveluita ainoastaan, jos hän luovuttaa Abbottin sivustolle verkkopalveluiden vaatimat henkilötiedot. Joissakin Abbottin sivustojen osissa käyttäjältä voidaan kysyä, haluaako hän liittyä itseään kiinnostavien tarjous-, markkinointi- tai lisäpalveluviestien postitusluetteloon tai peruuttaa niitä koskevan tilauksen.

Ketkä Abbottilla voivat tarkastella käyttäjän tietoja?

Käyttäjän tietoja voivat tarkastella vain määrätyt Abbottin työntekijät.

Abbott antaa työntekijöilleen tietosuojakoulutusta, jossa korostetaan tietosuojan tärkeyttä ja ohjeistetaan, kuinka asiakastietoja käsitellään asianmukaisesti ja tietoturvallisesti.

Kuinka Abbott suojaa henkilötiedot?

Abbottin käytäntönä on suojata jokainen verkkosivu, jolla henkilötietoja kerätään. Internetin välityksellä siirrettyjen henkilötietojen luottamuksellisuutta ei kuitenkaan voida taata. Käyttäjän on noudatettava varovaisuutta aina, kun hän lähettää henkilötietojaan internetin välityksellä. Terveystietojen kohdalla on noudatettava erityistä huolellisuutta.

Abbott ei voi taata, että kolmannen osapuolen luvaton pääsy käyttäjän henkilötietoihin voidaan estää. Näin ollen, käyttäjän on punnittava henkilötietojen lähettämisen hyötyjä ja riskejä luovuttaessaan henkilötietojaan Abbottin sivustojen välityksellä.

Lisäksi Abbottin tietosuoja- ja evästekäytännön piiriin kuuluvilla Abbottin sivustoilla pyritään näyttämään varoitus aina, kun käyttäjä on siirtymässä linkistä verkkosivulle, joka ei kuulu Abbottin ylläpidon tai tietosuojakäytännön piiriin. Käyttäjän on tarkastettava kolmannen osapuolen verkkosivun tietosuojaseloste ennen henkilötietojensa luovuttamista.

Kuinka Abbott suojelee lasten yksityisyyttä?

Abbott ei tietoisesti kerää Abbottin sivustoilla lasten henkilötietoja, sillä Abbott ei tietoisesti anna lasten tilata tuotteita, olla yhteydessä Abbottiin tai käyttää Abbottin verkkopalveluita.

Jos lapsen vanhempi huomaa lapsensa luovuttaneen tietoja Abbottille, vanhemman tai huoltajan on otettava yhteyttä Abbottiin jäljempänä kuvatulla tavalla. Asian hoitamisesta sovitaan yhdessä vanhemman tai huoltajan kanssa.

Kuinka käyttäjä voi korjata henkilötietojaan tai poistaa nykyiset tietonsa?

Käyttäjällä on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mikäli tietoja käsitellään, hänellä on oikeus saada pääsy itseään koskeviin tietoihin. Käyttäjä voi myös peruuttaa suostumuksensa tai pyytää Abbottia poistamaan henkilötietonsa tai korjaamaan henkilötiedoissaan olevat puutteet tai virheet. Käyttäjä voi myös pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen tai käsittelyn rajoittamista taikka vastustaa käsittelyä siinä määrin kuin siihen on oikeus sovellettavan tietosuojasääntelyn puitteissa. Pyynnöt on lähetettävä Abbottille jäljempänä kuvatulla tavalla.

Käyttäjällä on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu).

III Evästeiden ja muiden seurantatekniikoiden käyttö

Miksi Abbottin sivustoilla käytetään evästeitä ja muita seurantatekniikoita?

’Eväste’ on tiedosto, jonka Abbottin verkkopalvelin voi lähettää käyttäjän tietokoneelle hänen vieraillessaan Abbottin verkkosivulla. Tiedosto tallennetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita käytetään Abbottin verkkosivuilla käyttäjän tietojen säilyttämiseen. Kun käyttäjä on syöttänyt henkilötietojaan Abbottin verkkosivun lomakkeeseen tai syöttökenttään, Abbottin verkkosivut ”muistavat” käyttäjän asetukset ja esimerkiksi käyttäjän useimmin käyttämät sivut. Käyttäjän niin halutessa sivusto muistaa myös käyttäjän käyttäjätunnuksen.

