Loading...

1. Rekisterinpitäjä

Abbott Oy (Y-tunnus: 0803151-4)
Linnoitustie 4
02600 Espoo
Puhelin (09) 7518 4120
Faksi (09) 7518 4239

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Data Privacy Manager
Abbott Oy
Abbott Diabetes Care
Linnoitustie 4
02600 Espoo
Puhelin (09) 7518 4120
Faksi (09) 7518 4239

3. Rekisterin nimi

Abbott Oy Abbott Diabetes Care:n ylläpitämä loppukäyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Abbott Diabetes Care Oy:n henkilörekisterin tarkoituksena on mittareiden loppukäyttäjärekisterin ylläpito.

Henkilötietojen säilyttäminen perustuu suostumukseen, joka annetaan rekisteröitymällä.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilöön liittyvät perustiedot, kuten: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin, syntymäaika sekä mittarin tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään vain rekisteröityvältä itseltään, eikä tämä voi antaa tietoja muiden puolesta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Loppukäyttäjiä koskevan rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja rekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin loppukäyttäjiä koskevan rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä käyttävät vain ne rekisteröidyt työntekijät, joilla työtehtäviensä puolesta on siihen oikeus.

Tietoja käsitellään luottamuksellisina ja työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt tiloihinsa kulunvalvonnan.

ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikeiden salasanojen syöttämistä.

Tietoihin ei pääse käsiksi verkkosivuston kautta.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa loppukäyttäjiä koskevaan rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.

Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi.