Verkkosivujen käyttöehdot

Alla kuvatut verkkosivujen käyttöä koskevat ehdot koskevat ainoastaan 18 vuotta täyttäneiden Suomen kansalaisten käyttöön tarkoitettua freestyle.abbott/fi-fi-verkkosivuja. Jos olet jonkin toisen maan kansalainen, tutustu maakohtaisiin käyttöehtoihin napsauttamalla tästä.

Abbott voi päivittää ehtoja ajoittain ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille. Käyttämällä tai tarkastelemalla verkkosivuja käyttäjä vahvistaa, että hän on lukenut ja ymmärtänyt nämä ehdot sekä sitoutuu noudattamaan ehtoja sellaisina kuin ne kulloinkin muutettuina ovat. Lisäksi käyttäjä vahvistaa, että hän on lukenut ja ymmärtänyt Abbottin tietosuoja- ja evästekäytännön. Käyttäjän on tarkastettava säännöllisesti, onko käyttöehtoihin ja tietosuoja- ja evästekäytäntöön tehty muutoksia. Käyttäjä hyväksyy Abbottin kulloinkin tekemät muutokset käyttöehtoihin käyttämällä verkkosivuja muutoksen julkaisun jälkeen.

Jos käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja sellaisina kuin ne kulloinkin muutettuina ovat tai hän on tyytymätön verkkosivuihin, tulee käyttäjän pitäytyä verkkosivujen käytöstä.

Verkkosivun käyttö

Käyttämällä verkkosivuja käyttäjä sitoutuu olemaan häiritsemättä tai sieppaamatta verkkosivuja ja verkkosivuilla sekä Abbottin palvelimilla olevia tietoja. Lisäksi käyttäjä sitoutuu pitäytymään kiertämästä verkkosivujen turvaominaisuuksia sekä noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä.

Tapauksissa, joissa käyttäjä ottaa Abbottiin yhteyttä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti (eli esimerkiksi antaa palautetta tai esittää kysymyksen, kommentin, ehdotuksen tai idean), verkkosivujen käyttäjän ja Abbottin välille syntyy luottamuksellinen suhde ainoastaan Abbottin nimenomaisesta etukäteisestä suostumuksesta. Jos millään Abbottin verkkosivulla pyydetään tai vaaditaan edellä mainittuja tietoja ja kyseisiin tietoihin sisältyy käyttäjän henkilötietoja (kuten nimi, osoite tai puhelinnumero), Abbott ottaa kyseiset tiedot vastaan sekä käyttää henkilötietoja ja pitää niitä yllä Abbottin tietosuojakäytännön mukaisesti. Muita kuin henkilötietoja ei pidetä luottamuksellisina.

Immateriaalioikeudet

Abbottin verkkosivulla olevien tavaramerkkien, tuotenimien, mallien tai tuotetietojen käyttö muuhun kuin yrityksen tuotteiden tai palveluiden yksilöintiin on kielletty ilman Abbottin etukäteistä kirjallista lupaa.

Verkkosivuilla julkaistut tiedot, asiakirjat ja niihin liittyvät kuvat ja muut graafiset elementit (jäljempänä ’tiedot’) ovat yksinomaan Abbottin omaisuutta. Poikkeuksen muodostavat kolmansien osapuolten Abbottille, Abbottin tytäryhtiöille tai Abbottin sidosyrityksille sopimuksen perusteella luovuttamat tiedot. Käyttäjällä on ei-yksinomainen lupa käyttää Abbottin tarkoituksellisesti julkaisemia tietoja seuraavin ehdoin: (1) kaikkiin kopioihin liitetään yllä annettu tekijänoikeuslauseke, (2) tietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin, vaan niitä käytetään ainoastaan tiedotustarkoituksessa tai henkilökohtaisiin tarkoituksiin, (3) tietoja ei muuteta millään tavalla ja (4) verkkosivulla julkaistua grafiikkaa ei esitetä irrotettuna siihen liittyvästä tekstistä. Abbott ei vastaa kolmansien osapuolten toimittamasta sisällöstä, eikä käyttäjällä ole käyttää kolmansien osapuolien materiaaleja ilman materiaalin tekijänoikeuden haltijan lupaa. Siltä osin kuin yllä ei ole nimenomaisesti toisin mainittu, Abbott ei myönnä käyttäjälle tai kenellekään muulle nimenomaisesti tai epäsuorasti tietoihin mitään käyttö- tai muuta oikeutta patentin, tavaramerkin, tekijänoikeuden tai muun oikeutensa nojalla.