Passiiviset tiedonkeruutekniikat voivat parantaa Abbottin sivustojen käyttäjäkokemusta. Abbott voi muun muassa käyttää passiivisesti kerättyä tietoa palvelun parantamiseen, sivuston räätälöintiin käyttäjää kiinnostavien aiheiden perusteella, tilastojen kokoamiseen, kehityssuuntien analysointiin sekä Abbottin sivustojen yleiseen hallinnointiin ja parantamiseen. Eräät Abbottin sivustojen ominaisuudet eivät toimi ilman passiivisia tiedonkeruutekniikoita.

Lisätietoja evästeistä on osoitteessa www.allaboutcookies.org (sivusto on englanninkielinen).

Minkä tyyppisiä evästeitä ja muita seurantatekniikoita Abbottin sivustoilla käytetään?

Abbottin sivustoilla käytetään niin sanottuja istuntoevästeitä. Istuntoevästeet ovat väliaikaisia tiedostoja, jotka poistetaan tietokoneelta, kun verkkoselain suljetaan tai tietokone sammutetaan. Istuntoevästeillä muun muassa parannetaan siirtymistä Abbottin sivuston verkkosivulta toiselle, estetään vierailijoita luovuttamasta tietoja tarpeettomasti (sivusto ”muistaa” käyttäjän jo edellisillä vierailuilla syöttämät ikä- ja asuinmaatiedot ja estää tietojen muuttamisen jälkikäteen) ja kerätään yhdistelmätietoja tilastointitarkoituksiin.

Abbottin sivustoilla voidaan käyttää niin sanottuja pysyviä evästeitä. Pysyvät evästeet ovat tiedostoja, jotka pysyvät pitempään voimassa kuin väliaikaiset evästeet. Pysyvät evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneen kovalevylle, jossa ne säilyvät, kunnes käyttäjä poistaa evästeet. Pysyvillä evästeillä säilytetään tietoja käyttäjän tietokoneella eri tarkoituksia varten. Evästeisiin voidaan tallentaa käyttäjän verkkosivulle antamia tietoja, kuten käyttäjän salasana. Lisäksi evästeillä voidaan selvittää, mitkä sivuston osat ovat käyttäjälle tärkeimpiä sekä räätälöidä sivusto käyttäjän kulloistenkin tottumusten ja asetusten mukaisesti.

Abbottin sivustolta käyttäjän tietokoneelle tallennetut evästeet voivat sisältää henkilötietoja, mutta vain, jos käyttäjä on rekisteröitynyt sivustolle tai muuten antanut suostumuksensa sivulla antamiensa henkilötietojen säilyttämiseen. Muussa tapauksessa evästeiden perusteella sivuston palvelimelle tallentuu ainoastaan tieto, että tuntematon vierailija on palannut sivustolle.

FreeStyle Libre -verkkosivuilla käytetyt evästeet on lueteltu alla.

Eväste

Tyyppi

Kuvaus

has_js

Sivuston toiminta

Evästeellä tarkastetaan, voiko palvelin käyttää JavaScriptiä. Jos evästeen arvo on ’1’, JavaScriptiä voidaan käyttää millä tahansa verkkosivulla.

[session id]

Sivuston toiminta

Evästettä käytetään yhteyden muodostamiseen käyttäjän ja sivuston välille.

__utma

Analytiikka

Evästeellä pidetään kirjaa käyttäjän sivustolle kohdistuvista vierailuista.

__utmb

Analytiikka

Evästettä käytetään käyttäjäistunnon aloittamiseen.

__utmc

Analytiikka

Evästettä käytetään käyttäjäistunnon aloittamiseen.

__utmz

Analytiikka

Evästeellä pidetään kirjaa siitä, miltä verkkosivulta käyttäjä siirtyy Abbottin sivustolle ja mitä hakukonetta käyttäjä on siirtymiseen käyttänyt.

PREF

Google Maps -asetukset

Evästeellä tallennetaan käyttäjän Google Maps -asetukset.

SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID

Google Maps -asetukset

Evästeet ovat Googlen evästeitä sivuilla, joilla on Google Maps -kartta.

Abbottin sivustoilla voidaan käyttää myös niin kutsuttuja jäljitteitä, jotka tunnetaan myös web bugeina, seurantapikseleinä ja yksipikselisinä GIF-kuvina. Jäljite on verkkosivulla tai sähköpostiviestissä oleva pieni kuvatiedosto, jota käytetään avattujen verkkosivujen tai sähköpostiviestien seurantaan. Jäljite voi toimittaa verkkosivuja ylläpitävälle palvelimelle tietokoneen IP-osoitteen, verkkoselaintyypin sekä muita vastaavia tietoja vierailijan tietokoneesta. Tietokoneelle voi tallentua jäljite Abbottin sivustolle johtavasta verkkomainoksesta tai tietyiltä Abbottin sivuston verkkosivuilta. Abbott kerää jäljitteillä tietoja siitä, kuinka usein tietty sivu avataan ja mitä tietoja sivulla tarkastellaan.