Käyttäjä myöntää Abbottille oikeuden vapaasti kopioida ja julkaista käyttäjän toimittamia tietoja, asiakirjoja ja niihin liittyviä kuvia ja muita graafisia elementtejä sekä käyttää sitä mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien rajoituksetta tuotetutkimus ja -kehitys, tuotteiden valmistus sekä tietoja sisältävien tai tietoihin perustuvien tuotteiden käyttö ja myynti. Tietoja Abbottille lähettävä taho vastaa täysin toimittamastaan sisällöstä, sisällön totuudenmukaisuudesta ja tarkkuudesta sekä siitä, että sisältö ei loukkaa muiden omistus- tai muita oikeuksia taikka yksityisyyden suojaa.

Jos käyttäjä epäilee, että hänen teoksensa on kopioitu verkkosivulle hänen tekijänoikeuksiensa vastaisesti ja sitä voidaan tarkastella hänen tekijänoikeuksiensa vastaisesti, hänen on ilmoitettava asiasta kirjallisesti Abbottin tekijänoikeusvastaavalle. Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

·         sen teoksen tunnistetiedot, jota väitetty tekijänoikeusloukkaus koskee

·         käyttäjän tekijänoikeuksiensa vastaiseksi katsomien materiaalien tunnistetiedot sekä materiaalin sijainnin selvittämiseen tarvittavat kohtuulliset tiedot

·         käyttäjän nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

·         käyttäjän vakuutus siitä, että hän uskoo vilpittömästi, että teosta on käytetty luvattomasti ja tekijänoikeuksien vastaisesti

·         käyttäjän väärän valan seuraamuksen uhalla antama vakuutus yllä mainittujen, lausunnossa annettujen tietojen oikeellisuudesta sekä siitä, että hän on tekijänoikeuksien haltija tai hänet on valtuutettu toimimaan tekijänoikeuksien haltijan puolesta ja

·         tekijänoikeuksien haltijan tai tekijänoikeuksien haltijan puolesta toimimaan valtuutetun henkilön fyysinen tai sähköinen allekirjoitus

Ilmoitus oletetusta loukkauksesta on osoitettava Abbottille alla mainitusti ja lähetettävä osoitteeseen

Abbott Laboratories.
Attn: Trademark Department
100 Abbott Park Road
Dept. 377 Bldg. AP6A-1
Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES
Sähköposti: trademarks@abbott.com

Tietosuoja ja tietoturva

Abbott on sitoutunut suojelemaan käyttäjiensä yksityisyyttä verkossa. Abbottilla ymmärretään, kuinka tärkeää on suojella niin yrityksen asiakkaiden kuin verkkokävijöiden yksityisyyttä. Abbott käyttää henkilötietoja tietosuojakäytäntönsä mukaisesti.

Vastuurajoituslauseke

Abbott pyrkii parhaansa mukaan pitämään verkkosivuilla olevat tuote- ja palvelutiedot sekä muut yritykseen liittyvät tiedot ajan tasalla. Abbott ei kuitenkaan anna minkäänlaisia takuita verkkosivulla annettujen tietojen tarkkuudesta, voimassaolosta tai tarkoituksenmukaisuudesta. Tiedot annetaan sellaisina kuin ne ovat, ja niissä voi olla teknisiä puutteita tai typografisia virheitä. Abbott varaa oikeuden tehdä lisäyksiä tietoihin sekä poistaa, muokata tai lisätä tietoja milloin tahansa ilmoittamatta asiasta etukäteen.

Abbott pyrkii pitämään verkkosivun jatkuvasti käyttäjien saatavilla. Abbott ei kuitenkaan voi taata, että verkkosivut ovat jatkuvasti käytettävissä, eikä Abbott vastaa verkkosivujen käyttökatkoista aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Abbottin verkkosivut ja verkkosivujen sisältö toimitetaan sellaisena kuin se on ja silloin kun se on saatavana vikoineen ja häiriöineen. Abbott voi estää pääsyn verkkosivuille ylläpitotarkoituksessa tai mistä tahansa muusta syystä yksinomaisen harkintansa perusteella.

Jos verkkosivuilla ei toisin todeta, Abbott sanoutuu irti kaikista nimenomaisista tai implisiittisistä, sopimukseen tai mihinkään muuhun perusteeseen perustuvista takuista tai vakuutuksista, mukaan lukien vakuutukset omistusoikeudesta ja siitä, että tieto tai sisältö ei loukkaa kenenkään oikeuksia, sekä muiden kuin kuluttaja-asiakkaiden suhteen poikkeuksetta vakuutukset myyntikelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Kukin henkilö ottaa tahollaan täyden vastuun kaikista riskeistä, jotka koituvat verkkosivujen käytöstä. Abbott ei missään tapauksessa vastaa muista kuin pakottavaan lainsäädäntöön perustuvista vahingoista, jotka syntyvät siitä, että verkkosivut tai verkkosivuilla oleva tieto tai sisältö on olemassa tai siitä, että verkkosivua, tietoa tai sisältöä käytetään. Rajoitus koskee välittömiä, epäsuoria ja erityisiä vahinkoja (voitonmenetys mukaan lukien) sekä välillisiä ja satunnaisia vahinkoja riippumatta siitä, onko vahingon mahdollisuus saatettu Abbottin tiedoksi.

Rajoitukseen sisältyvät rajoituksetta seuraavat vahingot ja menetykset riippumatta siitä, onko vahingon mahdollisuus saatettu Abbottin tiedoksi:

·         tietojen menetys tai vahingoittuminen

·         voitonmenetys

·         oletettujen säästöjen menetys

·         liiketoimintamahdollisuuden menetys

·         liikearvon menetys

·         maineen menetys

·         erityinen vahinko

Abbottilla ei ole vastuuta eikä Abbott anna vakuutusta kolmansilta osapuolilta saadun tiedon tai sisällön tarkkuudesta, voimassaolosta, ajantasaisuudesta tai soveltuvuudesta. Rajoitus koskee myös kolmansien osapuolten verkkosivuille johtavia hyperlinkkejä. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Abbott ei hyväksy minkäänlaista korvausvastuuta verkkosivuilla olevista tai julkaistuista tai verkkosivujen välityksellä saataville toimitetuista materiaaleista, tiedoista tai mielipiteistä. Käyttäjä tulkitsee materiaaleja, tietoja ja mielipiteitä yksinomaan omalla riskillään.  

Verkkosivuilla tai verkkosivujen välityksellä toimitetut tuotteet toimitetaan samoin ehdoin. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Abbott tai Abbottin tytäryhtiöt, sidosyhtiöt tai alihankkijat tai edellä mainittujen johtajat, työntekijät tai edustajat (jäljempänä ”Abbottin osapuolet”) eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään millään perusteella syntyvästä vahingosta, joka johtuu verkkosivujen, verkkosivujen sisällön tai verkkosivuilla tai verkkosivuihin liitetyllä sivustolla tai verkkosivujen välityksellä suoritetun palvelun käytöstä tai siitä, että jokin edellä mainituista ei ole käytettävissä, tai joka liittyy mainittuun käyttöön tai käyttömahdollisuuden puutteeseen. Abbott ja Abbottin osapuolet eivät myöskään vastaa verkkosivuille lähetettyjen henkilötietojen sieppaamisesta tai luvattomasta tarkastelusta. Rajoitus koskee yhtä lailla välittömiä, erityisiä, epäsuoria ja välillisiä vahinkoja sekä rangaistusluonteisia ja varoituksena määrättyjä vahingonkorvauksia. Abbott ja Abbottin osapuolet sanoutuvat irti korvausvelvollisuudesta riippumatta siitä, onko korvausvelvollisuus sopimusperusteinen vai sopimuksen ulkoinen (mukaan lukien laiminlyönti).

Vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan koske henkilövahinkotapauksia tai kuolemantapauksia, jotka johtuvat Abbottin tai Abbottin osapuolten laiminlyönnistä.

Muut ehdot

Käyttäjä hyväksyy, että tässä mainitut käyttöehdot muodostavat kokonaisuudessaan käyttöehtojen kohdetta koskevan sopimuksen käyttäjän ja Abbottin välillä.

Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Käyttäjä hyväksyy, että jos toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin käyttöehdoissa mainitun sopimuskohdan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, sopimus pysyy muilta osin täysin voimassa. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, verkkosivujen käyttöehdoista syntyvät erimielisyydet kuuluvat suomalaisten tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan. Jos Abbottin ja kuluttajan välistä erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

 

 

ADC-18780 v6.0 04/22