Miten käyttäjä voi vaikuttaa siihen, kuinka Abbott käyttää evästeitä ja muita seurantatekniikoita?

Käyttäjälle annetaan Abbottin sivustoilla mahdollisuus hyväksyä tai hylätä evästeiden ja muiden seurantatekniikoiden käyttö. Tapa, jolla evästeet ja muut seurantatekniikat hyväksytään tai hylätään, vaihtelee sivustokohtaisesti.

Tietyillä Abbottin sivustoilla käyttäjältä pyydetään erikseen sivustokohtainen lupa evästeiden ja/tai muiden seurantatekniikoiden käyttöön. Sivuston sekä käyttäjän sivustolla käyttämien palvelujen toiminnan kannalta olennaiset evästeet pysyvät toiminnassa riippumatta siitä, onko käyttäjä antanut suostumuksensa evästeiden käyttöön. Kaikki muut evästeet ja seurantatekniikat poistetaan käytöstä, kunnes käyttäjä antaa eri suostumuksen niiden käyttöön. Näin ollen, osa sivuston toiminnoista ei välttämättä toimi ennen kuin käyttäjä antaa suostumuksensa evästeiden käyttöön.

Tietyillä Abbottin sivustoilla käyttäjälle esitetään joukko kysymyksiä tai valintaruutuja, joista käyttäjä voi valita, kieltääkö hän muiden kuin verkkosivujen toiminnan kannalta olennaisten evästeiden tai muiden seurantatekniikoiden käytön. Jos käyttäjä päättää kieltää evästeiden tai muiden seurantatekniikoiden käytön, osa verkkosivujen toiminnoista ei välttämättä toimi.

Joissakin internet-selaimissa evästeiden tai muiden seurantatekniikoiden käyttöä voidaan rajoittaa tai käyttö voidaan estää kokonaan. Katso selainkohtaiset ohjeet selaimesta. Ohjeet ovat useimmiten selaimen Ohje-valikosta.

IV Yhteystiedot ja muutokset käytäntöön

Kuinka Abbottiin saa yhteyden?

Abbottin asiakaspalvelu palvelee henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun voi myös poistua Abbottin yksikön tai markkinointiohjelman postituslistalta. Yhteystiedot avautuvat Abbottin sivuston alalaidassa olevasta Yhteystiedot-linkistä. Abbottia voi lähestyä myös sähköpostitse, osoite: diabetes.finland@abbott.com tai postitse, osoite:

Abbott Oy, Diabetes Care
Linnoitustie 4
02600 Espoo
Suomi

Lisätietoja Abbottin henkilötietojen käsittelystä saa ottamalla yhteyttä Abbottin Euroopan unionin tietosuojavastaavaan osoitteessa http://www.eu-dpo.abbott.com/.

Käyttäjän on kuvattava pyyntönsä yksityiskohtaisesti, ja viestissä on ilmoitettava rekisteröitymisessä tai tilauksessa käytetty sähköpostiosoite (jos on) sekä soveltuessa sen Abbottin sivuston osoite, jolla henkilötiedot on luovutettu (esimerkiksi freestylediabetes.fi) tai sen Abbottin markkinointiohjelman tiedot, jota varten henkilötiedot on luovutettu.

Jos pyyntö koskee käyttäjän henkilötietojen poistamista tai korjaamista ja se lähetetään sähköpostitse, sähköpostin aihekenttään on lisättävä tilanteen mukaan teksti ”poistopyyntö” tai ”korjauspyyntö” (kansainvälisissä yhteydenotoissa ”Deletion Request” tai ”Amendment/Correction Request”). Abbott pyrkii vastaamaan pyyntöihin mahdollisimman pian.

Mistä selviää, onko Abbottin tietosuojakäytäntö muuttunut?

Abbott varaa oikeuden muuttaa tietosuojakäytäntöään ilman ennakkoilmoitusta teknisen kehityksen sekä lakien ja määräysten muutosten vuoksi sekä liiketoimintatavan muutosta edellyttäessä käyttäjän muita, sovellettavasta laista syntyviä oikeuksia kuitenkaan rajoittamatta.

Mahdolliset muutokset Abbottin tietosuojaa koskevissa käytännöissä päivitetään Abbottin tietosuojakäytäntöön. Muutoksesta ilmoitetaan muuttamalla tietosuoja- ja evästekäytännön alussa ilmoitettua voimaantulopäivää.

 

ADC-18780 v3.0 08/20